Categoriearchief: Artikelen

CADEAUTJES

foto

Mijn hele leven al spelen cadeautjes een bepaalde rol. Als een van de oudste kinderen van een groot gezin, geboren in de oorlog, was het ontvangen van cadeautjes een zeldzaamheid. Met onze verjaardagen kregen we een klein presentje, waar we dan zielsgelukkig mee waren. Met Sinterklaas waren de meeste pakjes tweedehands. Ik was dolblij met een leesboek waarin nog met dubbele oo en sch op het eind van een woord werd geschreven. Echter op mijn verjaardag vlak voor Sinterklaas, was er meestal geen geld voor een verjaardagscadeautje.

Toen ik trouwde met mijn fantastische man waren zijn cadeautjes aan mij, laten we zeggen…speciaal! Zijn eerste cadeau aan mij was een geëmailleerde armband, die zo wijd was dat hij zonder problemen tot boven aan mijn arm geschoven kon worden. Ook in ons 40 jarige fijne huwelijk waren dikwijls zijn cadeautjes wat “praktisch”. Zo kreeg ik eens een multifunctionele schaar, een fluitketel, een fles lijm, een muis voor de computer ea. tot ik besloot zelf mijn cadeautjes uit te zoeken.

foto 2

Bij onze gezamenlijke jaarlijkse verjaardagen stroomden menigmaal veel identieke cadeautjes  binnen; boeken, boeken, boekenbonnen, witte wijnen, rode wijnen,vaasjes, bloemen, bloemen, snufs, enz…
Eenmaal vroegen we onze gasten geen cadeautjes te geven. We vonden het zonde van het geld en de tijd om iets te zoeken…. nog nooit hebben we maandenlang zoveel etentjes, uitstapjes, eigen gemaakte presentjes gekregen als toen. Onze gasten leken zich vreselijk ongemakkelijk te voelen zonder cadeautje.

Het jaar daarop vroegen we hen aan onze vrienden en familie aan goede doel te doneren ipv van een cadeau te geven. Er kwam €10 binnen.
Ik las ergens dat je een cadeau geeft voor jezelf. Hiermee wil je je genegenheid tonen en hoop je er dezelfde genegenheid voor terug te krijgen. Ik dacht hierbij aan mijn zusje dat ons afgesproken maximumbedrag bij het gezamenlijke sinterklaasfeest altijd met het dubbele bedrag overtrad, waardoor de andere cadeaus in het niet vielen…

Ik bedacht dat ik de armband met de zilveren kralen van alle aanwezigen die ik op mijn 70e verjaardag kreeg een echt mooi vond.

foto

Al weken ben ik mijn huis na mijn ziekte aan het opruimen. Veel bijna zo goed als nieuwe vazen, kandelaars, schaaltjes, kopjes en bakjes staan klaar in een krat om weg te geven.

Nu ben ik spoedig weer jarig. De 73e keer.
Ik wacht nog even met wegbrengen.
Ik gun mijn gasten het geven van een cadeautje….

UITLEG VAN HET ONZE VADER

Het Onze Vader

(Auteur onbekend, bewerkt door A.Lamb)

Wij zijn altijd in de Westerse traditie, in Nederland, opgegroeid met gebeden als het Onze Vader, het Wees Gegroet enz.
Wanneer je het Onze Vader bewust en met aandacht leest, blijken daar onvermoede geheimen in te zitten.
Als je de bijbeltekst beziet, wordt er dit verteld:
Op een dag vroegen de leerlingen van Jezus aan Hem:  “Meester kunt U ons vertellen wat bidden is.?”
Deze leerlingen hadden een Joodse opvoeding gekregen en daar leerden ze veel te bidden, dus eigenlijk was het een vreemde vraag. Ze voelden echter doordat ze met Jezus omgingen, dat er nog iets aan dat gebed verbonden is waar ze nog geen weet van hadden.
Ze vroegen dus aan Jezus: “Vertel ons ook nog de geheime kennis rondom het gebed. Als antwoord op die vraag leerde Jezus hun dit gebed:

