ABORTEREN VAN GEHANDICAPTE FOETUSSEN

Het aborteren van foetussen die waarschijnlijk gehandicapt zouden worden….

 
Onder abortus verstaan wij het vroegtijdig afbreken van een zwangerschap door menselijk ingrijpen (abortus provocatus)

In onze maatschappij kunnen we zelf kiezen voor abortus op medisch indicatie, als uit het vooronderzoek blijkt dat een kind verstandelijk gehandicapt is.
Hierdoor komt echter in de mensheid een minder grote ontwikkeling naar mededogen tot stand, zowel voor de incarnerende ziel als voor de “verzorgers”.

Door zulke geboortebeperking voor deze mensen leidt dit naar verzwakking van de aarde ontwikkeling toe.
Een leven als verstandelijk gehandicapte staat gemiddeld gelijk aan 2 a 3 andersoortige levens.
Als zielen worden afgeremd zo een bewustzijnsontwikkeling aan te gaan, wordt de fijngevoelige ontwikkeling van de mens eenzijdig.

——————————————————–

Nu volgt een letterlijk weergegeven  inspiratie over het aborteren van foetussen die waarschijnlijk gehandicapt zouden worden….

Onder abortus verstaan wij het vroegtijdig afbreken van een zwangerschap door menselijk ingrijpen (abortus provocatus).

De reden van deze toevoeging bij het onderwerp van deze ochtend is dat de geestelijke wereld grote zorg heeft omtrent de handelwijze van mensen in dit deel van de wereld, met betrekking tot vroegtijdig beëindigen van het leven van de ongeborene.

Velen onder u zullen herkennen angsten te ervaren vóór en bij de aanvang van de zwangerschap om een lichamelijk onvolgroeid kind het leven te schenken.

U allen bent deze ochtend diepgaand geconfronteerd met inzichten omtrent levensdoel en opdracht van de ziel die zich lichamelijk gehandicapt wenst uit te drukken in dit leven.

U hebt bewust kennis genomen van de diepgaande verwerkingen, die aan deze handicaps ten grondslag liggen

In uw wereld is het gebruik geworden, dat levens die schijnbaar onvolwaardig lijken, het stigma van een zinloos leven toebedeeld krijgen. Niets is minder waar.

U zult moeten erkennen dat in deze wereld onvoldoende kennis is omtrent zingeving van het leven.

U, hier aanwezig, zij het gegeven kennis te ontvangen van de geestelijke wereld, die u verrijkt met inzicht en u deelgenoot maakt van de diepe werking van oorzaak en gevolg in het aardse leven.

Zie hier dus deze oproep.

U weet dat de wereld zich voorbereidt een grote omslag te maken in inzicht.

Het inzicht dat u deze ochtend heeft verkregen, heeft er toe bijgedragen dat u allen vervroegd uw inzicht kunt bijstellen. Eén van deze inzichten behelst in uw wereld de mogelijkheid om te komen tot het aborteren van ongeborenen, die lijken lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt geboren te worden.

Deze zielen zijn door deze ingrepen onmachtig zich te verwerkelijken binnen aards leven in de mate van diepgang die zij behoeven en waardoor er bovendien een kentering ontstaat in begrippen als inlevingsvermogen, zorg, liefde, mildheid, ontvankelijkheid, naastenliefde, tederheid e.d., kortom wat betreft de innerlijke herkenning van deze begrippen op aarde.

Het zijn deze kenmerkende vormgevingen, die verbonden zijn aan levens van o.a. verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.

U dient, indien u dit wenst, in uw omgeving kenbaar te maken dat het verlies van deze groeimogelijkheden ook terughouding in groei van de aarde als totaliteit inhoudt.

Bezint u over dit gegeven.

Verlies u niet in schuldgevoelens rond oude ingrepen bij u of anderen.

Het zij u vergeven indien u dit oprecht en vanuit eer en geweten uwerzijds destijds hebt verricht of hebt laten verrichten.

Echter, de tijd nadert dat de mens zich dieper bewust wordt van zijn handelen en van de verstrekkende gevolgen die dit heeft in de totale aardse evolutiegang en vanuit het hogere bewustzijn zijn handelen vorm geeft.

Dit is een dergelijke bewustwording.
Wij danken u allen voor de mogelijkheid tot groei, die u uzelf en daardoor de wereld schenkt.

Het zij u gezegd.

Anna Lamb

Bewustwording en integratie van spiritualiteit