Alle berichten van edbrink

Theologie en nieuwe spiritualiteit

Een van de eerste bezoekers na het overlijden van mijn man Peter was onze dierbare vriendin: Marieke de Vrij

( Red: Zij is een bekende mediamieke vrouw)

Zich verdiepte zich samen met ons en ontving de boodschap dat Peter in zijn nieuwe leven als voornaamste taak zou krijgen het inspireren van geestelijken in allerlei religies om hen de vernieuwing van spiritualiteit door te geven.

Hierbij volgt een artikel van hem uit een nieuwsbrief van 2007 dat hierover gaat….

Theologie en nieuwe spiritualiteit

door Peter Lamb( theoloog)

Wat in het artikel “Hoe een brug te slaan tussen het reguliere denken en de

vernieuwende spirituele kennis?”, elders in de Nieuwsbrief beschreven,

ervaar ik ook, zij het op een ander vlak.

Vorig jaar plaatste ik een boekbespreking in een landelijk tijdschrift voor

theologie. Voor een studiegroep van psychologen, theologen, politicologen

e.a. te Utrecht een aanleiding mij uit te nodigen van hun groep lid te

worden. Daar ben ik op in gegaan.

In een bijeenkomst om de twee maanden wordt een thema aangesneden dat – voor mij aanvankelijk onverwacht – relatie zou kunnen leggen tussen theologie en nieuwe spiritualiteit. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Ook hier gaan ”

heilige huisjes” tegen de vlakte

Tot ver in de middeleeuwen gold de natuur en de bijbel als een open boek

waaruit de zin van het leven gelezen kon worden. Nieuwe inzichten, vanuit de

natuurwetenschap als eerste, maakten het echter noodzakelijk een religieuze

duiding van mens en wereld kritisch te bevragen. Want niet alleen werd wat

mensen in geloof ervoeren door de jaren heen in onwrikbare begrippen

vastgelegd, maar zelfs als maatgevend ( van buitenaf dus) anderen ter

beleving voorgehouden. Deze veruiterlijking werd ( wordt nog) bij uitstek

verbeeld in vormen van machtsvertoon in instituten als de kerken. Voor

beweging en verandering, inspiratie en vernieuwing was geen plaats meer en

maakte de gelovige onmondig en op z’n minst apathisch.

Alles wat sindsdien daaruit en daarna voortgekomen is leidde uiteindelijk

zelfs tot de vraag of er voor God, van oudsher hét mysterie, nog wel plaats

is. ( de polemiek heden ten dage over de ontpersoonlijking van ’t Godsbeeld

illustreert dit duidelijk)

Het gaat er nu om de bronnen van de theologie opnieuw te lezen en in te

stappen in een traditie van mystiek, die eeuwen lang in geloofsbeleving

aanwezig was.

Mystici van alle tijden hebben op de mogelijkheid gewezen het oude – door

opvoeding, frustratie en ambitie vernauwde – ik te laten sterven om plaats

te maken voor een nieuw besef, van zelfbesef, van individualiteit in

verbondenheid.  Dit kan niet  zonder ’n eerlijke en kritische manier van

kijken, naar jezelf en de wereld. Ook met niet-weten; de bereidheid alles

waarvan je dacht dat het waar was los te laten en opnieuw te bezien en je

door anderen te laten voeden. Dit in een zoektocht naar het hogere Zelf of

naar de goddelijke vonk ín ons, dus niet buiten ons. Ik heb wel eens gezegd

dat christenen, met hun de wereld overstijgend godsbeeld, atheïsten bij

uitstek kunnen zijn.

In het nieuwetijdse denken nu is een aantal impulsen te ontdekken die te

belangrijk zijn om er geen gebruik van te maken, zoals het idee dat het

goddelijke binnen de aardse werkelijkheid te ervaren is. (Dat hiermee ook

een link wordt gelegd naar andere levensbeschouwingen, zoals het boeddhisme,

laat ik  nu even buiten beschouwing)

Wat we nu doen is o.m. de bijbel naar zijn inhoud niet aan te passen aan de huidige tijd, wél de tekst, met behulp van wetenschappelijk verworven kennis en eigentijds beleven in begrijpbare taal te formuleren.

Menig verhaal in het Oude en in het Nieuwe Boek blijkt dan b.v. een ( nu verzwegen) visie op geloof in reïncarnatie te bevatten. Hiervan zijn voorbeelden te over.

Menigmaal wordt vóór de geboorte erkend, dat menselijke wezens niet pas bij

hun geboorte ontstaan. Waarom zou een leven vóór de geboorte ook niet een

periode op aarde kunnen zijn? ( zoals ook verondersteld wordt dat er een

leven na dit leven is).

Wij kunnen niet aanhouden dat wat niet in de Schriften staat, dús onwaar zou zijn.

Wil de theologie méér zijn dan het aanreiken van gestolde waarheden, maar

vertolken wat gelovig onder mensen leeft dan dient zij daarvoor dus ook open

te staan en tot  “vertaling” te brengen. Om te beginnen met:  Stel eens dat

het waar is dat ……

Is er een andere wetenschap te noemen, die niet eerst van een

veronderstelling uitgaat om daarna een theorie te formuleren die een praxis

mogelijk maakt? In de natuurwetenschap  kennen we sowieso niet anders. Alles

wordt juist proefondervindelijk bewezen. En ook dan loopt men nog tegen

grenzen aan waarachter het grote onbekende ligt.

Dat de wereld zich in een stormachtige ontwikkeling bevindt ( letterlijk en

figuurlijk) is een open deur intrappen. Maar ik  ben er van overtuigd dat de

betekenis en oplossing van vele vragen ( b.v. racisme en geestelijk armoede,

de waarde van een leven van 2 dagen en een van 91 jaar, om er maar twee  te

noemen) mede bekeken en gevonden kan worden vanuit het gegeven van

reïncarnatie en wedergeboorte.

Een groeiende aandacht voor het spirituele, met allerlei valkuilen evenwel,

is duidelijk aantoonbaar en niet langer te veronachtzamen. Het is alleen te

betreuren hoe geloofsgemeenschappen zich daar tegen zo afwerend opstellen.

De nieuwetijds gedachte zouden zij als een opstapje kunnen zien als de brug tussen de oude naar een nieuwe theologie te overspannen.

Bijeenkomst 8 februari 2009 LLF

Bewerkte inspiratieve tekst:

V.Wat zijn engelen precies en hebben zij een andere functie dan begeleiders?

A.Engelen zijn boodschappers. De energieën die hen bereiken, sturen hen naar die gebieden waar er sprake zou kunnen zijn van ontvangst.

Zij zijn verbonden met één energiespoor en ontvangen de afstemming die zij distribueren naar gebieden op aarde, centra, mensen die hiervan kennis willen nemen.

Engelen bevinden zich in een niemandsland. Het gebied rond de aarde waar niemand aanwezig is en waar niemand wordt verstaan. Geen persoon, geen wezens met een persoonlijkheid, of die een persoonlijkheid gedragen hebben of gaan dragen en die nog restanten van een persoonlijkheid in zich dragen. Het is een totaal geestelijke wereld. Te vergelijken met de wind in onze wereld. De wind die onzichtbaar is maar wel aanwezig.