Onze Vader die in de Hemelen zijt enz…. 
Het gebed bestaat uit 7 beden. En overal waar je in de Bijbelse teksten het getal 7 tegen komt, kun je denken aan de 7 chakra`s
Chakra’s zijn de 7 energiepoorten in het geestelijk lichaam van de mens, dit zijn 7 trechtervormige onzichtbare ingangen waardoor de kosmische energie in ons lichaam komt. Zonder deze kosmische energie kunnen wij niet leven. In de christelijke traditie wordt dit ook wel de adem Gods genoemd. Het woord ‘chakra’ komt uit het Sanskriet en betekent wiel of werveling.

Zodra het in de bijbel gaat over het getal 7, kom je altijd in aanraking met de 7 chakra’s, maar dat was in die tijd geheime kennis, alleen te begrijpen voor wie werkelijk wilde horen.                                                   Jezus sprak aan het kruis de 7 kruiswoorden en ook deze vormden de weg langs de 7 chakra’s  en elk kruiswoord maakte het geestelijk lichaam in dat betreffende chakra los van het fysieke lichaam. Vanaf het onderste, het stuitchakra, tot aan het bovenste, het kruinchakra.

De geheime kennis die in het Onze Moeder/Vader gebed aanwezig is:
Het is in onze traditie alleen doorgegeven als het Onze Vader, maar deze eenzijdigheid is in de loop van de tijd ontstaan vanuit de kerkelijke traditie die het moederlijke er uit geschrapt heeft.                                      In de christelijke spirituele traditie uit de eerste eeuwen werd God een moeder en een vader genoemd. Binnen de huidige kerkelijke traditie is dit allemaal verdwenen. Het is nu in onze tijd heel erg belangrijk om beide aspecten weer te leren benoemen, het moederlijke en het vaderlijke, (mannelijke en vrouwelijke aangezicht van God. Psychosofia)

Het kruinchakra 
Wat gebeurt er wanneer je: Onze Vader die in de Hemelen zijt, zegt vanuit je hart?
Zodra je dat uitspreekt opent zich het kruinchakra en hierdoor ontstaat een verbinding met de Geestelijke wereld. De kosmische energie komt zo via de kruin naar binnen en reinigt het chakra en versterkt het lichaam.
Bij een pasgeboren kind is de fontanel nog niet gesloten, het schedeltje is niet verhard, dus het kruinchakra staat nog helemaal open, zodat het nog in een regelrechte verbinding staat met de Geestelijke wereld. Af en toe kan het zo nog even uit het lichaampje gaan om aan “in de geestelijke wereld te vertoeven”  Hoe meer de fontanel zich sluit, hoe meer het kind in zijn lichaam komt en hoe moeilijker het wordt om er weer even uit gaan.
Bij het lichaam waar het geestelijk lichaam zojuist van is losgekomen, voelt men dat het kruinchakra gloeiend heet is, want dat is het laatste verbindingspunt met het stoffelijk lichaam , waar de geestelijke lichamen het lichaam hebben verlaten.

Het voorhoofdschakra of het derde oog.
De tweede bede; Uw naam worde geheiligd, we komen hier bij het tweede chakra; het voorhoofdschakra of het derde oog.
De oosterlingen hebben heel hier vaak een stip op het derde oog aangebracht; ten teken van het belang van dit chakra. Oosterlingen zijn gevoelig voor het weten wat voorbij het denken ligt. 
Uw naam worde geheiligd, uw wezen wordt geheiligd, het gaat om het denken want daar staat het mee in verbinding. Laat mij zo zuiver mogelijk denken, zo oprecht en ontvankelijk, dat ik ook in mijn denken Uw naam, Uw wezen (Het goddelijke in mezelf Psychosofia) eerbiedig, respecteer en tot zijn recht laat komen. Zodra men dit bidt, reinigt de kosmische energie het chakra en wellicht voelt men dan een tinteling op de plek tussen je ogen. De kosmische energie, de adem Gods, gaat aan het werk en maakt het denken ontvankelijk voor de goddelijke energie. Als dit chakra goed werkt, wordt men gevoelig, voor het weten, dat groter is dan ons denken, want dat is het weten vanuit het hart.

