UITLEG VAN HET ONZE VADER

Het Onze Vader

(Auteur onbekend, bewerkt door A.Lamb)

Wij zijn altijd in de Westerse traditie, in Nederland, opgegroeid met gebeden als het Onze Vader, het Wees Gegroet enz.
Wanneer je het Onze Vader bewust en met aandacht leest, blijken daar onvermoede geheimen in te zitten.
Als je de bijbeltekst beziet, wordt er dit verteld:
Op een dag vroegen de leerlingen van Jezus aan Hem:  “Meester kunt U ons vertellen wat bidden is.?”
Deze leerlingen hadden een Joodse opvoeding gekregen en daar leerden ze veel te bidden, dus eigenlijk was het een vreemde vraag. Ze voelden echter doordat ze met Jezus omgingen, dat er nog iets aan dat gebed verbonden is waar ze nog geen weet van hadden.
Ze vroegen dus aan Jezus: “Vertel ons ook nog de geheime kennis rondom het gebed. Als antwoord op die vraag leerde Jezus hun dit gebed:

Onze Vader die in de Hemelen zijt enz…. 
Het gebed bestaat uit 7 beden. En overal waar je in de Bijbelse teksten het getal 7 tegen komt, kun je denken aan de 7 chakra`s
Chakra’s zijn de 7 energiepoorten in het geestelijk lichaam van de mens, dit zijn 7 trechtervormige onzichtbare ingangen waardoor de kosmische energie in ons lichaam komt. Zonder deze kosmische energie kunnen wij niet leven. In de christelijke traditie wordt dit ook wel de adem Gods genoemd. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent wiel of werveling.

Zodra het in de bijbel gaat over het getal 7, kom je altijd in aanraking met de 7 chakra’s, maar dat was in die tijd geheime kennis, alleen te begrijpen voor wie werkelijk wilde horen.                                                   Jezus sprak aan het kruis de 7 kruiswoorden en ook deze vormden de weg langs de 7 chakra’s  en elk kruiswoord maakte het geestelijk lichaam in dat betreffende chakra los van het fysieke lichaam. Vanaf het onderste, het stuitchakra, tot aan het bovenste, het kruinchakra.

De geheime kennis die in het Onze Moeder/Vader gebed aanwezig is:
Het is in onze traditie alleen doorgegeven als het Onze Vader, maar deze eenzijdigheid is in de loop van de tijd ontstaan vanuit de kerkelijke traditie die het moederlijke er uit geschrapt heeft.                                      In de christelijke spirituele traditie uit de eerste eeuwen werd God een moeder en een vader genoemd. Binnen de huidige kerkelijke traditie is dit allemaal verdwenen. Het is nu in onze tijd heel erg belangrijk om beide aspecten weer te leren benoemen, het moederlijke en het vaderlijke, (mannelijke en vrouwelijke aangezicht van God. Psychosofia)

Het kruinchakra 
Wat gebeurt er wanneer je: Onze Vader die in de Hemelen zijt, zegt vanuit je hart?
Zodra je dat uitspreekt opent zich het kruinchakra en hierdoor ontstaat een verbinding met de Geestelijke wereld. De kosmische energie komt zo via de kruin naar binnen en reinigt het chakra en versterkt het lichaam.
Bij een pasgeboren kind is de fontanel nog niet gesloten, het schedeltje is niet verhard, dus het kruinchakra staat nog helemaal open, zodat het nog in een regelrechte verbinding staat met de Geestelijke wereld. Af en toe kan het zo nog even uit het lichaampje gaan om aan “in de geestelijke wereld te vertoeven”  Hoe meer de fontanel zich sluit, hoe meer het kind in zijn lichaam komt en hoe moeilijker het wordt om er weer even uit gaan.
Bij het lichaam waar het geestelijk lichaam zojuist van is losgekomen, voelt men dat het kruinchakra gloeiend heet is, want dat is het laatste verbindingspunt met het stoffelijk lichaam , waar de geestelijke lichamen het lichaam hebben verlaten.

