BIS-NIEUWSBRIEF 14-07-2013

AGENDA BISACTIVITEITEN 2013

September

 7  IWS 5 2013/2014 dag 1

 9 Bestuursvergadering

15 Gezamenlijk bezoek werkgroep LLF: Symposium Amersfoort

21 Bijeenkomst werkgroep LLF: De zin van het lijden

22 IWS extraplus

Oktober

 12 IWS 5 dag 2

 26 Doc opleiding IWS

November

 2 IWS extra plus

 3 Bijeenkomst werkgroep LLF Levenskracht

 9 IWS 5 dag 3

December

 7 IWS 5 dag 4

14 IWS extraplus

15 Bijeenkomst werkgroep LLF: Doodsangst

21 Terugkomdag (met voorbehoud)

Kerstviering

Zie hiervoor ook: www.bispiritualiteit.nl

———–

VAN DE REDACTIE

De laatste jaren zijn er geen nieuwsbrieven meer uitgegeven. Vanaf heden is het de bedoeling om het uitgeven van nieuwsbrieven weer op te starten. Het kan zijn dat diverse mensen geen nieuwsbrief ontvangen omdat de oude lijst met emails voor een groot deel verloren is gegaan. Een ieder die een nieuwsbrief wil ontvangen kan dit via de website aangeven. www.bispiritualiteit.nl

We wensen u veel leesplezier en nieuwe kennis toe.

WWW.BISPIRITUALITEIT.NL

Er staan weer cursussen als de LOSK en De inwijdingsschool op stapel. Kijk hiervoor op onze website.

—————-

ADVERTENTIE

Er zijn voor de Inwijdingsschool (IWS) 5 nog 3 plaatsen over. Hoort zegt het voort….!

—————-

TERUGGANG : EEN WANKELE INWIJDINGSPOORT

Onzeker zet ik de eerste stap met naast me een opvouwbare wandelstok.?De duizeligheid, veroorzaakt door een vroegere nekblessure, dwingt me om gebruik te maken van deze stok. Het is een keuze tussen dit of voorlopig thuisblijven.Ik kies de stok. Samen met mijn zusje loop ik even later over de Binnenweg.  Zij met haar rollator. Ik met mijn stok. Tegemoetkomende voetgangers maken nadrukkelijk ruimbaan voor ons. Auto’s stoppen ver voor de oversteekplaats. “Daar is het legioen der strompelende oudjes”, grinnikt mijn zusje. We giechelen even als in onze pubertijd. ’s Middags is daar de vriendin met haar verhaal over haar kleinkind. Bijna bij elke zin gebruikt ze na een kleine pauze het woord”dinges” of hoe heet hij ook al weer. Een andere vriendin fluistert zacht over haar incontinentieproblemen. Ook gaan tegenwoordig veel gesprekken in mijn omgeving over nieuwe heupen en knieën, tanden, gehoorapparaten en staaroperati es, en vooral over de dreigende vergeetachtigheid. Wij, mijn familie en vrienden zijn gezamenlijk in de periode van lichamelijke en verstandelijke teruggang gekomen.  Ik weet dat elke teruggang van de kwaliteit van mijn gezondheid en geestkracht een oproep is om mijn leven zo langzaam maar zeker af te gaan ronden. Beperkingen helpen daarbij. Teruggang van het horen, brengt je meer naar je innerlijke wereld; beperking van het geheugen helpt ons alleen belangrijke zaken te onthouden zodat we niet overbelast raken en we in staat worden gesteld onze nog niet verwerkte zaken aandacht te geven. De algehele verstandelijke en lichamelijke teruggang tijdens de laatste levensfase, heeft een heel belangrijke functie binnen onze evolutiegang. We verinnerlijken in deze fase meer en meer…om de restanten van nog bewust te worden zaken in dit leven alsnog te ontwikkelen en onze “gebreken” zijn ons hierbij heel direct behulpzaam. Hoe kunnen we met deze “achteruitgang”het beste omgaan? Realise er je welke belangrijke fase je op dit moment doormaakt. Wat verwerkt is is geest geworden.?De ouder wordende mens vergeestelijkt dus meer en meer. De Geest trekt zich na de ervaringen die tot nieuwe inzichten en wijsheden hebben geleid, terug uit het stoffelijk lichaam. Het lichaam krijgt het beeld van verteren en verval, maar de geest groeit boven het verterende lichaam. (Elke rimpel is dus feitelijke een zichtbaar teken van geestelijke groei. Dat troost me. Weg met de botox..). Belangrijk is dat we, dit wetende, ons overgeven aan dit zo duidelijk voelbare en zichtbare proces. Maar dat we ons zelfrespect behouden soms zelfs tegen wangedrag van anderen in. Laten we ons vooral niet voelen en gedragen als zielige slachtoffers; als die arme oudjes. Het omgaan met de teruggang van onze mogelijkheden is een grote opgave. Zeker in deze maatschappij van de maakbare wereld. Het is goed ons voor te bereiden op deze belangrijke en moeilijke levensfase. Wees zacht en vol mededogen naar jezelf en met jezelf het meest begaan. Vergeet de humor niet. Dan kunnen we allemaal vol zelfvertrouwen wankelend en strompelend maar met geheven hoofd.

