Alle berichten van spiro

CADEAUTJES

foto

Mijn hele leven al spelen cadeautjes een bepaalde rol. Als een van de oudste kinderen van een groot gezin, geboren in de oorlog, was het ontvangen van cadeautjes een zeldzaamheid. Met onze verjaardagen kregen we een klein presentje, waar we dan zielsgelukkig mee waren. Met Sinterklaas waren de meeste pakjes tweedehands. Ik was dolblij met een leesboek waarin nog met dubbele oo en sch op het eind van een woord werd geschreven. Echter op mijn verjaardag vlak voor Sinterklaas, was er meestal geen geld voor een verjaardagscadeautje.

Toen ik trouwde met mijn fantastische man waren zijn cadeautjes aan mij, laten we zeggen…speciaal! Zijn eerste cadeau aan mij was een geëmailleerde armband, die zo wijd was dat hij zonder problemen tot boven aan mijn arm geschoven kon worden. Ook in ons 40 jarige fijne huwelijk waren dikwijls zijn cadeautjes wat “praktisch”. Zo kreeg ik eens een multifunctionele schaar, een fluitketel, een fles lijm, een muis voor de computer ea. tot ik besloot zelf mijn cadeautjes uit te zoeken.

foto 2

Bij onze gezamenlijke jaarlijkse verjaardagen stroomden menigmaal veel identieke cadeautjes  binnen; boeken, boeken, boekenbonnen, witte wijnen, rode wijnen,vaasjes, bloemen, bloemen, snufs, enz…
Eenmaal vroegen we onze gasten geen cadeautjes te geven. We vonden het zonde van het geld en de tijd om iets te zoeken…. nog nooit hebben we maandenlang zoveel etentjes, uitstapjes, eigen gemaakte presentjes gekregen als toen. Onze gasten leken zich vreselijk ongemakkelijk te voelen zonder cadeautje.

Het jaar daarop vroegen we hen aan onze vrienden en familie aan goede doel te doneren ipv van een cadeau te geven. Er kwam €10 binnen.
Ik las ergens dat je een cadeau geeft voor jezelf. Hiermee wil je je genegenheid tonen en hoop je er dezelfde genegenheid voor terug te krijgen. Ik dacht hierbij aan mijn zusje dat ons afgesproken maximumbedrag bij het gezamenlijke sinterklaasfeest altijd met het dubbele bedrag overtrad, waardoor de andere cadeaus in het niet vielen…

Ik bedacht dat ik de armband met de zilveren kralen van alle aanwezigen die ik op mijn 70e verjaardag kreeg een echt mooi vond.

foto

Al weken ben ik mijn huis na mijn ziekte aan het opruimen. Veel bijna zo goed als nieuwe vazen, kandelaars, schaaltjes, kopjes en bakjes staan klaar in een krat om weg te geven.

Nu ben ik spoedig weer jarig. De 73e keer.
Ik wacht nog even met wegbrengen.
Ik gun mijn gasten het geven van een cadeautje….

UITLEG VAN HET ONZE VADER

Het Onze Vader

(Auteur onbekend, bewerkt door A.Lamb)

Wij zijn altijd in de Westerse traditie, in Nederland, opgegroeid met gebeden als het Onze Vader, het Wees Gegroet enz.
Wanneer je het Onze Vader bewust en met aandacht leest, blijken daar onvermoede geheimen in te zitten.
Als je de bijbeltekst beziet, wordt er dit verteld:
Op een dag vroegen de leerlingen van Jezus aan Hem:  “Meester kunt U ons vertellen wat bidden is.?”
Deze leerlingen hadden een Joodse opvoeding gekregen en daar leerden ze veel te bidden, dus eigenlijk was het een vreemde vraag. Ze voelden echter doordat ze met Jezus omgingen, dat er nog iets aan dat gebed verbonden is waar ze nog geen weet van hadden.
Ze vroegen dus aan Jezus: “Vertel ons ook nog de geheime kennis rondom het gebed. Als antwoord op die vraag leerde Jezus hun dit gebed:

Onze Vader die in de Hemelen zijt enz…. 
Het gebed bestaat uit 7 beden. En overal waar je in de Bijbelse teksten het getal 7 tegen komt, kun je denken aan de 7 chakra`s
Chakra’s zijn de 7 energiepoorten in het geestelijk lichaam van de mens, dit zijn 7 trechtervormige onzichtbare ingangen waardoor de kosmische energie in ons lichaam komt. Zonder deze kosmische energie kunnen wij niet leven. In de christelijke traditie wordt dit ook wel de adem Gods genoemd. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent wiel of werveling.

Zodra het in de bijbel gaat over het getal 7, kom je altijd in aanraking met de 7 chakra’s, maar dat was in die tijd geheime kennis, alleen te begrijpen voor wie werkelijk wilde horen.                                                   Jezus sprak aan het kruis de 7 kruiswoorden en ook deze vormden de weg langs de 7 chakra’s  en elk kruiswoord maakte het geestelijk lichaam in dat betreffende chakra los van het fysieke lichaam. Vanaf het onderste, het stuitchakra, tot aan het bovenste, het kruinchakra.

De geheime kennis die in het Onze Moeder/Vader gebed aanwezig is:
Het is in onze traditie alleen doorgegeven als het Onze Vader, maar deze eenzijdigheid is in de loop van de tijd ontstaan vanuit de kerkelijke traditie die het moederlijke er uit geschrapt heeft.                                      In de christelijke spirituele traditie uit de eerste eeuwen werd God een moeder en een vader genoemd. Binnen de huidige kerkelijke traditie is dit allemaal verdwenen. Het is nu in onze tijd heel erg belangrijk om beide aspecten weer te leren benoemen, het moederlijke en het vaderlijke, (mannelijke en vrouwelijke aangezicht van God. Psychosofia)

Het kruinchakra 
Wat gebeurt er wanneer je: Onze Vader die in de Hemelen zijt, zegt vanuit je hart?
Zodra je dat uitspreekt opent zich het kruinchakra en hierdoor ontstaat een verbinding met de Geestelijke wereld. De kosmische energie komt zo via de kruin naar binnen en reinigt het chakra en versterkt het lichaam.
Bij een pasgeboren kind is de fontanel nog niet gesloten, het schedeltje is niet verhard, dus het kruinchakra staat nog helemaal open, zodat het nog in een regelrechte verbinding staat met de Geestelijke wereld. Af en toe kan het zo nog even uit het lichaampje gaan om aan “in de geestelijke wereld te vertoeven”  Hoe meer de fontanel zich sluit, hoe meer het kind in zijn lichaam komt en hoe moeilijker het wordt om er weer even uit gaan.
Bij het lichaam waar het geestelijk lichaam zojuist van is losgekomen, voelt men dat het kruinchakra gloeiend heet is, want dat is het laatste verbindingspunt met het stoffelijk lichaam , waar de geestelijke lichamen het lichaam hebben verlaten.

Het voorhoofdschakra of het derde oog.
De tweede bede; Uw naam worde geheiligd, we komen hier bij het tweede chakra; het voorhoofdschakra of het derde oog.
De oosterlingen hebben heel hier vaak een stip op het derde oog aangebracht; ten teken van het belang van dit chakra. Oosterlingen zijn gevoelig voor het weten wat voorbij het denken ligt. 
Uw naam worde geheiligd, uw wezen wordt geheiligd, het gaat om het denken want daar staat het mee in verbinding. Laat mij zo zuiver mogelijk denken, zo oprecht en ontvankelijk, dat ik ook in mijn denken Uw naam, Uw wezen (Het goddelijke in mezelf Psychosofia) eerbiedig, respecteer en tot zijn recht laat komen. Zodra men dit bidt, reinigt de kosmische energie het chakra en wellicht voelt men dan een tinteling op de plek tussen je ogen. De kosmische energie, de adem Gods, gaat aan het werk en maakt het denken ontvankelijk voor de goddelijke energie. Als dit chakra goed werkt, wordt men gevoelig, voor het weten, dat groter is dan ons denken, want dat is het weten vanuit het hart.

Het keelchakra.                                                                                     
Bij de derde bede; Uw Koninkrijk kome, komen we bij het keelchakra. Wanneer dit chakra slecht werkt kan men dikwijls moeilijk van binnenuit spreken. Dit chakra is verbonden met het woord en onze woorden kunnen dubbele betekenissen hebben. We kunnen de ander kwetsen met woorden, en we kunnen de ander oplichten, verblijden met woorden. Als dat gebeurt wordt het Koninkrijk Gods hier op aarde geboren.

Het hartchakra.  
Dan dalen we af naar het vierde chakra en komen we bij het hart, het hartchakra. Uw wil geschiede, de Goddelijke wil, Hier huist slechts een woord: LIEFDE.
Laat dit chakra van het hart zo gereinigd mogen worden, dat er ook werkelijk een onvoorwaardelijke, universele liefde vanuit gaat die mezelf en de ander geneest. Opdat de Goddelijke Wil op aarde moge geschiede.

Het miltchakra 
Het vijfde chakra van boven wordt het miltchakra genoemd. De milt is het symbool van vuur, dat heeft alles te maken met vertering, met verwerking. Als bij mensen dit chakra niet goed werkt,  zie je vaak dat dit soort mensen spijsverteringsproblemen hebben.
Dit chakra is verbonden met de zin in het Onze Vader: ” Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het gaat in deze tekst niet letterlijk over brood, het gaat vooral over het Geestelijke brood. Het Geestelijke brood staat voor de levenslessen die men gedurende zijn incarnatie krijgt. . En deze bede wil dan ook zeggen: Help mij alstublieft om zo met mijn levenslessen om te gaan dat ik ook echt die inzichten eruit haal die er in zitten. Want als ik daar niet goed mee werk, gaat het onverteerd door mij heen, dan heb ik die lessen wel gehad, maar dan heb ik er niet van geleerd wat ik er van leren moest. Laat de kosmische energie zo op dit chakra mogen inwerken dat ik de lessen leer die ik nodig heb.