Het keelchakra.                                                                                     
Bij de derde bede; Uw Koninkrijk kome, komen we bij het keelchakra. Wanneer dit chakra slecht werkt kan men dikwijls moeilijk van binnenuit spreken. Dit chakra is verbonden met het woord en onze woorden kunnen dubbele betekenissen hebben. We kunnen de ander kwetsen met woorden, en we kunnen de ander oplichten, verblijden met woorden. Als dat gebeurt wordt het Koninkrijk Gods hier op aarde geboren.

Het hartchakra.  
Dan dalen we af naar het vierde chakra en komen we bij het hart, het hartchakra. Uw wil geschiede, de Goddelijke wil, Hier huist slechts een woord: LIEFDE.
Laat dit chakra van het hart zo gereinigd mogen worden, dat er ook werkelijk een onvoorwaardelijke, universele liefde vanuit gaat die mezelf en de ander geneest. Opdat de Goddelijke Wil op aarde moge geschiede.

Het miltchakra 
Het vijfde chakra van boven wordt het miltchakra genoemd. De milt is het symbool van vuur, dat heeft alles te maken met vertering, met verwerking. Als bij mensen dit chakra niet goed werkt,  zie je vaak dat dit soort mensen spijsverteringsproblemen hebben.
Dit chakra is verbonden met de zin in het Onze Vader: ” Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het gaat in deze tekst niet letterlijk over brood, het gaat vooral over het Geestelijke brood. Het Geestelijke brood staat voor de levenslessen die men gedurende zijn incarnatie krijgt. . En deze bede wil dan ook zeggen: Help mij alstublieft om zo met mijn levenslessen om te gaan dat ik ook echt die inzichten eruit haal die er in zitten. Want als ik daar niet goed mee werk, gaat het onverteerd door mij heen, dan heb ik die lessen wel gehad, maar dan heb ik er niet van geleerd wat ik er van leren moest. Laat de kosmische energie zo op dit chakra mogen inwerken dat ik de lessen leer die ik nodig heb.

Het sacrale chakra  
Dan gaan we naar het sacrale chakra, het zesde chakra gerekend van bovenaf. Dit chakra bevindt zich bij de geslachtsorganen en is verbonden met de tekst uit het onze Vader….: Vergeef ons onze schulden. Je kunt je bij deze tekst afvragen: Wanneer kan je niet vergeven? Wanneer heb je moeite om te vergeven? Dat gebeurt wanneer je je verhardt. Wanneer je verhard bent kun je niet vergeven. Je kunt pas vergeven als je je dwingende schuldgedachten loslaat. Dan komen er dikwijls eerst tranen, maar wanneer je helemaal door de pijn heengaat kan je zeggen: ja, ik vergeef het….en men bidt: God, help mij dat dit chakra zo werkt dat wat verhard is weer begint te stromen, dat het weer zacht wordt. Want dan kan ik ook de ander vergeven.

Het stuitchakra   
Het laatste chakra, het zevende chakra, zit op de stuit. Dat chakra is verbonden met de tekst: Leid ons (niet)(Vanuit Psychosofia laat men het woord “niet” weg daar er niet wordt verwacht dat er verantwoordelijkheid van de mens wordt afgenomen door een God die ons stuurt, omdat dit in strijd met de vrije wil is) in verzoeking maar verlos ons van den boze. Het stuitchakra is ook verbonden met de aarde. Iemand waarbij dit chakra goed werkt kenmerkt zich in zijn handelen door met beide benen op de aarde te staan en dat hij/zij goed ja en het nee kan zeggen.