Engelen zijn dus eigenlijk niets. Ze worden datgene waardoor ze worden gestuurd. Ze hebben directe verbinding met de bron. Dus zij worden gevormd door een gestuurde energie vanuit de bron naar daar waar het nodig is.

Wij, mensen, kunnen geen engelen oproepen;. Een innerlijke oproep wordt a.h.w. ook innerlijk door hen verstaan.Zij worden door een innerlijke oproep aangetrokken en dat is dan de drijfveer en de sturing die ze ervaren van de energie die zij vertegenwoordigen om zo’n oproep als doel te ervaren. Zij drijven naar het doel toe. Er volgt dan een proces van aansluiting.

V.Onze engelen worden vaak afgebeeld als heilige wezens met

vleugels en prachtige gestaltes.

Hoe komt het dat de mens dit zo ervaart?

A.De energie die zij vertegenwoordigen ondergaat verdichting wanneer zij de aardse gebieden bereiken. En die verdichting krijgen zij de vorm op geestelijke wijze. De gestaltes die zij ontwikkelen beantwoorden aan vormen die wij innerlijk herkennen en het toont ons de vorm van datgene wat zij vertegenwoordigen.

Je zou kunnen zeggen. Er is een zeer hoge geestelijke energie en die energie wordt waargenomen door ons. Wij herkennen dit, wij geven daar onbewust vorm aan.Daarom zijn afbeeldingen bv van de engel Gabriël zo verschillend.

Een engel is geen wezen. Het is een goddelijke projectie. Het is een energie die iets kan bewerkstelligen. Het is een aspect van de totaliteit van Godzijn en zij/hij vertegenwoordigt hierin een plaats binnen de hiërarchie. De hiërarchie is het totaal van stralen vanuit het goddelijke.

De mens ontvangt een bundeling van energieën die ook afgestemd is op het geestelijk ontwikkelingsniveau van deze mens. Het thema daarvan komt overeen met de ontbrekende aspecten.

Maar de engelenstraal is alleen maar goddelijk, dus wordt niet gebroken maar is sturend naar de mensen toe om als het ware in hen wat zij vertegenwoordigen tot herkenning te brengen en  te versterken.

Voortgekomen uit de bron.

A.Ik zie de goddelijke vonk in ons als een kern. Een medium tussen onze wereld en hen. Maar ook niet meer. Wij worden meer goddelijk dan een engel doordat wij bewustzijn ontwikkelen.Wij zijn in oorsprong als engelen maar door onze evolutiesprong verstoffelijkt.

Toch zijn we wezenlijk verschillend.

De engel is in wezen goddelijk maar op een bepaald gebied, en daarin volledig goddelijk. De mens heeft al het goddelijke in zich maar zal dit goddelijke nog moeten verkennen en het zal zich in facetten tot engel verheffen. Je zou kunnen zeggen, t.z.t. worden we engelen maar alle aspecten tegelijkertijd. Dus met het totaal van aspecten die de engelen vertegenwoordigen. Je zou kunnen zeggen, je krijgt door hun aanwezigheid een injectie van het meest zuivere van het goddelijke op een bepaald gebied. En daarmee wordt dit specifieke aspect in je, in ons aangeraakt en bewust gemaakt. Het is de bedoeling dat we door alle engelen uit de hiërarchie geleid gaan worden. Om uiteindelijk als totaal, zoals een diamant met al zijn facetten, elk vlak zal uiteindelijk z’n goddelijkheid moeten tonen. En de engelen zijn ons hierbij behulpzaam. Het maakt ons daardoor meer goddelijk dan de engel.

Wij zullen ook groeien in de geestelijke wereld. Daar zullen vele levens op aarde aan vooraf gaan. Die weg maakt ons van mens tot bewuste engel. We zullen uiteindelijk dan niet meer op aarde komen. Wij zullen dan nog verder moeten groeien in de geestelijke wereld tot dat wat alle engelen tezamen vertegenwoordigen. Zij zijn een afsplitsing maar wel goddelijk in hun aspect.

Wordt vervolgd

LEVEN EN STERVEN

door Anna Lamb

(Gedeeltelijke herhaling van een artikel uit de nieuwsbrief van 2006)

Hoe ontstaat levenskracht?

De mens komt opnieuw naar de aarde om een bewustwordingsproces door te maken in zijn hele evolutionaire gang.Wanneer hij na een leven in de geestelijke wereld tot verwerking is gekomen van wat hij heeft ervaren  in dit leven ontstaat er op een bepaald moment opnieuw een gevoel of besef dat de evolutiegang nog niet voltooid is.Hij ervaart dit als een leegte in hem.(zoals bij honger) Deze leegte vraagt om invulling.Dit heeft een innerlijke drang om een evolutiereis dus een nieuw leven te maken tot gevolg. Wanneer de mens tijdens het aardse leven voelt of ervaart dat tijdens zijn proces er een vulling van deze leegte plaatsvindt, weet hij dit op diep niveau. Dit geeft hem de kracht

dwars door alle verdriet en lijden heen te gaan.Hij wil aan de drang om tot invulling van die leegte te komen, toegeven.Daardoor ervaart hij vervulling van zichzelf.Hij leert buiten zichzelf wat hij in zichzelf moet vinden.

Het leven is een uiterlijke weg, die naar binnen leidt.

Allereerst is het belangrijk te weten dat mensen zich niet identiek ontwikkelen.

Belangrijk voor elk mens is dat hij trouw is naar zichzelf toe; dat wil zeggen dat hij zich niet beter wil zien dan hij is of zichzelf niet onderwaardeert,waardoor hij zich minderwaardig voelt.

Door trouw aan zichzelf te zijn, krijgt men contact met wat men in dit leven wil doen; waarbij men zich richten wil op wat men zich innerlijk had voorgenomen te doen.Dit is geen egoïsme. Men moet de moed ontwikkelen zichzelf te worden pas dan kan men zich belangeloos inzetten voor de belangen die anderen aangaan.

Wat betekent de periode van ouderdom tijdens een leven?

In de tijd van nu worden ouderdom-verschijnselen vaak te eenzijdig negatief gekoppeld aan verval van geestelijke en lichamelijke mogelijkheden.

En hierbij wordt het spirituele vaak helemaal niet gezien.

De ouderdom is, gezien vanuit een spirituele achtergrond, een voorbereidende fase om te komen tot het opnieuw contact maken met de geestelijke wereld,

waar men oorspronkelijk van afkomstig is.Kleine kinderen komen van het licht en zij gaan zich langzaam verbinden met de stoffelijke wereld, maar de oudere mens gaat de weg weer terug dus juist over naar de geestelijke wereld toe.

Dit vindt plaats doordat men ervaringen krijgt via lichtende energieën die de grovere materie helpen af te breken om deze naar een verfijndere frequentie toe te brengen.

Want na 60 levensjaren ontstoffelijken we meer en meer.

Onze levensopdracht, dat wat we wilden leren in dit leven, gaat steeds fijngevoeliger doorwerken en wordt minder stoffelijk zichtbaar.

Het leven richt zich meer naar een innerlijk gericht zijn.

Grove structuren van bepaalde stoffen worden bij het ouder worden dan ook minder goed verdragen en verwerkt. De menselijke structuur verijlt bij het ouder worden steeds meer en steeds verder. Opgedane ervaringen bv. onverwerkte emoties, die in het lichaam als grove energieën liggen opgeslagen, moeten verwerkt worden, zodat zo min mogelijk onverwerkte zaken achter blijven.