Het sacrale chakra  
Dan gaan we naar het sacrale chakra, het zesde chakra gerekend van bovenaf. Dit chakra bevindt zich bij de geslachtsorganen en is verbonden met de tekst uit het onze Vader….: Vergeef ons onze schulden. Je kunt je bij deze tekst afvragen: Wanneer kan je niet vergeven? Wanneer heb je moeite om te vergeven? Dat gebeurt wanneer je je verhardt. Wanneer je verhard bent kun je niet vergeven. Je kunt pas vergeven als je je dwingende schuldgedachten loslaat. Dan komen er dikwijls eerst tranen, maar wanneer je helemaal door de pijn heengaat kan je zeggen: ja, ik vergeef het….en men bidt: God, help mij dat dit chakra zo werkt dat wat verhard is weer begint te stromen, dat het weer zacht wordt. Want dan kan ik ook de ander vergeven.

Het stuitchakra   
Het laatste chakra, het zevende chakra, zit op de stuit. Dat chakra is verbonden met de tekst: Leid ons (niet)(Vanuit Psychosofia laat men het woord “niet” weg daar er niet wordt verwacht dat er verantwoordelijkheid van de mens wordt afgenomen door een God die ons stuurt, omdat dit in strijd met de vrije wil is) in verzoeking maar verlos ons van den boze. Het stuitchakra is ook verbonden met de aarde. Iemand waarbij dit chakra goed werkt kenmerkt zich in zijn handelen door met beide benen op de aarde te staan en dat hij/zij goed ja en het nee kan zeggen.

In de spirituele kringen zie je dikwijls dat de bovenste chakra’s  goed ontwikkeld zijn en de ondersten wat minder. Het is goed om te weten van jezelf welk chakra goed werkt en of niet. Dat geeft veel zelfinzicht. Als het onderste chakra goed werkt kan men heel goed ja en nee zeggen zonder dat men zich iets aantrekt van wat anderen er van vinden.

“Leid ons (niet) Psychosofia laat dit woord weg in verzoeking” is een zin die voor allemaal misverstanden zorgt. In de Aramese vertaling wordt het als volgt vertaald: begeleid ons als wij beproefd worden, Geef ons de kracht ja en nee te zeggen waar we voelen dat het moet, laat me goed luisteren naar mijn innerlijke begeleiding.

Dit zijn de zeven beden met hun geheime betekenis zoals Jezus ze doorgaf aan zijn leerlingen. Als men dit gebed bidt, is het goed om bij elke bede even stil te zijn, zodat men met innerlijk aandacht naar het desbetreffende chakra gaat en voelt en verkent:
Onze Moeder/Vader die in de hemelen zijt
Wees even stilte……en ga even met aandacht naar dat chakra
Uw naam worde geheiligd
weer even stilte….
Uw koninkrijk kome
Wees weer even stil….

En ga even met je aandacht naar dat chakra
Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde
En wees weer even stil…
Geef ons heden ons dagelijks brood
En wees weer even stil….
En dan: vergeef ons onze schulden
Weer even stilte…
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Door een aantal van u wordt het gebed afgesloten met de woorden:
“Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen”
De Katholieken doen dat niet, tegenwoordig helaas meer wel. De Protestanten hebben het wel altijd bij het Onze vader uitgesproken. In de bijbeltekst bij Matheus zie je dat dit stukje tussen haakjes staat. Het hoorde er oorspronkelijk nl niet bij. Echter in de eerste Christen- gemeente in de eerste twee eeuwen was het de gewoonte dat de Priester het Onze Moeder/ Vader gebed uitsprak, en dat de gemeente dan inviel met een lofprijzing:

Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Amen
Dat werd ’n vaste gewoonte* zodat de lofprijzing op een gegeven moment ook in de bijbeltekst gezet is, het leek er in te horen. Maar om te laten zien dat het er niet bij hoorde staat het tussen haakjes.
Zonder deze tekst is het Onze Vader nog indrukwekkender want dan zie je dat het gebed alleen maar uit die 7 beden bestaat, dus precies de weg langs de 7 chakra’s gaat.

Veel mensen die zo dit gebed hanteerden vertelden later dat ze merkten dat tijdens het gebed de chakra’s begonnen te tintelen en dat ze gevoeliger werden. Zo heeft het gebed een zuiverende werking op de chakra’s en de bijbehorende geestelijke werking, waardoor men aan het einde van het gebed zich heel anders voelt dan bij het begin.

Veel mensen in deze tijd bidden dit gebed aan het eind van een meditatie.

NIEUWETIJDSKINDEREN

In deze tijd horen we zoveel over nieuwe-tijdskinderen. Wat moet ik daaronder verstaan? Is mijn kind een nieuwetijdskind? En waarom lijkt het zoveel moeilijker om mijn kind op te voeden dan ik verwacht had?

De nieuwe tijd

De tijd waarin we leven is anders dan de tijd waarin wij – de ouders of opvoeders van nu – opgroeiden. Vanuit de maatschappij wordt er een ontzag’lijk beroep op jonge ouders gedaan. Werken, carrière maken, een druk sociaal leven leiden, een goede relatie met je partner hebben en houden en dan ook nog je kind opvoeden. Er komt zoveel op je af dat je je afvraagt waar je de tijd vandaan moet halen om aan alles te voldoen. En vooral bij de opvoeding van je kind kom je zaken tegen die je niet verwacht had en waar je ook niet zomaar een antwoord op hebt. Je bent geneigd je kind te willen opvoeden op de manier waarop je zelf opgevoed bent, maar je merkt dat die manier niet werkt en daar word je onzeker van. Hoe moet het dan?

Kinderen van deze tijd

De kinderen die de laatste 20 jaar geboren zijn, zijn anders, ze worden ook wel nieuwetijds-kinderen genoemd. Je merkt aan ze dat ze zich bewuster zijn van wat er in hen omgaat en dat ze willen dat daar rekening mee gehouden wordt. Ze zullen dus niet zomaar doen wat er van ze gevraagd wordt. Ze zijn onafhankelijker en gevoeliger en laten hun eigenheid zien en dat geeft een probleem, omdat je niet weet hoe je daar mee om moet gaan.

Opvoeden

Wat wordt er dan van je gevraagd als opvoeder? Geef ze in de allereerste plaats de duidelijkheid van een goede structuur, waarbinnen zij in volle vrijheid kunnen ontdekken wie ze zijn. Ze zouden wel alles willen ervaren wat in hun gedachten opkomt. Stem je daar mee in, dan verdrinken ze in hun eigen impulsen en raken ze zichzelf kwijt.

Andere kinderen worden beheerst door hun angsten en gaan mogelijkheden om ervaringen op te doen juist uit de weg.  Die hebben misschien een duwtje nodig.

Als het kind zich verzet tegen de dingen die hem aangereikt worden, dan kan dat wellicht een emotionele reactie oproepen bij de ouder.  Je wordt boos of je raakt geïrriteerd. Vaak zit daaronder een oude pijn die nog niet verwerkt is. Het kind spiegelt dan een stuk waar je je bewust van kan worden en dit is wat we van de kinderen van nu kunnen leren.


Een paar kenmerken van nieuwetijdskinderen

–     Zelfacceptatie. Elke aanval of ondermijning van hun gevoel van zelfrespect zullen zij afweren of ontwijken. Dit doen zij door zich te verzetten tegen of terug te trekken van opdrachten waarvan zij de zin niet zien.

–     Intuïtie. Zij begrijpen de wereld door middel van beelden, geluiden, geuren en smaken en of lichamelijk invoelen. Zij maken gedachtensprongen die anderen niet zo snel ervaren.

–     Onbaatzuchtige liefde. Hun gevoel van liefde is gebaseerd op hun zelfrespect en hun zelfacceptatie. Dit wil niet zeggen dat zij brave kindjes zijn.

 

–     Een meditatieve levenshouding. Zij hebben een open blik met diepte en een grote liefde voor de natuur en de dieren.

Spiritualiteit in de opvoeding

 

De Stichting BIS (Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit) houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met spiritualiteit en opvoeding.  Het uitgangspunt is dat de mens allereerst een geestelijk wezen is en dat een kind volwassene en kind tegelijk is. Volwassene als ziel en kind in zijn ontwikkeling tot volwassenheid.

Telefoonnummer voor inlichtingen:

010 – 4502543

Literatuur:

De zin en de komst van nieuwetijdskinderen,

Anna Lamb, € 12,50

Te bestellen via www.bispiritualiteit.nl

Mijn wijze deel heel stil in mij

Het wijze deel dat zit in jou;
Het wijze deel in mij.
Ik word dus stil, stiller dan stil …
dan kom ik daar dichtbij.

Mijn wijze deel dat is een bloem
met vele, vele blaadjes.
En ieder blad betekent iets:
mijn zwijgen en mijn praatjes!

Die mooie bloem het wijze deel
dat ik hier binnen draag
dat is het deel waaraan ik vaak
om hulp en inzicht vraag.

Het geeft niet wat ik daar ook vraag
het geeft ook niet hoe vaak.
Een antwoord krijg ik daar altijd.
En dat is altijd: “raak”.