Het voorhoofdschakra of het derde oog.
De tweede bede; Uw naam worde geheiligd, we komen hier bij het tweede chakra; het voorhoofdschakra of het derde oog.
De oosterlingen hebben heel hier vaak een stip op het derde oog aangebracht; ten teken van het belang van dit chakra. Oosterlingen zijn gevoelig voor het weten wat voorbij het denken ligt. 
Uw naam worde geheiligd, uw wezen wordt geheiligd, het gaat om het denken want daar staat het mee in verbinding. Laat mij zo zuiver mogelijk denken, zo oprecht en ontvankelijk, dat ik ook in mijn denken Uw naam, Uw wezen (Het goddelijke in mezelf Psychosofia) eerbiedig, respecteer en tot zijn recht laat komen. Zodra men dit bidt, reinigt de kosmische energie het chakra en wellicht voelt men dan een tinteling op de plek tussen je ogen. De kosmische energie, de adem Gods, gaat aan het werk en maakt het denken ontvankelijk voor de goddelijke energie. Als dit chakra goed werkt, wordt men gevoelig, voor het weten, dat groter is dan ons denken, want dat is het weten vanuit het hart.

Het keelchakra.                                                                                     
Bij de derde bede; Uw Koninkrijk kome, komen we bij het keelchakra. Wanneer dit chakra slecht werkt kan men dikwijls moeilijk van binnenuit spreken. Dit chakra is verbonden met het woord en onze woorden kunnen dubbele betekenissen hebben. We kunnen de ander kwetsen met woorden, en we kunnen de ander oplichten, verblijden met woorden. Als dat gebeurt wordt het Koninkrijk Gods hier op aarde geboren.

Het hartchakra.  
Dan dalen we af naar het vierde chakra en komen we bij het hart, het hartchakra. Uw wil geschiede, de Goddelijke wil, Hier huist slechts een woord: LIEFDE.
Laat dit chakra van het hart zo gereinigd mogen worden, dat er ook werkelijk een onvoorwaardelijke, universele liefde vanuit gaat die mezelf en de ander geneest. Opdat de Goddelijke Wil op aarde moge geschiede.

Het miltchakra 
Het vijfde chakra van boven wordt het miltchakra genoemd. De milt is het symbool van vuur, dat heeft alles te maken met vertering, met verwerking. Als bij mensen dit chakra niet goed werkt,  zie je vaak dat dit soort mensen spijsverteringsproblemen hebben.
Dit chakra is verbonden met de zin in het Onze Vader: ” Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het gaat in deze tekst niet letterlijk over brood, het gaat vooral over het Geestelijke brood. Het Geestelijke brood staat voor de levenslessen die men gedurende zijn incarnatie krijgt. . En deze bede wil dan ook zeggen: Help mij alstublieft om zo met mijn levenslessen om te gaan dat ik ook echt die inzichten eruit haal die er in zitten. Want als ik daar niet goed mee werk, gaat het onverteerd door mij heen, dan heb ik die lessen wel gehad, maar dan heb ik er niet van geleerd wat ik er van leren moest. Laat de kosmische energie zo op dit chakra mogen inwerken dat ik de lessen leer die ik nodig heb.

Het sacrale chakra  
Dan gaan we naar het sacrale chakra, het zesde chakra gerekend van bovenaf. Dit chakra bevindt zich bij de geslachtsorganen en is verbonden met de tekst uit het onze Vader….: Vergeef ons onze schulden. Je kunt je bij deze tekst afvragen: Wanneer kan je niet vergeven? Wanneer heb je moeite om te vergeven? Dat gebeurt wanneer je je verhardt. Wanneer je verhard bent kun je niet vergeven. Je kunt pas vergeven als je je dwingende schuldgedachten loslaat. Dan komen er dikwijls eerst tranen, maar wanneer je helemaal door de pijn heengaat kan je zeggen: ja, ik vergeef het….en men bidt: God, help mij dat dit chakra zo werkt dat wat verhard is weer begint te stromen, dat het weer zacht wordt. Want dan kan ik ook de ander vergeven.