In de spirituele kringen zie je dikwijls dat de bovenste chakra’s  goed ontwikkeld zijn en de ondersten wat minder. Het is goed om te weten van jezelf welk chakra goed werkt en of niet. Dat geeft veel zelfinzicht. Als het onderste chakra goed werkt kan men heel goed ja en nee zeggen zonder dat men zich iets aantrekt van wat anderen er van vinden.

“Leid ons (niet) Psychosofia laat dit woord weg in verzoeking” is een zin die voor allemaal misverstanden zorgt. In de Aramese vertaling wordt het als volgt vertaald: begeleid ons als wij beproefd worden, Geef ons de kracht ja en nee te zeggen waar we voelen dat het moet, laat me goed luisteren naar mijn innerlijke begeleiding.

Dit zijn de zeven beden met hun geheime betekenis zoals Jezus ze doorgaf aan zijn leerlingen. Als men dit gebed bidt, is het goed om bij elke bede even stil te zijn, zodat men met innerlijk aandacht naar het desbetreffende chakra gaat en voelt en verkent:
Onze Moeder/Vader die in de hemelen zijt
Wees even stilte……en ga even met aandacht naar dat chakra
Uw naam worde geheiligd
weer even stilte….
Uw koninkrijk kome
Wees weer even stil….

En ga even met je aandacht naar dat chakra
Uw wil geschiede in de hemel zoals ook op aarde
En wees weer even stil…
Geef ons heden ons dagelijks brood
En wees weer even stil….
En dan: vergeef ons onze schulden
Weer even stilte…
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Door een aantal van u wordt het gebed afgesloten met de woorden:
“Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen”
De Katholieken doen dat niet, tegenwoordig helaas meer wel. De Protestanten hebben het wel altijd bij het Onze vader uitgesproken. In de bijbeltekst bij Matheus zie je dat dit stukje tussen haakjes staat. Het hoorde er oorspronkelijk nl niet bij. Echter in de eerste Christen- gemeente in de eerste twee eeuwen was het de gewoonte dat de Priester het Onze Moeder/ Vader gebed uitsprak, en dat de gemeente dan inviel met een lofprijzing:

Van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, Amen
Dat werd ’n vaste gewoonte* zodat de lofprijzing op een gegeven moment ook in de bijbeltekst gezet is, het leek er in te horen. Maar om te laten zien dat het er niet bij hoorde staat het tussen haakjes.
Zonder deze tekst is het Onze Vader nog indrukwekkender want dan zie je dat het gebed alleen maar uit die 7 beden bestaat, dus precies de weg langs de 7 chakra’s gaat.

Veel mensen die zo dit gebed hanteerden vertelden later dat ze merkten dat tijdens het gebed de chakra’s begonnen te tintelen en dat ze gevoeliger werden. Zo heeft het gebed een zuiverende werking op de chakra’s en de bijbehorende geestelijke werking, waardoor men aan het einde van het gebed zich heel anders voelt dan bij het begin.

Veel mensen in deze tijd bidden dit gebed aan het eind van een meditatie.

NIEUWETIJDSKINDEREN

In deze tijd horen we zoveel over nieuwe-tijdskinderen. Wat moet ik daaronder verstaan? Is mijn kind een nieuwetijdskind? En waarom lijkt het zoveel moeilijker om mijn kind op te voeden dan ik verwacht had?

De nieuwe tijd

De tijd waarin we leven is anders dan de tijd waarin wij – de ouders of opvoeders van nu – opgroeiden. Vanuit de maatschappij wordt er een ontzag’lijk beroep op jonge ouders gedaan. Werken, carrière maken, een druk sociaal leven leiden, een goede relatie met je partner hebben en houden en dan ook nog je kind opvoeden. Er komt zoveel op je af dat je je afvraagt waar je de tijd vandaan moet halen om aan alles te voldoen. En vooral bij de opvoeding van je kind kom je zaken tegen die je niet verwacht had en waar je ook niet zomaar een antwoord op hebt. Je bent geneigd je kind te willen opvoeden op de manier waarop je zelf opgevoed bent, maar je merkt dat die manier niet werkt en daar word je onzeker van. Hoe moet het dan?