Zo vroeg ik eens mijn wijze deel:
“Heb jij het nooit eens mis?”
“Welnee”, zei het,
“alleen ik weet wat het beste voor je is!”

Anna Lamb

____________________________________________
werkgroep spirituele pedagogiek – Stichting BIS

Wat is dat toch: Leven vanuit ons hoger bewustzijn?

Door Anna Lamb.

Ons Hoger bewustzijn is daar waar wij God zijn.

Is dit niet een ongehoorde hoogmoed om over ons Godzijn te spreken terwijl we onze schaduwkanten in onszelf en elkaar zo nabij weten?

Natuurlijk zijn we nog ver verwijderd van de totale eenwording met het Goddelijke in ons. Daarom zijn we immers hier op aarde.

Als door een transparante wand ontwikkelt zich ons goddelijkzijn tot bewustzijn totdat het eens ons totale wezen zal doorstralen.

Velen van ons hebben wel eens ervaren dat hij of zij in een diepe innerlijke verbinding min of meer bewust een verder reikend contact met zijn of haar Goddelijk zijn kregen.Hierbij steeg je uit boven jezelf en toch was je jezelf. De beslissingen die je toen nam spraken van een diepere wijsheid dan gewoon in het leven van alle dag.

Zo’n contact is er slechts een enkele keer. Min of meer toevallig lijkt het.

We zijn in het leven van alle dag grotendeels bezig ons ego te bevestigen., door “hogerop te willen komen” door ‘ons gelijk te willen halen” door de intelligentste, mooiste, rijkste, beroemdste te willen zijn.

En toch…als we ons hoger zelf zouden raadplegen dan zouden de antwoorden uit ons hoger zijn, op onszelf gestelde vragen ons op deze wijze niet die bevestiging geven waarnaar we in ons dagelijks bestaan op jacht zijn.

Het hoger bewustzijn geeft antwoorden waarin ons eigen belang overstegen wordt.Waarin geen sprake is van ik bevestiging.

Aan onze ervaringen van alle dag herkennen we de processen die nu aan de orde zijn binnen ons groeiproces. Als een verduisterde spiegel tonen onze dagelijkse ervaringen welke goddelijke antwoorden er op ons liggen te wachten om tot bewustzijnsherkenning gebracht te worden. De ervaringen zijn aanreikingen om

hiervan “kennis’ te nemen in dit leven. Onze ervaringen spiegelen ons dat we toegang zoeken door deze ervaring tot ons goddelijke zijn.

Maar nu kunnen we bewust kiezen: laten we ons nog steeds min of meer onbewust sturen door de drang uit ons ego of kiezen we voor een hogere vorm van leven door onze bewustzijnsgroei zelf ter hand te nemen?

Dit vindt nog maar weinig plaats op aarde. Toch doet de begeleiding zijn uiterste best om de mensheid te helpen los te komen uit de steeds terugkerend spiraal van herhaling van leven vanuit onze begeertes, waarin we lijken vast te lopen.

Immers nu zijn wij mensen er aan toe om de stap naar het goddelijke in ons te kunnen maken. Hier vinden we de werkelijke antwoorden op onze processen. Niet langer hoeven we het hogere buiten onszelf of boven onszelf te zoeken. In onszelf liggen de antwoorden.

De weg naar binnen is geen gemakkelijke weg. We lijken zo sterk naar buiten te zijn geprogrammeerd dat we de weg naar binnen bijna als tegennatuurlijk, als zwemmen tegen de stroom in, ervaren. Vooral ons denken trekt ons menigmaal weg bij een dieper contact en een meer leven vanuit de sturing vanuit onze goddelijke bron.

Door ons bewust af te stemmen bij onze dagelijkse processen op ons hogere zijn  kunnen we bv onze miskenning vaker stillen door wezenlijke zelfacceptatie; of onze angsten door overgave en loslating…enz. afhankelijk van ons bewustzijnsniveau tot nu toe.

Laten we nu ons groeiproces bewust ter hand gaan nemen. Laten we loskomen van de zich herhalende spiraal waarin we verstrikt geraakt zijn door ons verlangen naar een oppervlakkige bevrediging van bepaalde begeertes.

De Inwijdingsschool biedt daar een handreiking toe.

Natuurlijk kan niemand je inwijden. Je wijdt jezelf in tot het leven vanuit het goddelijke in jezelf.
Wij reiken je vanuit onze ervaringen onze hand om je te ondersteunen, bemoedigen, te spiegelen…
Allereerst zal er zijn de kennis; daarna de herkenning in jezelf; en dan de integratie en transformatie en dat in het gevoel en denken, het lichaam en het etherische gebied in 12 stappen.

Schenk dit jezelf….en de wereld!

Anna Lamb-Janssen

BIS-NIEUWSBRIEF 21-6-2015

BEWUSTWORDING EN INTEGRATIE VAN SPIRITUALITEIT

NIEUWSBRIEF 21-06-2014

 

Van de redactie,

 

Voor u ziet u de nieuwe nieuwsbrief van de stichting Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit.

We wensen u veel leesplezier en inspiratie toe.

De redactie.

 

Agenda en cursussen

juni 2015

9 juni Methode mandalatekenen
13 juni Cursus IWS Fase 3 les 2
14 juni Bijeenkomst werkgroep: “De laatste levensfase”
29 juni Methode mandalatekenen

Column

Aarzelend open ik mijn ogen. Iets of iemand heeft me wakker gemaakt. Ik ben omhuld door een zacht melkachtig licht. De kasten in mijn slaapkamer zijn niet te onderscheiden. Er hangt een heilige sfeer. Langzaam richt ik me op. Dan, plotseling, schiet er op ooghoogte iets met immense kracht, rakelings langs mijn gezicht en dat “iets” blijft trillend in een wolk aan mijn linkerzijde staan. Ik zie een pijl met aan het eind een oog, waar een dik koord aan geknoopt is. Het koord is gemaakt van dierenhuid en dierenvet weet ik.
Ik kijk nog eens heel bewust en controleer me of ik echt wel wakker ben: Links van me staat een pijl recht in een wolk midden in mijn slaapkamer….
De heilige sfeer blijft en ik ben niet bang. Na enige tijd lossen de pijl en de wolk langzaam op. Alles krijgt weer zijn normale aanzien.

De daaropvolgende dagen zoek ik in allerlei boeken en tijdschriften naar een mogelijke verklaring of uitleg van dit “visioen”.
In een boek van een bekend medium: Edgar Cayce wordt er door hem een gelijksoortige droom uitgelegd, waarin een vrouw een pijl ziet die met zeer krachtige lussen en bochten door het luchtruim zoeft. In trance verklaart Edgar Cayce dat zij binnenkort een spirituele boodschap zal krijgen die van onschatbare waarde voor haar zal zijn.
Ik voel dat dit ook voor mij geldt. Vanaf dat moment neem ik alle uitnodigingen aan van enige spirituele inhoud, die mij gedaan worden.
Ik bezoek uitbundige kerkelijke bijeenkomsten tot vreemde spiritistische samenkomsten.
Steeds weer voel ik niet de bevestiging die ik zou verbinden met mijn indrukwekkende visioen totdat……

3 mei 1985.

“Als jij naar elke spiritueel getinte bijeenkomst gaat, kan ik een bijeenkomst op 5 mei in het Jacobi theater aanbevelen. Een vrouw, die zich Zohra noemt, spreekt daar inspiratief over kinderen.
Het onderwerp is angst en vrijheid. Echt iets voor jou.”

Voor me staat een oudere vriendin die ik zojuist de ervaring met mijn visioen heb verteld. “Ik ga zelf ook” zegt ze vol overtuiging. “Natuurlijk ga ik mee”, lach ik.

Al voor ik de zaal binnenga, voel ik een krachtige energie. Binnen zie ik met mijn geestelijke ogen langs de zijden vele lichtende gestaltes. De zaal, voor zo’n 300 personen, stroomt vol.
Dan verschijnt er een kleine, Indonesische vrouw. Als zij begint te spreken word ik al snel tot het diepste van mijn hart getroffen. De inhoud van haar betoog lijkt de vragen uit mijn hele leven te beantwoorden.
Momenten van gesprekken met m’n vader, leraren, de pastoor, trekken voorbij. Als kind al schudde ik mijn hoofd bij de uitleg van veel geestelijke vraagstukken. ”Nee, pappa, mamma, dat is niet waar. Ik vind dat niet.”
Nu, voor het eerst, herkende ik in ‘t diepste van mijn wezen een door mij gekende waarheid. Het zou het meest indrukwekkende moment in mijn huidige en verdere leven zijn.

Pas wanneer een mens zijn innerlijk weten buiten zichzelf herkent, kan hij zijn identiteit vormen. Dat moment was voor mij deze lezing van Zohra. Vanaf nu wist ik alles. Dankzij mijn visioen en dankzij de inspiratie van Zohra.
Die dankbaarheid, voor de boodschap die Zohra gebracht heeft, leeft nog altijd tot de dag van vandaag in mij voort. Ik bleek al snel een van haar toekomstige medewerkers te zijn. In 1987 gaf ik zelf mijn eerste lezing, gevolgd door het geven van cursussen. Ook ontwikkelde zich mijn eigen sensitiviteit meer en meer.