Belangrijk is als we gaan doorzien dat het nodig is ons leeg te maken van herinneringen uit het verleden voordat we dood gaan zodat er zo min mogelijk bagage mee hoeft.

Na het 70e  levensjaar is het zelfaanzien in wijsheid groter geworden.Dat betekent dat men nu liefdevol tot zelfbeoordeling kan komen.Men overziet bewust het doel van zijn leven en wat men er van ontwikkeld heeft. Dit is tevens de aanzet tot het sterven, dat na verloop van tijd zich zal aandienen.Men heeft het zelfde overzicht dat na de dood onder geestelijke begeleiding nogmaals gezien zal worden. Het is de tijd van echt zichzelf aanzien.Men ziet ook wat men binnen zijn levensbestemming heeft laten liggen.

Deze fase is dus zeer belangrijk en kan verstrekkende gevolgen hebben.

Mensen die alles uit het leven gehaald hebben wat zij als hun levensopdracht in zich hadden, kunnen op die leeftijd sterven

In de fase na het 70ste jaar wordt de mens opnieuw herinnerd aan voorafgaande fases en krijgt hij de kans om stukken die niet zijn opgepakt als nog op te halen en te verdiepen.

Er wordt een langere levensduur genomen om ruimte te krijgen bepaalde levensprocessen die tijd behoeven te doorlopen. Zo is het niet nodig overhaast door processen heen te gaan.Ook is het mogelijk een opdracht te hebben

waarbij men als leermeester voor anderen functioneert.

Een lang leven kan ook bedoeld zijn om gedetailleerd terug te kunnen kijken op je leven.

Wanneer de geest helemaal tot “ aarde” is geworden,                                                                 is hij als het ware klaar met zijn bestemming; dan is het weer tijd  te vertrekken.

Lichamelijk verval

De mens die ouder wordt ondergaat geestelijk maar ook lichamelijk veranderingen. Naarmate de geest zich zuivert, trekt de geestelijke energie zich stelselmatig terug uit het fysieke lichaam.Het lichaam verstoffelijkt meer en meer. Dat heeft tot gevolg dat wanneer de geestkracht zich teruggetrokken heeft, er slechts wat stoffelijke resten overblijven. In aanvang van dit geestelijk terugtrekkingsproces zullen vele veranderingen het lichaam een stigma van verval geven. Echter het is belangrijk ons te realiseren wat zich lichamelijk onttrekt zich bij de ziel voegt. Immers vele lessen zijn geleerd, inzichten zijn doorzien….Maar de mens is meestal vervuld met weerzin tegen lichamelijk verval.Dit komt door het idee dat verval en vernietiging één zijn.Verval roept associatie op met minderwaardigheid. Dit geeft bij zowel de oude als de jonge mens, als zij met elkaar te maken krijgen, gevoelens van onbehagen, waarbij de oudere zich op deze lichamelijke beperkingen aangekeken voelt en de jongere zich afstandelijk gedraagt.

De oude mens zou zich kunnen realiseren wat het lichaam werkelijk is en

de jonge mens dient voorbereid te worden hoe hiermee nu en later om te gaan.

Het kruinchakra wordt een zeer open verbinding met de kosmos.

Stel je voor: een oude mens, kwetsbaar en teer, met een bijna vormloos lichaam:

maar…via de kruin is er sprake van een zeer open verbinding met de kosmos…

Het lichaam is uitgeput, ook innerlijk is deze persoon afgemat. Deze mens is niet meer in staat zich te verbinden met allerlei zaken, die buiten hem staan.

Het lichaam valt stil; de energieën trekken zich meer en meer terug en worden

naar de geestelijke gebieden getrokken en afgestaan.

maar……het kruinchakra wordt verbreed; wordt een lichtgloed.

Zo verteert de oude mens dan reeds de restanten van zijn aanwezigheid op aarde.

Dit heeft een zeer oplichtende werking voor de aarde, daar deze mens

zijn reiniging zelf ter hand neemt en dit hem een diep gevoel van vervulling geeft. Hij is zichzelf genoeg. Dan verlaat ’t leven deze mens…..

Geen stoffelijke en energetisch beperking blijft meer achter en zijn herinneringen neemt hij mee.Niets blijft achter; de organen zijn verteerd,

waarin wellicht nog negatieve trillingen heersten.Deze worden de aarde onthouden en zullen aarde en ether niet meer belasten.Het lichaam laat zo geen negatieve resten meer achter. De geestelijke bestemming wordt zo al voor men dood is moeiteloos ingegaan.

Lichtende gestaltes

De mens in deze fase kan zich moeizaam bewegen.Hiervoor wordt hij geholpen door lichtende gestaltes.Deze helpen de mens los te komen van het stoffelijk lichaam, door middel van allerlei zuiverende handelingen die het losmakingproces versneld op gang brengen. Deze persoon is reeds klaar om het geestelijk leven te betreden.Ook verkrijgt men uitleg en meer duidelijkheid door middel van inspiratieve influisteringen of verbindingen.

Het sterven: Wanneer deze mens overlijdt met zo min mogelijk resten van onverwerkte zaken, maakt men de overgang naar de geestelijke gebieden hierdoor gemakkelijker.

Het sterven is als het uittrekken van een te strak pak.Je gaat levend over de drempel van de dood. Er verandert niets aan je bewustzijn.Je komt in een reële werkelijkheid waar het groeiproces doorgaat. Sterven is meer een begin dan een einde. Je gaat het ware leven binnen. Door de geestelijk liefde die de mens zo ervaart, wordt hij gesterkt in het verlangen het aardse leven te verlaten en hierdoor haast vanzelfsprekend los te laten.

Als je van iemand houdt en hij ontvalt je

Door Bonhoeffer (Theoloog)

Als je van iemand houdt en hij ontvalt je kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.

Je moet dat ook niet proberen, je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.

Maar het is een grote troost want zolang de leegte werkelijk blijft, blijf je met elkaar verbonden

Hoe mooier en rijker de herinneringen des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn in stille vreugde.

De mooie dingen zijn geen doorn in het vlees maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.

Je moet zorgen dat je niet in je herinnering blijft graven en je erin verliest.

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor maar vooral op bijzondere momenten.

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.

Dan wordt verleden een blijvende bron van vreugde.

De geest van de overledene blijft daarbij levend.