Kinderen van deze tijd

De kinderen die de laatste 20 jaar geboren zijn, zijn anders, ze worden ook wel nieuwetijds-kinderen genoemd. Je merkt aan ze dat ze zich bewuster zijn van wat er in hen omgaat en dat ze willen dat daar rekening mee gehouden wordt. Ze zullen dus niet zomaar doen wat er van ze gevraagd wordt. Ze zijn onafhankelijker en gevoeliger en laten hun eigenheid zien en dat geeft een probleem, omdat je niet weet hoe je daar mee om moet gaan.

Opvoeden

Wat wordt er dan van je gevraagd als opvoeder? Geef ze in de allereerste plaats de duidelijkheid van een goede structuur, waarbinnen zij in volle vrijheid kunnen ontdekken wie ze zijn. Ze zouden wel alles willen ervaren wat in hun gedachten opkomt. Stem je daar mee in, dan verdrinken ze in hun eigen impulsen en raken ze zichzelf kwijt.

Andere kinderen worden beheerst door hun angsten en gaan mogelijkheden om ervaringen op te doen juist uit de weg.  Die hebben misschien een duwtje nodig.

Als het kind zich verzet tegen de dingen die hem aangereikt worden, dan kan dat wellicht een emotionele reactie oproepen bij de ouder.  Je wordt boos of je raakt geïrriteerd. Vaak zit daaronder een oude pijn die nog niet verwerkt is. Het kind spiegelt dan een stuk waar je je bewust van kan worden en dit is wat we van de kinderen van nu kunnen leren.


Een paar kenmerken van nieuwetijdskinderen

–     Zelfacceptatie. Elke aanval of ondermijning van hun gevoel van zelfrespect zullen zij afweren of ontwijken. Dit doen zij door zich te verzetten tegen of terug te trekken van opdrachten waarvan zij de zin niet zien.

–     Intuïtie. Zij begrijpen de wereld door middel van beelden, geluiden, geuren en smaken en of lichamelijk invoelen. Zij maken gedachtensprongen die anderen niet zo snel ervaren.

–     Onbaatzuchtige liefde. Hun gevoel van liefde is gebaseerd op hun zelfrespect en hun zelfacceptatie. Dit wil niet zeggen dat zij brave kindjes zijn.

 

–     Een meditatieve levenshouding. Zij hebben een open blik met diepte en een grote liefde voor de natuur en de dieren.

Spiritualiteit in de opvoeding

 

De Stichting BIS (Bewustwording en Integratie van Spiritualiteit) houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met spiritualiteit en opvoeding.  Het uitgangspunt is dat de mens allereerst een geestelijk wezen is en dat een kind volwassene en kind tegelijk is. Volwassene als ziel en kind in zijn ontwikkeling tot volwassenheid.

Telefoonnummer voor inlichtingen:

010 – 4502543

Literatuur:

De zin en de komst van nieuwetijdskinderen,

Anna Lamb, € 12,50

Te bestellen via www.bispiritualiteit.nl

Mijn wijze deel heel stil in mij

Het wijze deel dat zit in jou;
Het wijze deel in mij.
Ik word dus stil, stiller dan stil …
dan kom ik daar dichtbij.

Mijn wijze deel dat is een bloem
met vele, vele blaadjes.
En ieder blad betekent iets:
mijn zwijgen en mijn praatjes!

Die mooie bloem het wijze deel
dat ik hier binnen draag
dat is het deel waaraan ik vaak
om hulp en inzicht vraag.

Het geeft niet wat ik daar ook vraag
het geeft ook niet hoe vaak.
Een antwoord krijg ik daar altijd.
En dat is altijd: “raak”.

Zo vroeg ik eens mijn wijze deel:
“Heb jij het nooit eens mis?”
“Welnee”, zei het,
“alleen ik weet wat het beste voor je is!”

Anna Lamb

____________________________________________
werkgroep spirituele pedagogiek – Stichting BIS

Wat is dat toch: Leven vanuit ons hoger bewustzijn?