Er ontstond een stichting “Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit” in Capelle a/d IJssel, de stichting BIS, en er kwamen werkgroepen waarin diverse thema’s werden uitgediept.
En nu ……

Anna Lamb

 

Wie is Zohra en wat is haar opdracht *

Sinds 1974 heeft Zohra Bertrands-Noach via haar eigen innerlijk een bewust contact met hoge geestelijke wezens, die zich aan haar bekend maakten als Meesters van Liefde en Wijsheid.
Het initiatief tot dit contact werd door die Meesters zelf genomen, aanvankelijk overrompelde het haar nogal. Op mystiek en esoterisch gebied was zij een leek.
In de loop der tijden werden haar talrijke lessen geleerd en werden haar verschillende geestelijke gebieden getoond. Stukje bij beetje werd haar gevraagd of ze bereid was in samenwerking met haar geestelijke broeders in de sferen de opdracht uit te voeren waartoe ze op aarde was.
Geïncarneerd. Vanuit een, eerst onbewust, later steeds bewuster weten dat het inderdaad bij haar hoorde om te doen waartoe ze uitgenodigd werd, ging ze in op wat haar gevraagd werd en probeerde ze zo goed mogelijk daaraan te beantwoorden.

Zodoende startte ze een praktijk als paranormaal genezeres, ging lezingen houden die haar op het moment zelf werden ingegeven en verzamelde ze groepen mensen die datgene wat ze doorgaf ook in hun leven wilden integreren (waaronder, in 1985, Anna Lamb).
Tijdens lezingen en gesprekken gebeurde het soms dat Zohra in een verhoogde staat van concentratie kwam en er dan via haar gesproken werd in een zeer verheven taal.
* Uit het boek: “Zie de leliën….”

Het overlijden van Zohra Bertrand-Noach

Dinsdag 27 januari is Zohra overleden.

Met haar is een zeer bijzonder energieveld van de aarde verdwenen, hoewel er in haar teksten voor velen deze energie sterk voelbaar zal blijven.
De inhoud van haar woorden heeft mij, en anderen, tot in het diepst van mijn ziel aangeraakt.
Wat gebeurt er met haar naasten wanneer zo’n bijzonder geestelijk mens naar de geestelijke wereld terugkeert?
Toen mijn man overleed, voelde ik hoe, na ongeveer een uur, een soort gordijn van energie via mijn hoofd mijn lichaam verliet. Zal dit zo ook bij de naasten van Zohra gebeuren? Hoe blijven we achter?
Natuurlijk zal in haar teksten en woorden nog haar zuivere energie voelbaar blijven.
Zo zal zij voortbestaan op aarde.

Dankbaarheid vervult me, dat zij bereid is geweest deze boodschappen voor ons uit de Geestelijke wereld naar de aarde te verwoorden en uit te dragen.
Het heeft mijn leven, en naar ik weet dat van velen, onvoorwaardelijk verrijkt.
Ik hoop de rest van mijn leven naar vermogen hier vanuit te leven en er nog veel van te mogen uitdragen.

Anna Lamb.

===================================================

Ontwaakt, hart van Mijn hart

“Ontwaakt, hart van Mijn hart
opdat het licht in uw bewustzijn zal doordringen…
Ontwaakt hart van Mijn hart
opdat het licht in uw bewustzijn zal doordringen…
Ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt, hart van Mijn hart
opdat het licht zal doordringen in uw bewustzijn;
opdat de liefde uw bewustzijn zal verlichten.
Uit licht zijt gij gekomen
en licht zal uw totaliteit vervullen.
Op de bodem van Mijn hart
Ben ik in U, in U, in U.”

Zohra Bertrand-Noach

==================================================

Het Onze Vader

(Auteur onbekend, bewerkt door A.Lamb)

Wij zijn altijd in de Westerse traditie, in Nederland, opgegroeid met gebeden als het Onze Vader, het Wees Gegroet enz.
Wanneer je het Onze Vader bewust en met aandacht leest, blijken daar onvermoede geheimen in te zitten.
Als je de bijbeltekst beziet, wordt er dit verteld:
Op een dag vroegen de leerlingen van Jezus aan Hem:  “Meester kunt U ons vertellen wat bidden is.?”
Deze leerlingen hadden een Joodse opvoeding gekregen en daar leerden ze veel te bidden, dus eigenlijk was het een vreemde vraag. Ze voelden echter doordat ze met Jezus omgingen, dat er nog iets aan dat gebed verbonden is waar ze nog geen weet van hadden.
Ze vroegen dus aan Jezus: “Vertel ons ook nog de geheime kennis rondom het gebed. Als antwoord op die vraag leerde Jezus hun dit gebed:

Onze Vader die in de Hemelen zijt enz…. 
Het gebed bestaat uit 7 beden. En overal waar je in de Bijbelse teksten het getal 7 tegen komt, kun je denken aan de 7 chakra`s
Chakra’s zijn de 7 energiepoorten in het geestelijk lichaam van de mens, dit zijn 7 trechtervormige onzichtbare ingangen waardoor de kosmische energie in ons lichaam komt. Zonder deze kosmische energie kunnen wij niet leven. In de christelijke traditie wordt dit ook wel de adem Gods genoemd. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent wiel of werveling.

Zodra het in de bijbel gaat over het getal 7, kom je altijd in aanraking met de 7 chakra’s, maar dat was in die tijd geheime kennis, alleen te begrijpen voor wie werkelijk wilde horen.                                                   Jezus sprak aan het kruis de 7 kruiswoorden en ook deze vormden de weg langs de 7 chakra’s  en elk kruiswoord maakte het geestelijk lichaam in dat betreffende chakra los van het fysieke lichaam. Vanaf het onderste, het stuitchakra, tot aan het bovenste, het kruinchakra.

De geheime kennis die in het Onze Moeder/Vader gebed aanwezig is:
Het is in onze traditie alleen doorgegeven als het Onze Vader, maar deze eenzijdigheid is in de loop van de tijd ontstaan vanuit de kerkelijke traditie die het moederlijke er uit geschrapt heeft.                                      In de christelijke spirituele traditie uit de eerste eeuwen werd God een moeder en een vader genoemd. Binnen de huidige kerkelijke traditie is dit allemaal verdwenen. Het is nu in onze tijd heel erg belangrijk om beide aspecten weer te leren benoemen, het moederlijke en het vaderlijke, (mannelijke en vrouwelijke aangezicht van God. Psychosofia)

Het kruinchakra  
Wat gebeurt er wanneer je: Onze Vader die in de Hemelen zijt, zegt vanuit je hart?
Zodra je dat uitspreekt opent zich het kruinchakra en hierdoor ontstaat een verbinding met de Geestelijke wereld. De kosmische energie komt zo via de kruin naar binnen en reinigt het chakra en versterkt het lichaam.
Bij een pasgeboren kind is de fontanel nog niet gesloten, het schedeltje is niet verhard, dus het kruinchakra staat nog helemaal open, zodat het nog in een regelrechte verbinding staat met de Geestelijke wereld. Af en toe kan het zo nog even uit het lichaampje gaan om aan “in de geestelijke wereld te vertoeven”  Hoe meer de fontanel zich sluit, hoe meer het kind in zijn lichaam komt en hoe moeilijker het wordt om er weer even uit gaan.
Bij het lichaam waar het geestelijk lichaam zojuist van is losgekomen, voelt men dat het kruinchakra gloeiend heet is, want dat is het laatste verbindingspunt met het stoffelijk lichaam , waar de geestelijke lichamen het lichaam hebben verlaten.

Het voorhoofdschakra of het derde oog.
De tweede bede; Uw naam worde geheiligd, we komen hier bij het tweede chakra; het voorhoofdschakra of het derde oog.
De oosterlingen hebben heel hier vaak een stip op het derde oog aangebracht; ten teken van het belang van dit chakra. Oosterlingen zijn gevoelig voor het weten wat voorbij het denken ligt. 
Uw naam worde geheiligd, uw wezen wordt geheiligd, het gaat om het denken want daar staat het mee in verbinding. Laat mij zo zuiver mogelijk denken, zo oprecht en ontvankelijk, dat ik ook in mijn denken Uw naam, Uw wezen (Het goddelijke in mezelf Psychosofia) eerbiedig, respecteer en tot zijn recht laat komen. Zodra men dit bidt, reinigt de kosmische energie het chakra en wellicht voelt men dan een tinteling op de plek tussen je ogen. De kosmische energie, de adem Gods, gaat aan het werk en maakt het denken ontvankelijk voor de goddelijke energie. Als dit chakra goed werkt, wordt men gevoelig, voor het weten, dat groter is dan ons denken, want dat is het weten vanuit het hart.

Het keelchakra.                                                                                     
Bij de derde bede; Uw Koninkrijk kome, komen we bij het keelchakra. Wanneer dit chakra slecht werkt kan men dikwijls moeilijk van binnenuit spreken. Dit chakra is verbonden met het woord en onze woorden kunnen dubbele betekenissen hebben. We kunnen de ander kwetsen met woorden, en we kunnen de ander oplichten, verblijden met woorden. Als dat gebeurt wordt het Koninkrijk Gods hier op aarde geboren.

Het hartchakra.  
Dan dalen we af naar het vierde chakra en komen we bij het hart, het hartchakra. Uw wil geschiede, de Goddelijke wil, Hier huist slechts een woord: LIEFDE.
Laat dit chakra van het hart zo gereinigd mogen worden, dat er ook werkelijk een onvoorwaardelijke, universele liefde vanuit gaat die mezelf en de ander geneest. Opdat de Goddelijke Wil op aarde moge geschiede.