Rampberichten

Rampberichten
Anna Lamb
Naar mate het jaar 2012 in zicht komt, bereiken ons met grote regelmaat artikelen, titels van boeken, en computerteksten, waarin op dreigende wijze gesproken wordt over komende rampspoeden rond dit jaartal.
Zo ook weer deze maand. Ik ontving een lange tekst op mijn computer met een via inspiratie verkregen inhoud. Deze maand zouden we o.a.allemaal door de komst van krachtige nieuwe energieën bevangen raken, dit als zijnde één van de voorlopers op allerlei calamiteiten.
Een aantal bekenden van mij reageerde in een mailtje hierop met de vraag wat ik van dit artikel vond. Onmiddellijk schoot me de herinnering te binnen aan de geschiedenis van “Lou de Palingboer”
Ik zal een jaar of 12 geweest zijn toen er met enige regelmaat een artikel in kranten en tijdschriften verscheen over deze man.
Lou de Palingboer was God, volgens eigen zeggen. En daardoor onsterfelijk. Hoewel ik de zin die de dichter Kloos al schreef: ”Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten” zeker ook geloof en ook kan plaatsen vanuit onze nieuwe inzichten, kan ik veel van wat deze onsterfelijke Lou toen vertelde, niet herkennen en hij stierf ook nog vrij jong.
Een zekere Mariska uit de Betuwe voorspelde enige jaren geleden dat in dat jaar, grote overstromingen en rampspoed in Nederland zouden komen. Zij besteedde al haar geld aan de aanleg van een klein vliegveld bij haar boerderij om de evacuatie van bewoners te doen plaatsvinden en zij en een aantal van haar aanhangers verkochten huis en haard om zichzelf in veiligheid te brengen. Financieel gebroken en ontluisterd eindigde ze in een psychiatrische inrichting. Deerniswekkend voor haar en haar aanhangers.
We werden een aantal jaren geleden uitgenodigd met zijn allen op de hoogste bergen in Europa het einde van onze beschaving af te wachten. Enkele honderden mensen klom de bergen op om er na enkele dagen ontgoocheld weer van af te komen.
Vorig jaar december zouden buitenaardse wezens de aarde komen bezoeken en de macht overnemen, en nu dit bericht.
Niet altijd hebben we te doen met charlatans die deze inspiraties ontvangen.  Wat gebeurt er dan toch?
Al vele jaren ontvang ikzelf en met mij vele anderen bewust inspiraties, waarvan men zegt dat deze van geestelijke begeleiding afkomstig zijn.
Wat is nu eigenlijk inspiratie?
Inspiratie; adem van de Geest, zingt Mathilde Santing.
Ik denk dat ieder mens wordt geïnspireerd. Echter in hoeverre stem je je diep genoeg af op je innerlijke bron en kom je bewust in contact met je persoonlijke begeleiding of zelfs met Hogere geestelijke begeleiding?
En ook als je je bewust af kunt stemmen op deze diepte in jezelf dan zal de vertaling altijd jouw kleur dragen. De mate waarin een mediamieke mens “de adem van de geest” objectief in woorden kan vertalen zal o.a. afhankelijk zijn van de mate van zelfkennis, die deze bezit. Dan zal hij of zij onmiddellijk de versluieringen, door bijvoorbeeld oude emoties en denkbeelden, herkennen die de vertaling beïnvloeden. Men spreekt hierbij dan van een zuiver medium.
Zo kunnen bijvoorbeeld collectieve emoties die door energiestromen worden aangeraakt door een medium vertaald worden als vloedgolven; oorlog en agressie als vuur. Onbekende oude emoties als onbewuste angsten kunnen een objectieve ontvangst mede negatief beinvloeden. Dit is de reden waarom zoveel mediamieke mensen door de Meester Jezus kunnen worden geïnspireerd, maar dat hun teksten zo verschillend van toon kunnen zijn; immers ieder medium spreekt vanuit zijn of haar eigen ervaringswereld en vanuit zijn eigen ontwikkelingsniveau dus vormt zo zijn eigen kanaal.
Hoe kun je als normaal denkend en doende mens deze berichten dan interpreteren?
In het diepste van ieder mens ligt zijn eigen leidraad vanuit de Goddelijke Bron die in ieder van ons aanwezig is. Een bewust levend mens leeft regelmatig in afstemming op zijn diepste zijn. Als het nodig zou zijn dat je bepaalde ervaringen wel of niet moet ondergaan dan stuurt je Hoger bewustzijn je naar situaties of plekken waar je deze wel of niet kunt meemaken. Dat heeft men kunnen zien bij een aantal passagiers van het verongelukte Turkse vliegtuig.
We moeten ons niet door onze angsten laten leiden.
We moeten ons natuurlijk ook niet passief houden in een houding van: God zorgt voor mij. Deze nuance ligt heel subtiel.
Herken het als je angsten je mening en/of handelen dreigen te bepalen.
Stem je af op acceptatie en vertrouwen van en in jezelf en je leven.
Laat vertrouwen in je eigen begeleiding meespelen in je beoordeling over de juistheid van de berichtgeving wanneer je berichten als die van deze week en die van Lou de Palingboer leest.
Lees dan nu, als je dit wilt, vanuit deze basishouding een deel van de twee inspiraties die ik kreeg naar aanleiding van de vragen die ik ontving de afgelopen tijd over de interpretatie van het bericht deze week en over President Obama.
En, o ja, ik walg van paling

Door Anna Lamb

Naar mate het jaar 2012 in zicht komt, bereiken ons met grote regelmaat artikelen, titels van boeken, en computerteksten, waarin op dreigende wijze gesproken wordt over komende rampspoeden rond dit jaartal.

Zo ook weer deze maand. Ik ontving een lange tekst op mijn computer met een via inspiratie verkregen inhoud. Deze maand zouden we o.a.allemaal door de komst van krachtige nieuwe energieën bevangen raken, dit als zijnde één van de voorlopers op allerlei calamiteiten.

Een aantal bekenden van mij reageerde in een mailtje hierop met de vraag wat ik van dit artikel vond. Onmiddellijk schoot me de herinnering te binnen aan de geschiedenis van “Lou de Palingboer”

Ik zal een jaar of 12 geweest zijn toen er met enige regelmaat een artikel in kranten en tijdschriften verscheen over deze man. Lou de Palingboer was God, volgens eigen zeggen. En daardoor onsterfelijk. Hoewel ik de zin die de dichter Kloos al schreef: ”Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten” zeker ook geloof en ook kan plaatsen vanuit onze nieuwe inzichten, kan ik veel van wat deze onsterfelijke Lou toen vertelde, niet herkennen en hij stierf ook nog vrij jong.

Een zekere Mariska uit de Betuwe voorspelde enige jaren geleden dat in dat jaar, grote overstromingen en rampspoed in Nederland zouden komen. Zij besteedde al haar geld aan de aanleg van een klein vliegveld bij haar boerderij om de evacuatie van bewoners te doen plaatsvinden en zij en een aantal van haar aanhangers verkochten huis en haard om zichzelf in veiligheid te brengen. Financieel gebroken en ontluisterd eindigde ze in een psychiatrische inrichting. Deerniswekkend voor haar en haar aanhangers.

We werden een aantal jaren geleden uitgenodigd met zijn allen op de hoogste bergen in Europa het einde van onze beschaving af te wachten. Enkele honderden mensen klom de bergen op om er na enkele dagen ontgoocheld weer van af te komen.

Vorig jaar december zouden buitenaardse wezens de aarde komen bezoeken en de macht overnemen, en nu dit bericht.

Niet altijd hebben we te doen met charlatans die deze inspiraties ontvangen.  Wat gebeurt er dan toch?

Al vele jaren ontvang ikzelf en met mij vele anderen bewust inspiraties, waarvan men zegt dat deze van geestelijke begeleiding afkomstig zijn.

Wat is nu eigenlijk inspiratie?

Inspiratie; adem van de Geest, zingt Mathilde Santing.