Door Anna Lamb.

Ons Hoger bewustzijn is daar waar wij God zijn.

Is dit niet een ongehoorde hoogmoed om over ons Godzijn te spreken terwijl we onze schaduwkanten in onszelf en elkaar zo nabij weten?

Natuurlijk zijn we nog ver verwijderd van de totale eenwording met het Goddelijke in ons. Daarom zijn we immers hier op aarde.

Als door een transparante wand ontwikkelt zich ons goddelijkzijn tot bewustzijn totdat het eens ons totale wezen zal doorstralen.

Velen van ons hebben wel eens ervaren dat hij of zij in een diepe innerlijke verbinding min of meer bewust een verder reikend contact met zijn of haar Goddelijk zijn kregen.Hierbij steeg je uit boven jezelf en toch was je jezelf. De beslissingen die je toen nam spraken van een diepere wijsheid dan gewoon in het leven van alle dag.

Zo’n contact is er slechts een enkele keer. Min of meer toevallig lijkt het.

We zijn in het leven van alle dag grotendeels bezig ons ego te bevestigen., door “hogerop te willen komen” door ‘ons gelijk te willen halen” door de intelligentste, mooiste, rijkste, beroemdste te willen zijn.

En toch…als we ons hoger zelf zouden raadplegen dan zouden de antwoorden uit ons hoger zijn, op onszelf gestelde vragen ons op deze wijze niet die bevestiging geven waarnaar we in ons dagelijks bestaan op jacht zijn.

Het hoger bewustzijn geeft antwoorden waarin ons eigen belang overstegen wordt.Waarin geen sprake is van ik bevestiging.

Aan onze ervaringen van alle dag herkennen we de processen die nu aan de orde zijn binnen ons groeiproces. Als een verduisterde spiegel tonen onze dagelijkse ervaringen welke goddelijke antwoorden er op ons liggen te wachten om tot bewustzijnsherkenning gebracht te worden. De ervaringen zijn aanreikingen om

hiervan “kennis’ te nemen in dit leven. Onze ervaringen spiegelen ons dat we toegang zoeken door deze ervaring tot ons goddelijke zijn.

Maar nu kunnen we bewust kiezen: laten we ons nog steeds min of meer onbewust sturen door de drang uit ons ego of kiezen we voor een hogere vorm van leven door onze bewustzijnsgroei zelf ter hand te nemen?

Dit vindt nog maar weinig plaats op aarde. Toch doet de begeleiding zijn uiterste best om de mensheid te helpen los te komen uit de steeds terugkerend spiraal van herhaling van leven vanuit onze begeertes, waarin we lijken vast te lopen.

Immers nu zijn wij mensen er aan toe om de stap naar het goddelijke in ons te kunnen maken. Hier vinden we de werkelijke antwoorden op onze processen. Niet langer hoeven we het hogere buiten onszelf of boven onszelf te zoeken. In onszelf liggen de antwoorden.

De weg naar binnen is geen gemakkelijke weg. We lijken zo sterk naar buiten te zijn geprogrammeerd dat we de weg naar binnen bijna als tegennatuurlijk, als zwemmen tegen de stroom in, ervaren. Vooral ons denken trekt ons menigmaal weg bij een dieper contact en een meer leven vanuit de sturing vanuit onze goddelijke bron.

Door ons bewust af te stemmen bij onze dagelijkse processen op ons hogere zijn  kunnen we bv onze miskenning vaker stillen door wezenlijke zelfacceptatie; of onze angsten door overgave en loslating…enz. afhankelijk van ons bewustzijnsniveau tot nu toe.

Laten we nu ons groeiproces bewust ter hand gaan nemen. Laten we loskomen van de zich herhalende spiraal waarin we verstrikt geraakt zijn door ons verlangen naar een oppervlakkige bevrediging van bepaalde begeertes.

De Inwijdingsschool biedt daar een handreiking toe.