Bijeenkomst LFF 13 januari 2013

Onderwerp: Euthanasie, sedatie en versterving

Bijeenkomst LFF 13 januari 2013

Onderwerp: Euthanasie, sedatie en versterving

Algemeen                                                                    

 Wat betreft het einde van ons leven is het heel belangrijk dat we goed luisteren naar onze eigen innerlijke code; onze innerlijke stuurkracht, zodat je goed leert invoelen, zonder inmenging van anderen, wat voor jou belangrijk is.De druk van buitenaf zou heel groot kunnen worden om je leven actief te beëindigen. Het is daarbij van belang dat je je eigen tempo voelt vanuit je innerlijk weten, want jij hebt contact met je levensopdracht en kunt de sturing vandaaruit volgen.

Het zielebewustzijn is altijd gebaseerd op de eigen ontwikkelingswerkelijkheid. Dit spoor volgen is de beste wijze om vernieuwing te ondergaan en aangaan die op dat moment beschikbaar zijn.

Anna Lamb 

Hoe weet je dat je volgens je levensopdracht handelt?  

Wanneer je leeft in contact met je levensopdracht zal dit over het algemeen een gevoel van vervulling geven. Dit vertaalt zich innerlijk als een gevoel van zekerheid, vreugde en blijdschap. Uiteindelijk kunnen we leren te komen tot overgave aan het leven, zonder inmenging van anderen.

Als men zijn levensopdracht niet helemaal heeft uitgewerkt wordt het volgende leven moeilijker. Je blijft dan in dit leven extra blokkades tegenkomen die dit leven extra zullen verzwaren.

bv. Als je een leven met een opdracht naar het geheel van de schepping hebt gekregen,  waarin je als opdracht hebt een groep mensen met lezingen; een boek of teksten te inspireren en je hebt niet voldoende bescheidenheid ontwikkeld in je vorige leven,  dan zal dat je opdracht extra verzwaren, doordat je door je gebrek aan bescheidenheid meer tegenstand zult ontmoeten, waar je dan onvoldoende tegen op gewassen zult zijn.

Als je keuzes maakt zul je steeds een deel moeten loslaten. Elke keuze die je dus maakt is een vorm van loslating. Datgene wat je niet kiest laat je los. In die zin is het een gelijksoortig proces als sterven. Ook hierbij maak je een keuze die om het leven los te laten.

Euthanasie                                                                  

 Bij euthanasie is er sprake van een welbewust gekozen moment van sterven door ingrijpen van een arts die dan via medicijnen het leven direct zal beeindigen. Of je ooit voor euthanasie kiest, kun je nu nog niet zeggen. Bij ondraaglijke pijn kun je er anders over denken dan nu. Bij het kiezen voor euthanasie zal men wellicht niet zeker weten of men nog iets laat liggen, dat behoorde bij de levensopdracht, wat nog verwerkt zou moeten worden.Verwerking vindt menigmaal plaats tijdens ervaringen op het sterfbed. Zij die een directer contact met hun blauwdruk hebben, zullen directer weten of hun leven is voltooid.Oordelen over anderen kan daarom nooit. Niemand weet wat iemands opdracht in dit leven is. Ook al besluit een mens zijn leven te beëindigen.Van binnenuit kan alleen een mens zelf voelen: mijn leven is voltooid. Er zijn nog weing mensen die zulk een duidelijk contact met hun onderbewustzijn hebben.

Sedatie:

Van sedatie spreekt men als men iemand die gaat sterven morfine toedient samen met een narcosemiddel als dormicum waardoor die mens in coma raakt. Sedatie is een langzame weg om te sterven door een ingreep van buitenaf. Het wordt aan de ziel van de zieke zelf overgelaten het moment van vertrek te bepalen. Dit kan binnen 3 uur zijn maar ook een week duren. De geest van de zieke verlaat onder invloed van de medicijnen het lichaam en bevindt zich naast het lichaam. Hij kan alle gesprekken in de kamer volgen. Op een bepaald moment breekt het levenskoord en wordt de overledene opgevangen door geliefden in de geestelijke wereld. Wat de overledenen ervaart is afhankelijk van zijn bewustzijn. Men maakt gebruik van sedatie als de patient in het algemeen in een stadium van ondraaglijk geestelijk of lichamelijk lijden verkeert.

Versterven:                                                                

 Men spreekt van versterven wanneer de patient geen eten en drinken meer tot zich neemt. De begeleiding raadt dit af daar er verschrompeling van de ingewanden plaats vindt en dit heel onaangenaam kan zijn. De mens in sedatie krijgt een meer menswaardig einde dan wanneer hij versterft.