Ik denk dat ieder mens wordt geïnspireerd. Echter in hoeverre stem je je diep genoeg af op je innerlijke bron en kom je bewust in contact met je persoonlijke begeleiding of zelfs met Hogere geestelijke begeleiding?

En ook als je je bewust af kunt stemmen op deze diepte in jezelf dan zal de vertaling altijd jouw kleur dragen. De mate waarin een mediamieke mens “de adem van de geest” objectief in woorden kan vertalen zal o.a. afhankelijk zijn van de mate van zelfkennis, die deze bezit. Dan zal hij of zij onmiddellijk de versluieringen, door bijvoorbeeld oude emoties en denkbeelden, herkennen die de vertaling beïnvloeden. Men spreekt hierbij dan van een zuiver medium.

Zo kunnen bijvoorbeeld collectieve emoties die door energiestromen worden aangeraakt door een medium vertaald worden als vloedgolven; oorlog en agressie als vuur. Onbekende oude emoties als onbewuste angsten kunnen een objectieve ontvangst mede negatief beinvloeden. Dit is de reden waarom zoveel mediamieke mensen door de Meester Jezus kunnen worden geïnspireerd, maar dat hun teksten zo verschillend van toon kunnen zijn; immers ieder medium spreekt vanuit zijn of haar eigen ervaringswereld en vanuit zijn eigen ontwikkelingsniveau dus vormt zo zijn eigen kanaal.

Hoe kun je als normaal denkend en doende mens deze berichten dan interpreteren?

In het diepste van ieder mens ligt zijn eigen leidraad vanuit de Goddelijke Bron die in ieder van ons aanwezig is. Een bewust levend mens leeft regelmatig in afstemming op zijn diepste zijn. Als het nodig zou zijn dat je bepaalde ervaringen wel of niet moet ondergaan dan stuurt je Hoger bewustzijn je naar situaties of plekken waar je deze wel of niet kunt meemaken. Dat heeft men kunnen zien bij een aantal passagiers van het verongelukte Turkse vliegtuig.

We moeten ons niet door onze angsten laten leiden.

We moeten ons natuurlijk ook niet passief houden in een houding van: God zorgt voor mij. Deze nuance ligt heel subtiel.

Herken het als je angsten je mening en/of handelen dreigen te bepalen.

Stem je af op acceptatie en vertrouwen van en in jezelf en je leven.

Laat vertrouwen in je eigen begeleiding meespelen in je beoordeling over de juistheid van de berichtgeving wanneer je berichten als die van deze week en die van Lou de Palingboer leest.

Lees dan nu, als je dit wilt, vanuit deze basishouding een deel van de twee inspiraties die ik kreeg naar aanleiding van de vragen die ik ontving de afgelopen tijd over de interpretatie van het bericht deze week en over President Obama.

En, o ja, ik walg van paling

De nieuwe wereldorde

Door Anna Lamb

Wij zijn allen afkomstig uit de universele broederschap.

De universele broederschap is daar waar wij Geest zijn, daar waar ons Hogere zijn functioneert, daar waar ons Hogere zijn zich steeds meer verdicht door de sferen heen en een individu wordt totdat het uiteindelijk gekomen is in de stof.

Dat stoffelijk zijn is de materie.

Dit is het evolutieproces waar wij inzitten; waar de hele mensheid in zit. Het betekent voor deze tijd dat de realisatie van Geest in de materie, steeds meer binnen ons bereik komt. We zullen hierdoor ook tot een steeds diepere verbinding met elkáár komen, waardoor we vanuit een grotere vrede en vreugde met elkaar kunnen leven. Dan is er geen wantrouwen meer, geen angst, geen schuld geen macht. We hebben wel nog een lange weg te gaan.

We zijn op weg naar de eigen en gezamenlijke vernieuwing.

Nieuwe inzichten geven ons steeds meer licht op ons pad. Een nieuw respect voor onszelf en dus ook voor de ander ontstaat. Zo kunnen we op weg gaan naar de eigen en gezamenlijke vernieuwing. Om dit te bereiken zullen we ons meer en meer dienen te verbinden met ons innerlijk hogere zijn en van daaruit met het hogere zijn van de ander. Hierdoor kunnen we samen, daadwerkelijk een gemeenschappelijk veld van licht zijn.

Laten we ons met aandacht te richten op subtiele veranderingen, vernieuwingen in ons.

Vernieuwing in jezelf ontstaat al door respect voor jezelf en de ander.Vanuit het Hogere zijn in jezelf daalt dan het licht in je, tot in het uiterste stoffelijke van je zijn.Door de transformatie die we dan laten plaatsvinden, verandert dit licht in goud door de liefde en keert zo weer terug naar dat Hoogste zijn.

Dankbaarheid voor het leven

Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat we op weg naar transformatie van al die processen, zaken die zich steeds weer en meer aandienen; lijden dat zich weer en meer aandient, waardoor we verward en soms stuurloos lijken te geraken, er toch dankbaar naar kunnen kijken.

Je bent nu niet langer alleen maar slachtoffer; je opent je opnieuw door de pijn heen voor de diepe transformerende processen die in je werkzaam zijn. Je wordt dan niet langer je lijden, de lijdende. Je identiteit is nu meer dan dat.

Het is onze eigen identiteit in zijn totaliteit die in het leven staat.

We verbinden ons daarna nog meer met Hogere gebieden in onszelf. We laten steeds meer grote oude dwingende emoties los. Niet dat we deze dan onder- drukken, verkleinen of ontkennen, maar we verliezen ons niet langer in de dwingende werking ervan. We herkennen de druk, de onderdrukking, maar wij wensen ons er niet meer door te laten bepalen. Telkens weer kiezen we voor de afstemming op een diepere zin, de diepere betekenis van onze ervaringen.

Wat is toch de drang in ons om ons als mens te vervolmaken?

In ons sluimert nog steeds de herinnering van een zeer lang verleden, waarin Lucifer besloot het Goddelijk bewustzijn in de stof te realiseren. Vanaf toen is de oerdrang in ons gekomen om ons als mens te vervolmaken. Deze hoogwaardige drang vertaalde zich in ons als begeerte.

BV De begeerte naar macht en aanzien, rijkdom, roem en opvallend uiterlijk vertoon.Bij al deze begeertes reiken we naar volmaking, maar op een oneigenlijke wijze, op een manier die er slechts zijdelings op lijkt.

We moeten natuurlijk niet van deze oerdrang afstappen, maar we begrijpen steeds meer dat wij deze oerdrang weer vanuit onze Hógere gebieden in de stof kunnen brengen en de lagere gebieden niet meer bepalend hoeven laten zijn.

Macht wordt dan kracht,

Kennis wordt dan wijsheid,

Rijkdom wordt vrijheid,

Erotiek, liefde,

Strijd, vrede,

IJdelheid, innerlijke schoonheid enz

We hebben nu, door de evolutie van ons denken, de mogelijkheid gekregen ons denken te sturen.

Wij kunnen ons denken immers gebruiken om de lagere gebieden te doorzien en hun werking zo te belichten.Dit heeft tot gevolg dat de universele broederschap van geest, van het volmaakte zijn, dat deze zich in de mens op hoog niveau van bewustzijn nu in de materie kan realiseren.

Hoe hoger het bewustzijn, hoe groter kracht die de mens in zich krijgt, dus in zijn stoffelijke gebieden om dit hoger bewustzijn te realiseren in zijn stoffelijk zijn.