Natuurlijk kan niemand je inwijden. Je wijdt jezelf in tot het leven vanuit het goddelijke in jezelf.
Wij reiken je vanuit onze ervaringen onze hand om je te ondersteunen, bemoedigen, te spiegelen…
Allereerst zal er zijn de kennis; daarna de herkenning in jezelf; en dan de integratie en transformatie en dat in het gevoel en denken, het lichaam en het etherische gebied in 12 stappen.

Schenk dit jezelf….en de wereld!

Anna Lamb-Janssen

Theologie en nieuwe spiritualiteit

Een van de eerste bezoekers na het overlijden van mijn man Peter was onze dierbare vriendin: Marieke de Vrij

( Red: Zij is een bekende mediamieke vrouw)

Zich verdiepte zich samen met ons en ontving de boodschap dat Peter in zijn nieuwe leven als voornaamste taak zou krijgen het inspireren van geestelijken in allerlei religies om hen de vernieuwing van spiritualiteit door te geven.

Hierbij volgt een artikel van hem uit een nieuwsbrief van 2007 dat hierover gaat….

Theologie en nieuwe spiritualiteit

door Peter Lamb( theoloog)

Wat in het artikel “Hoe een brug te slaan tussen het reguliere denken en de

vernieuwende spirituele kennis?”, elders in de Nieuwsbrief beschreven,

ervaar ik ook, zij het op een ander vlak.

Vorig jaar plaatste ik een boekbespreking in een landelijk tijdschrift voor

theologie. Voor een studiegroep van psychologen, theologen, politicologen

e.a. te Utrecht een aanleiding mij uit te nodigen van hun groep lid te

worden. Daar ben ik op in gegaan.

In een bijeenkomst om de twee maanden wordt een thema aangesneden dat – voor mij aanvankelijk onverwacht – relatie zou kunnen leggen tussen theologie en nieuwe spiritualiteit. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Ook hier gaan ”

heilige huisjes” tegen de vlakte

Tot ver in de middeleeuwen gold de natuur en de bijbel als een open boek

waaruit de zin van het leven gelezen kon worden. Nieuwe inzichten, vanuit de

natuurwetenschap als eerste, maakten het echter noodzakelijk een religieuze

duiding van mens en wereld kritisch te bevragen. Want niet alleen werd wat

mensen in geloof ervoeren door de jaren heen in onwrikbare begrippen

vastgelegd, maar zelfs als maatgevend ( van buitenaf dus) anderen ter

beleving voorgehouden. Deze veruiterlijking werd ( wordt nog) bij uitstek

verbeeld in vormen van machtsvertoon in instituten als de kerken. Voor

beweging en verandering, inspiratie en vernieuwing was geen plaats meer en

maakte de gelovige onmondig en op z’n minst apathisch.

Alles wat sindsdien daaruit en daarna voortgekomen is leidde uiteindelijk

zelfs tot de vraag of er voor God, van oudsher hét mysterie, nog wel plaats

is. ( de polemiek heden ten dage over de ontpersoonlijking van ’t Godsbeeld

illustreert dit duidelijk)

Het gaat er nu om de bronnen van de theologie opnieuw te lezen en in te

stappen in een traditie van mystiek, die eeuwen lang in geloofsbeleving

aanwezig was.

Mystici van alle tijden hebben op de mogelijkheid gewezen het oude – door

opvoeding, frustratie en ambitie vernauwde – ik te laten sterven om plaats

te maken voor een nieuw besef, van zelfbesef, van individualiteit in

verbondenheid.  Dit kan niet  zonder ’n eerlijke en kritische manier van

kijken, naar jezelf en de wereld. Ook met niet-weten; de bereidheid alles

waarvan je dacht dat het waar was los te laten en opnieuw te bezien en je

door anderen te laten voeden. Dit in een zoektocht naar het hogere Zelf of

naar de goddelijke vonk ín ons, dus niet buiten ons. Ik heb wel eens gezegd

dat christenen, met hun de wereld overstijgend godsbeeld, atheïsten bij

uitstek kunnen zijn.