Het stuitchakra   
Het laatste chakra, het zevende chakra, zit op de stuit. Dat chakra is verbonden met de tekst: Leid ons (niet)(Vanuit Psychosofia laat men het woord “niet” weg daar er niet wordt verwacht dat er verantwoordelijkheid van de mens wordt afgenomen door een God die ons stuurt, omdat dit in strijd met de vrije wil is) in verzoeking maar verlos ons van den boze. Het stuitchakra is ook verbonden met de aarde. Iemand waarbij dit chakra goed werkt kenmerkt zich in zijn handelen door met beide benen op de aarde te staan en dat hij/zij goed ja en het nee kan zeggen.

In de spirituele kringen zie je dikwijls dat de bovenste chakra’s  goed ontwikkeld zijn en de ondersten wat minder. Het is goed om te weten van jezelf welk chakra goed werkt en of niet. Dat geeft veel zelfinzicht. Als het onderste chakra goed werkt kan men heel goed ja en nee zeggen zonder dat men zich iets aantrekt van wat anderen er van vinden.

“Leid ons (niet) Psychosofia laat dit woord weg in verzoeking” is een zin die voor allemaal misverstanden zorgt. In de Aramese vertaling wordt het als volgt vertaald: begeleid ons als wij beproefd worden, Geef ons de kracht ja en nee te zeggen waar we voelen dat het moet, laat me goed luisteren naar mijn innerlijke begeleiding.

Dit zijn de zeven beden met hun geheime betekenis zoals Jezus ze doorgaf aan zijn leerlingen. Als men dit gebed bidt, is het goed om bij elke bede even stil te zijn, zodat men met innerlijk aandacht naar het desbetreffende chakra gaat en voelt en verkent:
Onze Moeder/Vader die in de hemelen zijt
Wees even stilte……en ga even met aandacht naar dat chakra
Uw naam worde geheiligd
weer even stilte….
Uw koninkrijk kome
Wees weer even stil….

En ga even met je aandacht naar dat chakra
Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde
En wees weer even stil…
Geef ons heden ons dagelijks brood
En wees weer even stil….
En dan: vergeef ons onze schulden
Weer even stilte…
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Door een aantal van u wordt het gebed afgesloten met de woorden:
“Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen”
De Katholieken doen dat niet, tegenwoordig helaas meer wel. De Protestanten hebben het wel altijd bij het Onze vader uitgesproken. In de bijbeltekst bij Matheus zie je dat dit stukje tussen haakjes staat. Het hoorde er oorspronkelijk nl niet bij. Echter in de eerste Christen- gemeente in de eerste twee eeuwen was het de gewoonte dat de Priester het Onze Moeder/ Vader gebed uitsprak, en dat de gemeente dan inviel met een lofprijzing:

Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Amen
Dat werd ’n vaste gewoonte* zodat de lofprijzing op een gegeven moment ook in de bijbeltekst gezet is, het leek er in te horen. Maar om te laten zien dat het er niet bij hoorde staat het tussen haakjes.
Zonder deze tekst is het Onze Vader nog indrukwekkender want dan zie je dat het gebed alleen maar uit die 7 beden bestaat, dus precies de weg langs de 7 chakra’s gaat.

Veel mensen die zo dit gebed hanteerden vertelden later dat ze merkten dat tijdens het gebed de chakra’s begonnen te tintelen en dat ze gevoeliger werden. Zo heeft het gebed een zuiverende werking op de chakra’s en de bijbehorende geestelijke werking, waardoor men aan het einde van het gebed zich heel anders voelt dan bij het begin.

Veel mensen in deze tijd bidden dit gebed aan het eind van een meditatie.