Voor sommigen lijkt deze nieuwe manier van spiritueel bewustzijn zweverig. Maar als je het echt, werkelijk, gaat beleven zul je dit juist als zeer stoffelijk ervaren, maar op een hoogstaande wijze.

Hoe kunnen we de manier waarop we dit eerst realiseerden nu doorlichten met onze vernieuwing van inzichten en in de stof reëel laten worden?

Waar het om gaat is de volgende werking:

  • De nieuwe inzichten rondom spiritueel bewustzijn worden opgevangen in het Hogere denken, het Hogere mentale.
  • Dit dient in ons gewone, dus lagere denken, geaccepteerd te worden. Dat kan door tot overgave te komen aan deze impuls van vernieuwende kennis, die ons bereikt.
  • Dan kan ons denken, de emoties waaraan we onderhevig zijn, deze zodanig gaan doorlichten dat wij ze kunnen reguleren, sturen.
  • Dan ontstaat al een verandering in ons menszijn.
  • Hierdoor krijgt ons Hoger mentale opnieuw een impuls enz..

We gaan het mannelijk en vrouwelijk aspect in ons steeds minder als een tegenstelling, een dualiteit, ervaren, maar als een eenheid: als twee aspecten van het Goddelijke in ons, die tezamen ons tot transformatie brengen.

Dus zullen we eerst veranderen, daarna weer vernieuwen en zo komen tot het overstijgen, het opheffen, waardoor we weer tot verdere vernieuwing kunnen komen.

Belangrijk is allereerst dat we het lagere denken vanuit overgave accepteren.

BV.(Door miskenning in mij heb ik de neiging mezelf te verrijken om zo meer aanzien te krijgen) Begin met deze herkenning te accepteren.

Pas dan kunnen en durven we de grenzen te verleggen. Herken hier in je eigen waarde; word je bewust van die waarde, van dat Hogere zijn in je; door die herkenning wordt je bewustzijn van die waarde weer groter. Hierdoor zal in je persoonlijkheid de versmelting van die twee aspecten een vonk tot realisatie gebracht worden in je bewustzijn. Dit zal in op allerlei verschillende niveaus plaatsvinden.

Zo ontstaat een kosmische trilling van energie in ons allen; een kettingreactie van vernieuwing.

Verruiming van bewustzijn die zich in de stof realiseert, dus ontvangen wordt, en zo tot versmelting komt, is in wezen herkenning van de waarheid. Dan heeft een nieuwe schepping plaats, met als gevolg vernieuwing en verhoging van bewustzijn; met als gevolg de integratie en realisatie hiervan in de stof.

Dit is de geboorte van een nieuwe Ik.

Men noemt dit een nieuwe Christus.Dit is dus bij ieder mens gaande; in ieder van ons wordt de nieuwe Christus dus de Kosmische Christus geboren Twee duizend jaar geleden heeft de historische Christus het Christusbewustzijn tot een totale integratie in de persoonlijkheid gebracht en verwerkelijkt. Zo werd via hem de liefde herkenbaar in het stoffelijk zijn van de mens. Wij hebben twee duizend jaar nodig gehad om tot dezelfde integratie in ons eigen wezen te kunnen komen. Steeds heeft de mensheid dit gebeuren gezien als los van zichzelf, als een gebeurtenis ver weg en niet in zichzelf. Nu komt de tijd dat wij de historische Christus in zijn essentie in onszelf herkennen en zo in ons eigen zijn gaan brengen.

Pas nu kunnen wij beseffen dat en hoe de historische Christus, dit Christusbewustzijn tot werkelijkheid heeft kunnen brengen; en dat dit behoort tot de mogelijkheden van elk mens, op ieders eigen niveau. We begrijpen nu hoe de historische Christus, dit Christusbewustzijn tot werkelijkheid heeft kunnen brengen en dit besef heeft verstrekkende consequenties.

BV. Het betekent dat we nu innerlijk werkelijk inzien dat niemand het recht heeft zijn medemens, man of vrouw, kind of volwassene, arm of rijk, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt of niet, vanuit de lagere emotiegebieden en lagere mentale gebieden, te overheersen, te beoordelen of te bekritiseren. Wij, die deze leringen ook werkelijk willen integreren, zullen dan nu zeer liefdevol, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, anderen in hun waarde laten. Dan zal in de ander en in ons het goddelijke herkenbaar worden.

Dat gaat niet zomaar.

We zullen ons in het dagelijks leven steeds weer dienen af te stemmen op de eigen bron, de eigen inspiratie.

Pas dan komen we tot een werkelijk beleven.Want deze kennis mag niet blijven steken op het niveau van het kennen, maar moet tot leven komen. En deze beleving zullen we moeten doorworstelen van niveau tot niveau, op alle aspecten in onszelf en zo komen tot integratie.( zie hier de inhoud van de IWS)

Nu is er in de mensheid dit verlangen, als een oproepende kracht, om tot nieuwe bewustwording te komen en deze inzichten tot een dagelijkse beleving te maken.

Deze vernieuwing van geestkracht is de impuls die de aarde nu bereikt heeft.

Niet dat we nu klaar zijn..

Maar nu kunnen we al bewust kijken naar wat ons weerhoudt dit goddelijke in ons tot werkelijkheid te maken door ons af te vragen: Wat doen we toch waardoor dit niet gebeurt? Wanneer we onszelf hier toe brengen komt uiteindelijk de totale mensheid tot vernieuwing. In onze persoonlijkheid kan deze enorme hoge, mystieke, esoterische, en materiële evolutie nu plaatsvinden.