Het miltchakra 
Het vijfde chakra van boven wordt het miltchakra genoemd. De milt is het symbool van vuur, dat heeft alles te maken met vertering, met verwerking. Als bij mensen dit chakra niet goed werkt,  zie je vaak dat dit soort mensen spijsverteringsproblemen hebben.
Dit chakra is verbonden met de zin in het Onze Vader: ” Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het gaat in deze tekst niet letterlijk over brood, het gaat vooral over het Geestelijke brood. Het Geestelijke brood staat voor de levenslessen die men gedurende zijn incarnatie krijgt. . En deze bede wil dan ook zeggen: Help mij alstublieft om zo met mijn levenslessen om te gaan dat ik ook echt die inzichten eruit haal die er in zitten. Want als ik daar niet goed mee werk, gaat het onverteerd door mij heen, dan heb ik die lessen wel gehad, maar dan heb ik er niet van geleerd wat ik er van leren moest. Laat de kosmische energie zo op dit chakra mogen inwerken dat ik de lessen leer die ik nodig heb.

Het sacrale chakra  
Dan gaan we naar het sacrale chakra, het zesde chakra gerekend van bovenaf. Dit chakra bevindt zich bij de geslachtsorganen en is verbonden met de tekst uit het onze Vader….: Vergeef ons onze schulden. Je kunt je bij deze tekst afvragen: Wanneer kan je niet vergeven? Wanneer heb je moeite om te vergeven? Dat gebeurt wanneer je je verhardt. Wanneer je verhard bent kun je niet vergeven. Je kunt pas vergeven als je je dwingende schuldgedachten loslaat. Dan komen er dikwijls eerst tranen, maar wanneer je helemaal door de pijn heengaat kan je zeggen: ja, ik vergeef het….en men bidt: God, help mij dat dit chakra zo werkt dat wat verhard is weer begint te stromen, dat het weer zacht wordt. Want dan kan ik ook de ander vergeven.

Het stuitchakra   
Het laatste chakra, het zevende chakra, zit op de stuit. Dat chakra is verbonden met de tekst: Leid ons (niet)(Vanuit Psychosofia laat men het woord “niet” weg daar er niet wordt verwacht dat er verantwoordelijkheid van de mens wordt afgenomen door een God die ons stuurt, omdat dit in strijd met de vrije wil is) in verzoeking maar verlos ons van den boze. Het stuitchakra is ook verbonden met de aarde. Iemand waarbij dit chakra goed werkt kenmerkt zich in zijn handelen door met beide benen op de aarde te staan en dat hij/zij goed ja en het nee kan zeggen.

In de spirituele kringen zie je dikwijls dat de bovenste chakra’s  goed ontwikkeld zijn en de ondersten wat minder. Het is goed om te weten van jezelf welk chakra goed werkt en of niet. Dat geeft veel zelfinzicht. Als het onderste chakra goed werkt kan men heel goed ja en nee zeggen zonder dat men zich iets aantrekt van wat anderen er van vinden.

“Leid ons (niet) Psychosofia laat dit woord weg in verzoeking” is een zin die voor allemaal misverstanden zorgt. In de Aramese vertaling wordt het als volgt vertaald: begeleid ons als wij beproefd worden, Geef ons de kracht ja en nee te zeggen waar we voelen dat het moet, laat me goed luisteren naar mijn innerlijke begeleiding.

Dit zijn de zeven beden met hun geheime betekenis zoals Jezus ze doorgaf aan zijn leerlingen. Als men dit gebed bidt, is het goed om bij elke bede even stil te zijn, zodat men met innerlijk aandacht naar het desbetreffende chakra gaat en voelt en verkent:
Onze Moeder/Vader die in de hemelen zijt
Wees even stilte……en ga even met aandacht naar dat chakra
Uw naam worde geheiligd
weer even stilte….
Uw koninkrijk kome
Wees weer even stil….

En ga even met je aandacht naar dat chakra
Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde
En wees weer even stil…
Geef ons heden ons dagelijks brood
En wees weer even stil….
En dan: vergeef ons onze schulden
Weer even stilte…
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Door een aantal van u wordt het gebed afgesloten met de woorden:
“Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen”
De Katholieken doen dat niet, tegenwoordig helaas meer wel. De Protestanten hebben het wel altijd bij het Onze vader uitgesproken. In de bijbeltekst bij Matheus zie je dat dit stukje tussen haakjes staat. Het hoorde er oorspronkelijk nl niet bij. Echter in de eerste Christen- gemeente in de eerste twee eeuwen was het de gewoonte dat de Priester het Onze Moeder/ Vader gebed uitsprak, en dat de gemeente dan inviel met een lofprijzing:

Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Amen
Dat werd ’n vaste gewoonte* zodat de lofprijzing op een gegeven moment ook in de bijbeltekst gezet is, het leek er in te horen. Maar om te laten zien dat het er niet bij hoorde staat het tussen haakjes.
Zonder deze tekst is het Onze Vader nog indrukwekkender want dan zie je dat het gebed alleen maar uit die 7 beden bestaat, dus precies de weg langs de 7 chakra’s gaat.

Veel mensen die zo dit gebed hanteerden vertelden later dat ze merkten dat tijdens het gebed de chakra’s begonnen te tintelen en dat ze gevoeliger werden. Zo heeft het gebed een zuiverende werking op de chakra’s en de bijbehorende geestelijke werking, waardoor men aan het einde van het gebed zich heel anders voelt dan bij het begin.

Veel mensen in deze tijd bidden dit gebed aan het eind van een meditatie.

 

BIS-NIEUWSBRIEF 20-10-2014

NIEUWSBRIEF 20-10-2014

 

Van de redactie,

 

Voor u ziet u de nieuwe nieuwsbrief van de stichting Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit.

Er is een lange tijd tussen de vorige nieuwsbrief en de huidige brief.

Door persoonlijke omstandigheden is er lange tijd geen nieuwsbrief geweest. Uiteindelijk is er weer een nieuwe nieuwsbrief.

We wensen u veel leesplezier en inspiratie toe.

 

De redactie.

 

 

Agenda:

Oktober 2014


11    Cursus IWS Dag 2

14    Werkgroep Mandala

November 2014

8      Cursus IWS Dag 3

11    Werkgroep Mandala

16    Bijeenkomst werkgroep “De laatste levensfase”

17    Lezing  “De zin van het lijden” Anna Lamb  Emmen

December 2014

9      Werkgroep Mandala

13    Cursus IWS Dag 4

20   Terugkomdag IWS ?

Januari 2015

4     Bijeenkomst werkgroep “De laatste levensfase”

11    Lezing: “Het nieuwetijdskind in jezelf” Anna Lamb Bilthoven Woutkapel

Februari 2015

18    Lezing: Wassenaar (Besloten)

 

De oorzaak van depressiviteit*.

Bewerkt doorAnna Lamb

 

We zijn er nog niet aan toe om, als totale geest in een keer te incarne­ren op aarde.

Vaak komt de mens tot bepaalde leringen door beperkte mogelijkheden op aarde, daardoor worden soms bepaalde hersenfunc­ties onvoldoende geactiveerd, andere gebieden kunnen zich daardoor beter ontwikkelen, meer actief worden.

In feite, in de geest die we zijn is ongelofelijk veel meer aanwezig dan we nu in de stof, in onze hersenen kunnen toelaten.

 

Als we alle hersencellen zouden gebruiken, wat zouden we dan wel allemaal niet kunnen.

Ik denk dat de mens er nog niet aan toe is om al die hersencellen te gebruiken, maar in de geest is het al wel aanwezig. Daardoor kunnen we niet, nog niet, we zijn er nog niet aan toe om, als totale geest in een keer te incarne­ren op aarde, dat kunnen we nog niet totaal integreren in het menszijn.

Uiteindelijk, in de toekomst, zal dat waarschijnlijk wel plaats vinden, dan kunnen we veel meer in ons menszijn tegelijk en totaal laten incarneren..

 

De grondstemming in de mens.

Als we nu eens gaan kijken, vanuit deze visie, naar de grondstemming in de mens.

Bv Mensen die in meerdere levens periodes hebben gekend, waarin ze depressie, ( depressie is ‘onderdrukking’, ‘pijn’, ‘je akelig voelen’) hebben ontlopen.

 

Sommige mensen hebben eenzijdig, langdurig, in vele levens, wezenlijke dingen ontlopen en niet uitgeleefd, gedurende meerdere levens.

 

Bijvoorbeeld: een man aan het begin van deze eeuw, die veel kinderen heeft, salaris verdrinkt, vrouw achter in de armoede en ellende laat, en hijzelf, mooie sier, veel vrienden, enz.

Dat geeft natuurlijk een diepe inetsing in de ziel van ons, in de vorm van gevoelens van schuld.

Dan kan hij besluiten om in een volgend leven het hersendeel waar lustgevoel huist af te sluiten, uit te schakelen, en dan wordt er eigenlijk een nieuwe identiteit geschapen in dat nieuwe leven, want die identiteit was afhankelijk geworden van wat lust schonk en heeft hem eenzijdig bestuurt.

 

Opgeroepen terughouding door afscherming

En dat kan soms meerdere levens doorgaan, opgeroepen terughouding door afscherming kan tot gevolg hebben dat in eerste instantie die geest zich zwak voelt, hij heeft geen moed meer, dat stukje is immers ondervoed, en dan onthoudt hij zichzelf van nieuwe mogelijkheden, hij heeft steeds daarin kunnen vluchten, dat kan niet meer, en hier ligt een zwak stukje dat open ligt, waar hij/zij niet mee heeft leren om gaan.

Hij gaat zich in dit leven terug houden. Men kan vanuit de wil, zichzelf ertoe brengen, ondanks  tegendruk, ondanks die zwakte,  nieuwe mogelijkheden aan te gaan.

En zo kan men aan die nieuwe mogelijkheden weer plezier en geluk ervaren, want eigenlijk heeft deze mens op dat nieuwe stuk een heel diep minderwaardigheidsge­voel.