Na overlijden:

Vaak verjongt de geestelijke  mens na het overlijden. Je wordt wie je innerlijk bent. Ben je innerlijk nog een onvolwassen persoonlijkheid dan zal je als een zeer jonge mens verschijnen.Bij de dienst voor de begrafenis of crematie van velen staat hun geest naast de kist of op het altaar soms ondersteund of begeleid door een of meer begeleiders. Er boven zweeft menigmaal een groep begeleiders. Als de kist de ruimte na de viering verlaat nemen de begeleiders het geestelijk lichaam van de overledene mee.

De absoute:       

Bij de rituelen van de R.K. kerk is er een zegening van het lichaam die de absoute wordt genoemd. Deze zegening dient ter bescherming tegen entiteiten die bezit zouden willen nemen van het lichaam.

Absoute betekent verlossing van alle onafgemaakte zaken.De absoute legt als het ware een deken van bewustzijn rond het lichaam waardoor entiteiten die gebonden zijn aan niveaus die lager van ontwikkeling zijn geen  passage vinden. Dus zij kunnen niet doordringen. Het is een hogere ontwikkelingsenergie die rond het lichaam ligt en bescherming biedt.

Geestelijke liederen:                                                  

 Ook geestelijke liederen kunnen hiertoe bijdragen.Entiteiten kunnen het lichaam bezoedelen. geestelijke liederen richten de overledenen op een hoger meer geestelijk niveau.

Begraven:                                                                    

 Bij de vertering van het lichaam laten mogelijk onverwerkte elementen los. Deze worden alsnog verwerkt door de overledene in de geestelijke wereld. Als entiteiten aan de slag gaan met zo’n lichaam door ze min of meer te gaan bewonen kan dat verteringsproces vertraagd worden en geeft het onvoldoende ruimte om de processen van de overledene die er nog liggen alsnog te klaren.

In dat verteringsproces is de geest nog op en rond de aarde. Entiteiten leven om ons heen.De entiteiten zoeken verbinding in herkenning. en zij herkennen bijv. iets in de persoon van de overledene op hen. Zij doen dit op een wijze die te maken heeft met bezitterigheid. Zij willen dit beheersen. Hierdoor kunnen die energieën onvoldoende ruimte krijgen om hun werk te doen.De overledenen krijgt door herinneringen vanuit dit leven de mogelijkheid inzichten te ontwikkelen, te herzien en bij te stellen. Deze kunnen dan loskomen en daarin vindt reconstructie plaats waardoor je alsnog de ruimte in jezelf kunt vullen met ontwikkelingskwaliteiten.

Cremeren:  

Wanneer de mens kiest voor crematie is het heel belangrijk dat hij goed luistert naar de eigen innerlijke code; de innerlijke stuurkracht, zodat he goed leert invoelen, zonder inmenging van anderen, wat voor hem belangrijk is. De druk van buitenaf zou heel groot kunnen worden om voor crematie te kiezen. Het is daarbij van belang dat men de eigen wens voelt vanuit het innerlijk weten, want men heeft contact met je levensopdracht waardoor men “weet” of men “klaar” is met zijn levensopdracht en kunt de sturing van daaruit volgen.

Waar blijft de ziel in de tussenliggende fase van sterven en begraven of cremeren en welke processen vinden dan plaats?   

De ziel wordt klaargemaakt door bekende overleden aanwezigen om zich voor te bereiden op een geestelijk leven. Dat speelt zich af in de geestelijke wereld op het niveau van het aardse bestaan. Daarom zijn het ook vaak bekenden of familieleden, die kunnen de ander dan ook makkelijker bereiken.

De overledenen worden voorbereid om een nieuw leven aan te nemen  en het oude los te laten. Dat is een proces van heling. Dus ook heling van beschadigingen die je ziel opgedaan heeft. In het loslaten en de verwerking daarvan komen de inzichten. Ook inzichten als schaamte en zaken waarover je je schuldig voelt. Je herkent het, je ziet je eigen tekorten met een verruimt inzicht, beleeft het opnieuw. Je wordt het je bewust en je accepteert je fouten, je kunt jezelf vergeven. Laat het los en daarna treedt de vernieuwing in.

Belangrijk voor ons is, je bewust te zijn dat er diverse niveaus van ontwikkeling zijn ook in de geestelijke wereld. Als een overledenen tijdens zijn leven bewust was waardoor hij zichzelf heeft kunnen vergeven (omdat je mens bent) getuigt dit van meer bewustzijn dan wanneer men zich angstig voelt of onzeker.

Hogere intelligenties geven de aardse mens een gevoel van vreugde en geluk, zelfacceptatie, verrijking. Zij zullen personen niet beschuldigen of afkeuren. Zij aanvaarden wie ze zelf zijn  en wie de ander is. Als je je voelt opgetild tijdens een mediamiek contact is het goed, als je je voelt neergedrukt niet.