* Mede vanuit Psychosofia

Homeopathie en spiritualiteit

door Ed Brink
In het leven zijn we allen op weg vanuit de eenheid om via bewustwording tot liefde te komen. Dit zijn de drie pilaren van Psychosofia. In elk leven worden nieuwe uitdagingen aangegaan om dit proces opgang te brengen. In de huidige tijd is het bewustwordingsproces versneld.
Velen worden momenteel geconfronteerd met zichzelf. Dit kan gaan via allerlei situaties waarin we terecht komen en doordat het lichaam via klachten aangeeft dat er iets niet klopt. Allerlei klachten en ziekten kunnen optreden om het bewustwordingsproces te stimuleren. Mentale en psychische klachten kunnen hetzelfde effect hebben als lichamelijke klachten, als we bereid zijn om te luisteren naar dat wat is.
Diverse boeken zijn verschenen om klachten te verklaren vanuit de achterliggende spirituele achtergrond. Wees wel op uw hoede dat u altijd
weer bij uzelf te rade gaat of het wel klopt wat er in staat.
In wezen gaat het om de weg van het bewustzijn. Maar hoe doen we dat? In de werkgroep “Spiritualiteit  en geneeskunde” besteden we hier aandacht aan
door bij elkaar te kijken hoe we diverse problemen aanpakken en in hoeverre we het bewustwordingsproces stimuleren. Wat in iedergeval duidelijk naar voren komt is dat er een aantal basisgegevens is. Het bewustwordingsproces verloopt  echter niet volgens een strak schema.
Een van de basisgegevens is dat het belangrijk is tot erkenning en acceptatie te komen van de problematiek (of de problematiek nu psychisch of
lichamelijk is, maakt niet uit). Deze zin is eenvoudiger neergezet dan uitgevoerd.
Zodra we naar onzelf kijken en datgene accepteren wat er is dan gaan al snel de alarmbellen rinkelen. Dit accepteren is te pijnlijk. Ik wil alles accepteren maar dit!!!!.
Jezelf accepteren zoals je bent is zo wie zo al niet eenvoudig. We hebben als kind al te vaak gehoord dat er van alles aan ons mankeerde. We kunnen eenvoudig weg niet goed zijn. Als mens zitten we vol met overtuigingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen. En deze overtuigingen ontnemen ons de
mogelijkheid het leven onbevangen aan te kijken. Zolang er geen acceptatie is van dat wat is, blijft er een innerlijke strijd aanwezig welke veel energie vergt en blokkerend werkt. Het komen tot acceptatie is goed te vergelijken met de fasen die beschreven zijn in het rouwproces. In eerste instantie is de ontkenning. Het is er niet. Er is geen acceptatie. Dan kan er woede ontstaan. Ik wil dit niet.
Daarna kan de verzachting intreden waarbij het verdriet loskomt. Uiteindelijk komen we tot acceptatie in liefde.
Daarna is er een verdere ontwikkeling mogelijk. Veelal blijven mensen in een van de fasen steken. De fasen lopen in de werkelijkheid nogal door elkaar
heen. Belangrijk is te herkennen in welke fase je zit, zodat je jezelf beter kunt begrijpen.
Na de acceptatie van dat wat is, kan vanuit liefde naar de problematiek gekeken worden en tot bewustzijn gebracht worden. Er is geen strijd meer
nodig. Energie komt weer vrij. Bewust-worden betekent zowel het inzicht verkrijgen als het doorleefd hebben. Het wordt een waarheid voor je. Je gaat er naar handelen. Zolang verandering in het handelen niet aanwezig is is het proces nog niet voltooid.
Dit alles is mooi beschreven maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Er zijn maar weinig mensen die instaat zijn te handelen vanuit het bovengeschrevene.
Dat is een ware levenskunst. Dit vergt veel oefening. In wezen zijn we allen op zoek.
Uiteindelijk kunnen we komen tot het leven vanuit het hogere bewustzijn. Vanuit het hogerezelf. We zijn dan in staat om vanuit het hart te gaan leven.
Dit is iets anders dan te gaan leven vanuit het idee dat alles mooi behoort te zijn. Vanuit het hart leven is iets wat wij nog nauwelijks kunnen bevatten. Het kan hard zijn als dit nodig is. Het kan zacht zijn als het
nodig is. Het gaat met de stroom van het leven mee; mee met de alledaagsheid van het leven.
In werkelijkheid worden we veelal bepaald door de emotionele ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Hier liggen vele blokkaden in het handelen, welke we niet even wegpoetsen.
Mijn ervaring als homeopatisch arts is dat je met homeopatische middelen het bewustwordingsproces kunt stimuleren en bevorderen. Dit is een aspect van de
homeopatie die weinig belicht wordt. De nieuwste ontwikkelingen in de homeopatie zijn vooral gericht op het bewustwordingsproces van de mens.
Van steeds meer homeopatische middelen zijn de psychische en spirituele achtergronden bekend waar mensen in hun eigen proces mee geholpen kunnen
worden.  Bij de beoordeling of een middel werkt wordt het bewustworden van de problematiek en het bevrijdende effect daarvan als een belangrijk criterium
gebruikt.
Met behulp van homeopatische middelen kunnen spontaan inzichten ontstaan waarna de klachten/problemen zich geleidelijk laten oplossen. De eigen inbreng, inzichten en keuzen blijven van groot belang. Wat ik vaak zie is dat een homeopatisch middel de blokkade doet verminderen in jezelf waarna je
makkelijker stappen kunt zetten om de problematiek waar het omgaat aan te gaan. Maar zelf heb je altijd nog de keuze om de stap wel of niet te zetten.
Zet je de stap niet dan is de kans groot dat de onderliggende problematiek zich weer gaat vertalen in een klacht. Een homeopatisch middel kan nooit zomaar een probleem wegnemen, maar het proces wel vergemakkelijken.
Ik maak mee dat mensen een lang bewustwordingsproces achter de rug hebben
en dat hetgeen waar het omgaat nog steeds niet is verbeterd.
Een mevrouw bij mij in de praktijk had al vele jaren last van hevige angsten met heftige beelden van concentratiekampen. Door psychoanalyse en andere
methoden had ze de angsten onder ogen gezien maar de angsten bleven sterk aanwezig samen met diverse lichamelijke klachten. Haar verhaal deed mij
denken aan het middel Natrium Iodatum dat bekend staat bij de problematiek rondom overleven en het idee geen overlevingsmogelijkheid te hebben. Deze
vrouw verbeterde binnen een maand aanzienlijk. De klachten verdwenen volledig. Voor mij was dit  bijzonder snel. Dit was alleen mogelijk door het
vele voorwerk wat zij had gedaan voordat ze bij mij kwam. Een man die geheel teruggetrokken leefde en zich afzijdig hield van de wereld doordat hij vele angsten in zich had, maakte op mij een niet geaarde
indruk. Hij was als het ware nog niet echt geincarneerd in zijn lijf. Hydrogenium (waterstof) dat bekend staat om het niet geincarneerd zijn heeft hem weer op de aarde gebracht en in de loop van een jaar is hij de deur
uitgegaan en om in de samenleving weer een plaats gaan veroveren. Hij was in staat zijn angsten aan te zien en nieuwe keuzen te maken.
Vele vormen van problemen kunnen homeopatisch benaderd worden. Stemmenhoren, allerlei angsten, depressiviteit, uitputting, vastzittende emoties en
allerlei lichamelijke klachten komen in aanmerking voor een homeopatische benadering.
Zoals wel duidelijk zal zijn wordt er tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan het bewustworden van de achterliggende inzichten.
Inzichten kunnen ook spontaan ontstaan na een homeopatisch middel door dat het via een droom duidelijk wordt. Aan dromen wordt dan ook aandacht besteed. Veelal is het homeopatische middel in staat een verbinding te doen ontstaan tussen de diverse aspecten van de mens. Zowel het psychische, emotionele als het lichamelijke kan erop reageren.
Het is wel de kunst van de homeopatisch arts de juiste problematiek
helder te krijgen en daarbij een goed passend middel te vinden.

door Ed Brink

In het leven zijn we allen op weg vanuit de eenheid om via bewustwording tot liefde te komen. Dit zijn de drie pilaren van Psychosofia. In elk leven worden nieuwe uitdagingen aangegaan om dit proces opgang te brengen. In de huidige tijd is het bewustwordingsproces versneld.

Velen worden momenteel geconfronteerd met zichzelf. Dit kan gaan via allerlei situaties waarin we terecht komen en doordat het lichaam via klachten aangeeft dat er iets niet klopt. Allerlei klachten en ziekten kunnen optreden om het bewustwordingsproces te stimuleren. Mentale en psychische klachten kunnen hetzelfde effect hebben als lichamelijke klachten, als we bereid zijn om te luisteren naar dat wat is.