 

Deze mens moet zich bewust zijn dat deel, dat hij dat niet helemaal is, dat hij meer is dan dat stukje zwakte en wegdrukking, enz. in hem.

Maar dat zijn ziel, dat zijn wezen zich totaal mag laten gelden.

 

Maar de pijn die hij/zij heeft wordt de depressie.

Men maakt er zijn identi­teit van, men wordt helemaal het ziektepro­ces, maar de ziel is meer dan dat, dit is alleen maar een deel.

Het is heel belangrijk dat men weer in zijn midden durft te staan.

Uiteindelijk wordt de ziel door die beperking toch gewilliger, om zich binnen die beperking te tonen, in eerste instantie is er een frictie, maar uiteindelijk wen men daar aan.

Door vrede te hebben met de situatie, dus niet van; ik leg me er maar bij neer, want het is niet anders, nee, door wezenlijk vrede te hebben met wat men heeft, gaat men het wezenlijke leerproces aan. En wat dus voor depressiviteit geldt, geldt eigenlijk voor alle grondstemmingen vaak al vanaf de jeugd. Men dient als het ware de kenmerken van die stemmingen te analyse­ren en te doorvoelen.

 

Ieder aspect dient men afzonderlijk te doorleven, maar wordt ze niet. En verzet je er niet tegen, heb er vrede mee, dat is de eerste stap op weg naar de heling.

Vaak komen ze voort uit vorige levens, vanuit ervaringen die nog niet verwerkt zijn.                                           Het lustgevoel is weg, maar daar zit nog wel de pijn, en daar wilde men alsmaar bij weg in die vorige levens. Nu moet men alsnog de pijn in.

Als men zich hier bewust van is, en als men zich hier bewust op richt, veranderen de stemmin­gen.

Want het zich angstig afkeren van dat wat pijn doet, veroorzaakt pijn..

 

Andere personen zijn gelaten, ze wensen zich niet te identifice­ren met hun stemming, maar ze laten het hen wel helemaal beheersen. Daardoor worden ze gelaten.

 

Men zou de zelfstandige ik contact kunnen laten maken met deze stemming en zich zo open gaan  stellen voor de kenmerken en kijken wat er vanuit het onbewuste naar boven wil komen en behoefte heeft om bewust gezien te worden door het individu ontvangen wil worden.

 

Door zich te identificeren met  depressiviteit wordt de levensenergie weggezogen.

Deze mensen zijn vaak dood en doodmoe, door die identificatie.

Door die identificatie is men namelijk niet zichzelf en dat is destructief naar jezelf toe en dan wordt men weerhouden om zelfstandig en levensecht te functione­ren.

Zo wordt men afhankelijk van de dingen die men ervaart..

Daardoor verdwijnt het zelfrespect en zelfaanzien.

 

De volgende spiraal ontstaat; zelfrespect verlies, energie verdwijnt,

Vaak wilden mensen als deze niet echt incarneren.

Ze wilden eigenlijk dat het leven hen incarneert.

Ze herkennen niet de levenskrachtige energieën die in henzelf actief zijn.

Ze verleggen hun afhankelijkheid buiten henzelf, de wereld buiten hen dient hen te voeden.

En daardoor hebben ze weinig innerlijke zelfbeleving.

Ze zuigen op wat anderen behoeven.

 

De oorzaak van deze depressiviteit

De oorzaak van deze depressiviteit is innerlijke onachtzaamheid gedurende een lange tijd.

Men wilde niet wezenlijk op aarde komen en

liet zich willoos terugzuigen naar waar men eens was en

men heeft de eigen individu geen vormgegeven.

 

Mensen die zelf heel levend actief zijn geworden

kunnen deze mensen helpen door deze processen heen te komen.

Zij brengen opnieuw evenwicht.

 

Wat is nu eigenlijk een depressie?

De depressieve mens voelt zich te aard gebonden, te beperkt. Wat men in zichzelf beleeft straalt niet door vanuit zijn bewustzijn. Men vereenzelvigt zich teveel met de aardse staat van bewustzijn.

Vaak proberen we niet wezenlijk aardebewust door dingen heen te komen. Men wil zich dan  geestelijk verheffen naar iets waar men nog niet aan toe is.

 

Soms vragen ze zich af; waarom leef ik hier? Als het alleen maar beperking is. Onvoldoende is men in staat om zich te laten leiden en zich te bezinnen vanuit zijn diepste wezen.

Vaak verwijten ze anderen zaken die in van hunzelf zijn, dus ze projecteren vaak naar anderen toe, wat ze in zichzelf doen. Ze vinden zichzelf meestal niet capabel genoeg om dat te doen. Vaak rekent men ook een hogere macht aan, dat wat hen overkomt, zonder zich te realiseren wat ze zelf doen.

 

Men verliest vaak uit het oog, wat men wezenlijk voelt. Wat men wezenlijk voelt is de leidraad in het aardse leven, de wil van het hart. Als men zich daar van buiten sluit en dan niet aanvaardt, alles wat er is, verliest men contact met de eigen bron van wetendheid en overga­ve.

 

De erkenning van onze vrije wil

Het grotere denkvermogen van ons in deze tijd, heeft ons meer macht gegeven, heeft ook het ego meer macht gegeven, namelijk de erkenning van de vrije wil.De erkenning van onze vrije wil, en in onze vrije wil zal de mens van nu door zijn eigen gegroeide denkvermogen, tot enige juiste begrip, als zijn eigen spiritualiteit gebracht worden.

 

Namelijk tot het goddelijke in zichzelf.

 

===================

Daar ben ik weer…..

Ze proberen het voorzichtig te zeggen: “We hebben een uitzaaiing gevonden, mevrouw. Er is een grote kans dat er ergens in uw lichaam nog meer uitzaaiingen zijn, want het is een agressieve cel. U krijgt chemokuren en bestralingen.”

Ondanks ’t feit, dat ik zeer verzwakt ben door de operatie en de 12 dagen durende ilius(darmverstopping) zonder eten en drinken, krijg ik toch gelijk de chemokuren. Direct daarna zullen er vele, zware bestralingen volgen.

Mijn arme lichaam. Ik ben al zo verzwakt dat ik niet meer kan lopen.

Als ik de bestralingen krijg, zal ik voortaan chronische diarree krijgen, incontinent worden en extreem dikke benen krijgen, zeggen mijn arts-buren.

Een hevige tegenzin en verzet wellen in me op. Dat is dan geen kwaliteit van leven meer.

Van het gesprek met de radiologen word ik niet veel wijzer over  levensverlenging en kwaliteit van leven na de bestralingen.

Ik weiger ze dus.

De volgende morgen belt de radioloog om me te zeggen dat ze achter me staat, maar dat zij verplicht zijn ’t protocol aan te bieden.

‘Moedig mevrouw’, vindt de oncoloog later.

Ik ben blij met mijn leven en zeker niet levensmoe, maar ik weiger kost wat het kost zo aan het leven te hangen, dat ik straks geen ‘leven’ meer heb.

Alleen ……mijn kinderen, kleinkinderen en dierbaren!

Ondanks de nare gevolgen van de chemokuren zouden ze me liever voor de zekerheid nog wat extra chemo’s willen geven.

 

Ik bemerk al langer dat mijn leven tot een einde lijkt te komen. Mijn levensopdracht gaat zijn voltooiing krijgen. Ik ben immers al 72 jaar.Veel zaken zijn rond.

Alleen mijn werkzaamheden zijn nog niet klaar. Ik voel me rustig, vredig en blij ondanks mijn ziekbed. Ben dankbaar voor alle liefdevolle zorg van kinderen en vrienden.

 

De laatste chemokuur…..

Heel snel knap ik weer op. Ondanks blijvende beschadigingen aan mijn handen en voeten, onderneem ik steeds meer. Mijn levenslust keert terug. Snel pak ik mijn werkzaamheden weer op, ondanks mijn lichamelijke beperkingen.

 

Ik vraag voor de zoveelste keer aan mijn begeleiding waarom ik deze ziekte nu weer moet doormaken en zoals steeds krijg ik , als ik iets persoonlijks vraag, geen antwoord.

In een droom hoor ik dat ik opgestaan ben uit de dood. Ik weet dat ik door de ilius op het randje van de dood heb gestaan. “Kijk naar de gevolgen” zegt een stem. Het duidelijkste gevolg is de enorme sterke drang mijn werk af te maken. Net als 20 jaar geleden, bij mijn vorige ervaring met kanker, geeft deze ziekte me een enorme energiestoot en motivatie, mijn wekzaamheden af te maken.

 

Ik ben dus nog niet klaar met mijn leven en voel me een gezegend mens, dus……

 

daar ben ik weer.

Anna Lamb 

=================

MEDEDELING

 

Beste mensen,

Bis heeft een kleine nieuwe website geopend die alleen over onderwijs en pedagogie gaat.

U vindt hier

artikelen over pedagogie,

onderwijs,

het nieuwetijds kind,

een protocol over het omgaan met paranormaal begaafde kinderen

en andere artikelen over het paranormale

 

Veel informatie over mandalatekenen

Er wordt gewerkt aan een mandalamethode voor de basisschool, (tegen betaling)

waarvan de methode van de laatste 3 klassen ook zeer geschikt zijn voor volwassenen.

 

Kindergedichten

 

oude en nieuwe stukjes uit het boekje “Juf”

en nog meer……

 

U kunt alles wat hier op staat vrijelijk kopiëren onder vermelding van de auteur en/of  BIS!