Diverse boeken zijn verschenen om klachten te verklaren vanuit de achterliggende spirituele achtergrond. Wees wel op uw hoede dat u altijd weer bij uzelf te rade gaat of het wel klopt wat er in staat.

In wezen gaat het om de weg van het bewustzijn. Maar hoe doen we dat? In de werkgroep “Spiritualiteit  en geneeskunde” besteden we hier aandacht aan

door bij elkaar te kijken hoe we diverse problemen aanpakken en in hoeverre we het bewustwordingsproces stimuleren. Wat in iedergeval duidelijk naar voren komt is dat er een aantal basisgegevens is. Het bewustwordingsproces verloopt  echter niet volgens een strak schema.

Een van de basisgegevens is dat het belangrijk is tot erkenning en acceptatie te komen van de problematiek (of de problematiek nu psychisch of lichamelijk is, maakt niet uit). Deze zin is eenvoudiger neergezet dan uitgevoerd.

Zodra we naar onzelf kijken en datgene accepteren wat er is dan gaan al snel de alarmbellen rinkelen. Dit accepteren is te pijnlijk. Ik wil alles accepteren maar dit!!!!.

Jezelf accepteren zoals je bent is zo wie zo al niet eenvoudig. We hebben als kind al te vaak gehoord dat er van alles aan ons mankeerde. We kunnen eenvoudig weg niet goed zijn. Als mens zitten we vol met overtuigingen die gebaseerd zijn op eerdere ervaringen. En deze overtuigingen ontnemen ons de

mogelijkheid het leven onbevangen aan te kijken. Zolang er geen acceptatie is van dat wat is, blijft er een innerlijke strijd aanwezig welke veel energie vergt en blokkerend werkt. Het komen tot acceptatie is goed te vergelijken met de fasen die beschreven zijn in het rouwproces. In eerste instantie is de ontkenning. Het is er niet. Er is geen acceptatie. Dan kan er woede ontstaan. Ik wil dit niet.

Daarna kan de verzachting intreden waarbij het verdriet loskomt. Uiteindelijk komen we tot acceptatie in liefde. Daarna is er een verdere ontwikkeling mogelijk. Veelal blijven mensen in een van de fasen steken. De fasen lopen in de werkelijkheid nogal door elkaar heen. Belangrijk is te herkennen in welke fase je zit, zodat je jezelf beter kunt begrijpen.

Na de acceptatie van dat wat is, kan vanuit liefde naar de problematiek gekeken worden en tot bewustzijn gebracht worden. Er is geen strijd meer. Energie komt weer vrij. Bewust-worden betekent zowel het inzicht verkrijgen als het doorleefd hebben. Het wordt een waarheid voor je. Je gaat er naar handelen. Zolang verandering in het handelen niet aanwezig is is het proces nog niet voltooid.

Dit alles is mooi beschreven maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn. Er zijn maar weinig mensen die instaat zijn te handelen vanuit het bovengeschrevene.

Dat is een ware levenskunst. Dit vergt veel oefening. In wezen zijn we allen op zoek.

Uiteindelijk kunnen we komen tot het leven vanuit het hogere bewustzijn. Vanuit het hogerezelf. We zijn dan in staat om vanuit het hart te gaan leven.

Dit is iets anders dan te gaan leven vanuit het idee dat alles mooi behoort te zijn. Vanuit het hart leven is iets wat wij nog nauwelijks kunnen bevatten. Het kan hard zijn als dit nodig is. Het kan zacht zijn als het nodig is. Het gaat met de stroom van het leven mee; mee met de alledaagsheid van het leven.

In werkelijkheid worden we veelal bepaald door de emotionele ontwikkeling van onze persoonlijkheid. Hier liggen vele blokkaden in het handelen, welke we niet even wegpoetsen.

Mijn ervaring als homeopatisch arts is dat je met homeopatische middelen het bewustwordingsproces kunt stimuleren en bevorderen. Dit is een aspect van de homeopatie die weinig belicht wordt. De nieuwste ontwikkelingen in de homeopatie zijn vooral gericht op het bewustwordingsproces van de mens.

Van steeds meer homeopatische middelen zijn de psychische en spirituele achtergronden bekend waar mensen in hun eigen proces mee geholpen kunnen

worden.  Bij de beoordeling of een middel werkt wordt het bewustworden van de problematiek en het bevrijdende effect daarvan als een belangrijk criterium gebruikt.

Met behulp van homeopatische middelen kunnen spontaan inzichten ontstaan waarna de klachten/problemen zich geleidelijk laten oplossen. De eigen inbreng, inzichten en keuzen blijven van groot belang. Wat ik vaak zie is dat een homeopatisch middel de blokkade doet verminderen in jezelf waarna je makkelijker stappen kunt zetten om de problematiek waar het omgaat aan te gaan. Maar zelf heb je altijd nog de keuze om de stap wel of niet te zetten.

Zet je de stap niet dan is de kans groot dat de onderliggende problematiek zich weer gaat vertalen in een klacht. Een homeopatisch middel kan nooit zomaar een probleem wegnemen, maar het proces wel vergemakkelijken.

Ik maak mee dat mensen een lang bewustwordingsproces achter de rug hebben en dat hetgeen waar het omgaat nog steeds niet is verbeterd.

Een mevrouw bij mij in de praktijk had al vele jaren last van hevige angsten met heftige beelden van concentratiekampen. Door psychoanalyse en andere methoden had ze de angsten onder ogen gezien maar de angsten bleven sterk aanwezig samen met diverse lichamelijke klachten. Haar verhaal deed mij denken aan het middel Natrium Iodatum dat bekend staat bij de problematiek rondom overleven en het idee geen overlevingsmogelijkheid te hebben. Deze vrouw verbeterde binnen een maand aanzienlijk. De klachten verdwenen volledig. Voor mij was dit  bijzonder snel. Dit was alleen mogelijk door het vele voorwerk wat zij had gedaan voordat ze bij mij kwam.

Een man die geheel teruggetrokken leefde en zich afzijdig hield van de wereld doordat hij vele angsten in zich had, maakte op mij een niet geaarde indruk. Hij was als het ware nog niet echt geincarneerd in zijn lijf. Hydrogenium (waterstof) dat bekend staat om het niet geincarneerd zijn heeft hem weer op de aarde gebracht en in de loop van een jaar is hij de deur uitgegaan en om in de samenleving weer een plaats gaan veroveren. Hij was in staat zijn angsten aan te zien en nieuwe keuzen te maken.

Vele vormen van problemen kunnen homeopatisch benaderd worden. Stemmenhoren, allerlei angsten, depressiviteit, uitputting, vastzittende emoties en allerlei lichamelijke klachten komen in aanmerking voor een homeopatische benadering.

Zoals wel duidelijk zal zijn wordt er tijdens de behandeling veel aandacht besteed aan het bewustworden van de achterliggende inzichten. Inzichten kunnen ook spontaan ontstaan na een homeopatisch middel door dat het via een droom duidelijk wordt. Aan dromen wordt dan ook aandacht besteed. Veelal is het homeopatische middel in staat een verbinding te doen ontstaan tussen de diverse aspecten van de mens. Zowel het psychische, emotionele als het lichamelijke kan erop reageren.

Het is wel de kunst van de homeopatisch arts de juiste problematiek helder te krijgen en daarbij een goed passend middel te vinden.