(Behalve dus de methode Mandalatekenen.)

 

De website is: AnnaLamb.nl of Spiritualiteit in het onderwijs en opvoeding.

 

================

 

UITTREKSEL UIT EN EIGEN BEWERKING:

“WAT GEBEURT ER ALS JE DOOD GAAT” DOOR HANS STOLP

Het verblijf in de astrale wereld

Aards gezien verblijft een aantal overledenen ongeveer 1/3 van het aantal jaren dat hij op aarde leefde                                                                                                                                                                         ( De begeleiding zei dat dit anders is en dat dit heel verschillend is per persoon, afhankelijk van de geestelijke scholing op aarde w.b. waarachtig zelfinzicht)

Zij die het aardse leven beschouwen als een weg tot geestelijke groei, zullen deze fase sneller doorkomen.

 

Maar….

– Zij die weigerden naar zichzelf te kijken en

– Zij die verhard zijn geraakt, zodat zij hun eigen donkere kant niet bewust kunnen worden

kunnen niet opklimmen naar hogere werelden voordat zij tot zelfinzicht zijn gekomen

 

Sommigen incarneren opnieuw vanuit de astrale wereld als zij niet tot waarachtig zelfinzicht komen.

 

Kinderen die jong sterven

Gaan direct naar de geestelijke wereld.

Vanaf hun 7e jaar maken kinderen hun etherisch lichaam eigen.

Vanaf het 14e jaar hun astrale lichaam.

Zij hebben na hun dood nog niets te verwerken in de etherische en astrale wereld.

 

Het gaat direct naar het Devachan. (Hemelwereld)

 

Elke nacht oordeelt ons hoger ik over ons

Elke nacht treden ons astrale lichaam en onze ziel uit ons lichaam dat slapend achterblijft op bed.

Wat achterblijft is ons fysieke lichaam en ons etherisch lichaam(Ik zag Peter op een nacht schuin boven zijn lichaam hangen. Alleen zijn voeten raakten elkaar.)

 

 

Onze ziel omhuld door ons astrale lichaam reist ’s nachts in de geestelijke wereld.

Hierbij kijkt ons Hogere ik terug op de voorbije dag.

Deze concludeert dat sommige daden, woorden en gedachten zinvol en liefdevol waren,

Maar andere juist niet. De fouten willen we niet meer maken. De liefdeskracht hopen we juist te versterken.

 

De kracht van ons Hogere ik is overdag behoorlijk gedempt,

want deze moet dan door 3 omhullingen heen werken(fysiek, etherisch,astraal)

Na de dood ziet men in de astrale wereld hoe ons Hogere ik heeft geoordeeld en welke

Inspiraties zijn Hogere ik elke nacht meegaf voor de nieuwe dag. Men ziet ook wat men er mee gedaan heeft.

In de aardse wereld brachten we veel tijd door in de geestelijke wereld en ook dat moeten we opnieuw doorleven maar met meer bewustzijn.

 

We oordelen na de dood dus zelf over ons aardse leven.

We trekken zelf de conclusies over wat juist en zinvol was en wat liefdeloos

Zo verwerven we zelfinzicht.

Men begint dan naar vergeving te verlangen doordat men nu tot inzicht begint te komen. Ontstaat ook het verlangen naar een nieuwe incarnatie om het kwaad naar anderen te vereffenen.

Dit verlangen houdt men ook gedurende de weg door de geestelijke werelden, waardoor men later  zich voorbereidt op een nieuw leven.

 

De astrale wereld is ook de wereld waar we ook alle verslavingen moeten overwinnen en loslaten, voordat men naar hogere werelden kan opstijgen

Anna Lamb

 

 

BIS-NIEUWSBRIEF 14-07-2013

AGENDA BISACTIVITEITEN 2013

September

 7  IWS 5 2013/2014 dag 1

 9 Bestuursvergadering

15 Gezamenlijk bezoek werkgroep LLF: Symposium Amersfoort

21 Bijeenkomst werkgroep LLF: De zin van het lijden

22 IWS extraplus

Oktober

 12 IWS 5 dag 2

 26 Doc opleiding IWS

November

 2 IWS extra plus

 3 Bijeenkomst werkgroep LLF Levenskracht

 9 IWS 5 dag 3

December

 7 IWS 5 dag 4

14 IWS extraplus

15 Bijeenkomst werkgroep LLF: Doodsangst

21 Terugkomdag (met voorbehoud)

Kerstviering

Zie hiervoor ook: www.bispiritualiteit.nl

———–

VAN DE REDACTIE

De laatste jaren zijn er geen nieuwsbrieven meer uitgegeven. Vanaf heden is het de bedoeling om het uitgeven van nieuwsbrieven weer op te starten. Het kan zijn dat diverse mensen geen nieuwsbrief ontvangen omdat de oude lijst met emails voor een groot deel verloren is gegaan. Een ieder die een nieuwsbrief wil ontvangen kan dit via de website aangeven. www.bispiritualiteit.nl

We wensen u veel leesplezier en nieuwe kennis toe.

WWW.BISPIRITUALITEIT.NL

Er staan weer cursussen als de LOSK en De inwijdingsschool op stapel. Kijk hiervoor op onze website.

—————-

ADVERTENTIE

Er zijn voor de Inwijdingsschool (IWS) 5 nog 3 plaatsen over. Hoort zegt het voort….!

—————-

TERUGGANG : EEN WANKELE INWIJDINGSPOORT

Onzeker zet ik de eerste stap met naast me een opvouwbare wandelstok.?De duizeligheid, veroorzaakt door een vroegere nekblessure, dwingt me om gebruik te maken van deze stok. Het is een keuze tussen dit of voorlopig thuisblijven.Ik kies de stok. Samen met mijn zusje loop ik even later over de Binnenweg.  Zij met haar rollator. Ik met mijn stok. Tegemoetkomende voetgangers maken nadrukkelijk ruimbaan voor ons. Auto’s stoppen ver voor de oversteekplaats. “Daar is het legioen der strompelende oudjes”, grinnikt mijn zusje. We giechelen even als in onze pubertijd. ’s Middags is daar de vriendin met haar verhaal over haar kleinkind. Bijna bij elke zin gebruikt ze na een kleine pauze het woord”dinges” of hoe heet hij ook al weer. Een andere vriendin fluistert zacht over haar incontinentieproblemen. Ook gaan tegenwoordig veel gesprekken in mijn omgeving over nieuwe heupen en knieën, tanden, gehoorapparaten en staaroperati es, en vooral over de dreigende vergeetachtigheid. Wij, mijn familie en vrienden zijn gezamenlijk in de periode van lichamelijke en verstandelijke teruggang gekomen.  Ik weet dat elke teruggang van de kwaliteit van mijn gezondheid en geestkracht een oproep is om mijn leven zo langzaam maar zeker af te gaan ronden. Beperkingen helpen daarbij. Teruggang van het horen, brengt je meer naar je innerlijke wereld; beperking van het geheugen helpt ons alleen belangrijke zaken te onthouden zodat we niet overbelast raken en we in staat worden gesteld onze nog niet verwerkte zaken aandacht te geven. De algehele verstandelijke en lichamelijke teruggang tijdens de laatste levensfase, heeft een heel belangrijke functie binnen onze evolutiegang. We verinnerlijken in deze fase meer en meer…om de restanten van nog bewust te worden zaken in dit leven alsnog te ontwikkelen en onze “gebreken” zijn ons hierbij heel direct behulpzaam. Hoe kunnen we met deze “achteruitgang”het beste omgaan? Realise er je welke belangrijke fase je op dit moment doormaakt. Wat verwerkt is is geest geworden.?De ouder wordende mens vergeestelijkt dus meer en meer. De Geest trekt zich na de ervaringen die tot nieuwe inzichten en wijsheden hebben geleid, terug uit het stoffelijk lichaam. Het lichaam krijgt het beeld van verteren en verval, maar de geest groeit boven het verterende lichaam. (Elke rimpel is dus feitelijke een zichtbaar teken van geestelijke groei. Dat troost me. Weg met de botox..). Belangrijk is dat we, dit wetende, ons overgeven aan dit zo duidelijk voelbare en zichtbare proces. Maar dat we ons zelfrespect behouden soms zelfs tegen wangedrag van anderen in. Laten we ons vooral niet voelen en gedragen als zielige slachtoffers; als die arme oudjes. Het omgaan met de teruggang van onze mogelijkheden is een grote opgave. Zeker in deze maatschappij van de maakbare wereld. Het is goed ons voor te bereiden op deze belangrijke en moeilijke levensfase. Wees zacht en vol mededogen naar jezelf en met jezelf het meest begaan. Vergeet de humor niet. Dan kunnen we allemaal vol zelfvertrouwen wankelend en strompelend maar met geheven hoofd.

Bijeenkomst LFF 13 januari 2013

Onderwerp: Euthanasie, sedatie en versterving

Bijeenkomst LFF 13 januari 2013

Onderwerp: Euthanasie, sedatie en versterving

Algemeen                                                                    

 Wat betreft het einde van ons leven is het heel belangrijk dat we goed luisteren naar onze eigen innerlijke code; onze innerlijke stuurkracht, zodat je goed leert invoelen, zonder inmenging van anderen, wat voor jou belangrijk is.De druk van buitenaf zou heel groot kunnen worden om je leven actief te beëindigen. Het is daarbij van belang dat je je eigen tempo voelt vanuit je innerlijk weten, want jij hebt contact met je levensopdracht en kunt de sturing vandaaruit volgen.

Het zielebewustzijn is altijd gebaseerd op de eigen ontwikkelingswerkelijkheid. Dit spoor volgen is de beste wijze om vernieuwing te ondergaan en aangaan die op dat moment beschikbaar zijn.

Anna Lamb 

Hoe weet je dat je volgens je levensopdracht handelt?  

Wanneer je leeft in contact met je levensopdracht zal dit over het algemeen een gevoel van vervulling geven. Dit vertaalt zich innerlijk als een gevoel van zekerheid, vreugde en blijdschap. Uiteindelijk kunnen we leren te komen tot overgave aan het leven, zonder inmenging van anderen.

Als men zijn levensopdracht niet helemaal heeft uitgewerkt wordt het volgende leven moeilijker. Je blijft dan in dit leven extra blokkades tegenkomen die dit leven extra zullen verzwaren.

bv. Als je een leven met een opdracht naar het geheel van de schepping hebt gekregen,  waarin je als opdracht hebt een groep mensen met lezingen; een boek of teksten te inspireren en je hebt niet voldoende bescheidenheid ontwikkeld in je vorige leven,  dan zal dat je opdracht extra verzwaren, doordat je door je gebrek aan bescheidenheid meer tegenstand zult ontmoeten, waar je dan onvoldoende tegen op gewassen zult zijn.

Als je keuzes maakt zul je steeds een deel moeten loslaten. Elke keuze die je dus maakt is een vorm van loslating. Datgene wat je niet kiest laat je los. In die zin is het een gelijksoortig proces als sterven. Ook hierbij maak je een keuze die om het leven los te laten.

Euthanasie                                                                  

 Bij euthanasie is er sprake van een welbewust gekozen moment van sterven door ingrijpen van een arts die dan via medicijnen het leven direct zal beeindigen. Of je ooit voor euthanasie kiest, kun je nu nog niet zeggen. Bij ondraaglijke pijn kun je er anders over denken dan nu. Bij het kiezen voor euthanasie zal men wellicht niet zeker weten of men nog iets laat liggen, dat behoorde bij de levensopdracht, wat nog verwerkt zou moeten worden.Verwerking vindt menigmaal plaats tijdens ervaringen op het sterfbed. Zij die een directer contact met hun blauwdruk hebben, zullen directer weten of hun leven is voltooid.Oordelen over anderen kan daarom nooit. Niemand weet wat iemands opdracht in dit leven is. Ook al besluit een mens zijn leven te beëindigen.Van binnenuit kan alleen een mens zelf voelen: mijn leven is voltooid. Er zijn nog weing mensen die zulk een duidelijk contact met hun onderbewustzijn hebben.

Sedatie:

Van sedatie spreekt men als men iemand die gaat sterven morfine toedient samen met een narcosemiddel als dormicum waardoor die mens in coma raakt. Sedatie is een langzame weg om te sterven door een ingreep van buitenaf. Het wordt aan de ziel van de zieke zelf overgelaten het moment van vertrek te bepalen. Dit kan binnen 3 uur zijn maar ook een week duren. De geest van de zieke verlaat onder invloed van de medicijnen het lichaam en bevindt zich naast het lichaam. Hij kan alle gesprekken in de kamer volgen. Op een bepaald moment breekt het levenskoord en wordt de overledene opgevangen door geliefden in de geestelijke wereld. Wat de overledenen ervaart is afhankelijk van zijn bewustzijn. Men maakt gebruik van sedatie als de patient in het algemeen in een stadium van ondraaglijk geestelijk of lichamelijk lijden verkeert.

Versterven:                                                                

 Men spreekt van versterven wanneer de patient geen eten en drinken meer tot zich neemt. De begeleiding raadt dit af daar er verschrompeling van de ingewanden plaats vindt en dit heel onaangenaam kan zijn. De mens in sedatie krijgt een meer menswaardig einde dan wanneer hij versterft.

Na overlijden:

Vaak verjongt de geestelijke  mens na het overlijden. Je wordt wie je innerlijk bent. Ben je innerlijk nog een onvolwassen persoonlijkheid dan zal je als een zeer jonge mens verschijnen.Bij de dienst voor de begrafenis of crematie van velen staat hun geest naast de kist of op het altaar soms ondersteund of begeleid door een of meer begeleiders. Er boven zweeft menigmaal een groep begeleiders. Als de kist de ruimte na de viering verlaat nemen de begeleiders het geestelijk lichaam van de overledene mee.

De absoute:       

Bij de rituelen van de R.K. kerk is er een zegening van het lichaam die de absoute wordt genoemd. Deze zegening dient ter bescherming tegen entiteiten die bezit zouden willen nemen van het lichaam.

Absoute betekent verlossing van alle onafgemaakte zaken.De absoute legt als het ware een deken van bewustzijn rond het lichaam waardoor entiteiten die gebonden zijn aan niveaus die lager van ontwikkeling zijn geen  passage vinden. Dus zij kunnen niet doordringen. Het is een hogere ontwikkelingsenergie die rond het lichaam ligt en bescherming biedt.

Geestelijke liederen:                                                  

 Ook geestelijke liederen kunnen hiertoe bijdragen.Entiteiten kunnen het lichaam bezoedelen. geestelijke liederen richten de overledenen op een hoger meer geestelijk niveau.

Begraven:                                                                    

 Bij de vertering van het lichaam laten mogelijk onverwerkte elementen los. Deze worden alsnog verwerkt door de overledene in de geestelijke wereld. Als entiteiten aan de slag gaan met zo’n lichaam door ze min of meer te gaan bewonen kan dat verteringsproces vertraagd worden en geeft het onvoldoende ruimte om de processen van de overledene die er nog liggen alsnog te klaren.

In dat verteringsproces is de geest nog op en rond de aarde. Entiteiten leven om ons heen.De entiteiten zoeken verbinding in herkenning. en zij herkennen bijv. iets in de persoon van de overledene op hen. Zij doen dit op een wijze die te maken heeft met bezitterigheid. Zij willen dit beheersen. Hierdoor kunnen die energieën onvoldoende ruimte krijgen om hun werk te doen.De overledenen krijgt door herinneringen vanuit dit leven de mogelijkheid inzichten te ontwikkelen, te herzien en bij te stellen. Deze kunnen dan loskomen en daarin vindt reconstructie plaats waardoor je alsnog de ruimte in jezelf kunt vullen met ontwikkelingskwaliteiten.

Cremeren:  

Wanneer de mens kiest voor crematie is het heel belangrijk dat hij goed luistert naar de eigen innerlijke code; de innerlijke stuurkracht, zodat he goed leert invoelen, zonder inmenging van anderen, wat voor hem belangrijk is. De druk van buitenaf zou heel groot kunnen worden om voor crematie te kiezen. Het is daarbij van belang dat men de eigen wens voelt vanuit het innerlijk weten, want men heeft contact met je levensopdracht waardoor men “weet” of men “klaar” is met zijn levensopdracht en kunt de sturing van daaruit volgen.

Waar blijft de ziel in de tussenliggende fase van sterven en begraven of cremeren en welke processen vinden dan plaats?   

De ziel wordt klaargemaakt door bekende overleden aanwezigen om zich voor te bereiden op een geestelijk leven. Dat speelt zich af in de geestelijke wereld op het niveau van het aardse bestaan. Daarom zijn het ook vaak bekenden of familieleden, die kunnen de ander dan ook makkelijker bereiken.

De overledenen worden voorbereid om een nieuw leven aan te nemen  en het oude los te laten. Dat is een proces van heling. Dus ook heling van beschadigingen die je ziel opgedaan heeft. In het loslaten en de verwerking daarvan komen de inzichten. Ook inzichten als schaamte en zaken waarover je je schuldig voelt. Je herkent het, je ziet je eigen tekorten met een verruimt inzicht, beleeft het opnieuw. Je wordt het je bewust en je accepteert je fouten, je kunt jezelf vergeven. Laat het los en daarna treedt de vernieuwing in.

Belangrijk voor ons is, je bewust te zijn dat er diverse niveaus van ontwikkeling zijn ook in de geestelijke wereld. Als een overledenen tijdens zijn leven bewust was waardoor hij zichzelf heeft kunnen vergeven (omdat je mens bent) getuigt dit van meer bewustzijn dan wanneer men zich angstig voelt of onzeker.

Hogere intelligenties geven de aardse mens een gevoel van vreugde en geluk, zelfacceptatie, verrijking. Zij zullen personen niet beschuldigen of afkeuren. Zij aanvaarden wie ze zelf zijn  en wie de ander is. Als je je voelt opgetild tijdens een mediamiek contact is het goed, als je je voelt neergedrukt niet.

OVERLIJDEN ANNA LAMB

Stilte

Nu ik in stilte ben vergleden
Naar het verre niemandsland
Zullen wij toch samenblijven,
Reik mij in de geest je hand.

Want waar je zoekt zul je me vinden,
Daarvoor werd de kiem gelegd
Door wat in liefde werd ervaren,
Ook zonder woorden werd gezegd.

Voor wie mijn wezen heeft herkend
Zal ik er zijn op elk moment,

Voor wie mij in de ogen las
Zal ik ook dan zijn wie ik was.

Hannie van der Lecq

 

ANNA LAMB IS OP 12 JANUARI OVERGEGAAN

EN IS IN BESLOTEN KRING BEGRAVEN.

We zullen haar missen als inspirator
en motor achter de stichting B.I.S.

De doelstellingen van de stichting zullen we blijven uitdragen
en de verworven kennis zal de komende tijd nog meer uitgewerkt en gepubliceerd worden.

We dragen Anna een warm hart toe en wensen haar al het goede aan gene zijde.