In het nieuwetijdse denken nu is een aantal impulsen te ontdekken die te

belangrijk zijn om er geen gebruik van te maken, zoals het idee dat het

goddelijke binnen de aardse werkelijkheid te ervaren is. (Dat hiermee ook

een link wordt gelegd naar andere levensbeschouwingen, zoals het boeddhisme,

laat ik  nu even buiten beschouwing)

Wat we nu doen is o.m. de bijbel naar zijn inhoud niet aan te passen aan de huidige tijd, wél de tekst, met behulp van wetenschappelijk verworven kennis en eigentijds beleven in begrijpbare taal te formuleren.

Menig verhaal in het Oude en in het Nieuwe Boek blijkt dan b.v. een ( nu verzwegen) visie op geloof in reïncarnatie te bevatten. Hiervan zijn voorbeelden te over.

Menigmaal wordt vóór de geboorte erkend, dat menselijke wezens niet pas bij

hun geboorte ontstaan. Waarom zou een leven vóór de geboorte ook niet een

periode op aarde kunnen zijn? ( zoals ook verondersteld wordt dat er een

leven na dit leven is).

Wij kunnen niet aanhouden dat wat niet in de Schriften staat, dús onwaar zou zijn.

Wil de theologie méér zijn dan het aanreiken van gestolde waarheden, maar

vertolken wat gelovig onder mensen leeft dan dient zij daarvoor dus ook open

te staan en tot  “vertaling” te brengen. Om te beginnen met:  Stel eens dat

het waar is dat ……

Is er een andere wetenschap te noemen, die niet eerst van een

veronderstelling uitgaat om daarna een theorie te formuleren die een praxis

mogelijk maakt? In de natuurwetenschap  kennen we sowieso niet anders. Alles

wordt juist proefondervindelijk bewezen. En ook dan loopt men nog tegen

grenzen aan waarachter het grote onbekende ligt.

Dat de wereld zich in een stormachtige ontwikkeling bevindt ( letterlijk en

figuurlijk) is een open deur intrappen. Maar ik  ben er van overtuigd dat de

betekenis en oplossing van vele vragen ( b.v. racisme en geestelijk armoede,

de waarde van een leven van 2 dagen en een van 91 jaar, om er maar twee  te

noemen) mede bekeken en gevonden kan worden vanuit het gegeven van

reïncarnatie en wedergeboorte.

Een groeiende aandacht voor het spirituele, met allerlei valkuilen evenwel,

is duidelijk aantoonbaar en niet langer te veronachtzamen. Het is alleen te

betreuren hoe geloofsgemeenschappen zich daar tegen zo afwerend opstellen.

De nieuwetijds gedachte zouden zij als een opstapje kunnen zien als de brug tussen de oude naar een nieuwe theologie te overspannen.

OVERLIJDEN ANNA LAMB

Stilte

Nu ik in stilte ben vergleden
Naar het verre niemandsland
Zullen wij toch samenblijven,
Reik mij in de geest je hand.

Want waar je zoekt zul je me vinden,
Daarvoor werd de kiem gelegd
Door wat in liefde werd ervaren,
Ook zonder woorden werd gezegd.

Voor wie mijn wezen heeft herkend
Zal ik er zijn op elk moment,

Voor wie mij in de ogen las
Zal ik ook dan zijn wie ik was.

Hannie van der Lecq

 

ANNA LAMB IS OP 12 JANUARI OVERGEGAAN

EN IS IN BESLOTEN KRING BEGRAVEN.

We zullen haar missen als inspirator
en motor achter de stichting B.I.S.

De doelstellingen van de stichting zullen we blijven uitdragen
en de verworven kennis zal de komende tijd nog meer uitgewerkt en gepubliceerd worden.

We dragen Anna een warm hart toe en wensen haar al het goede aan gene zijde.

Bijeenkomst 8 februari 2009 LLF

Bewerkte inspiratieve tekst:

V.Wat zijn engelen precies en hebben zij een andere functie dan begeleiders?

A.Engelen zijn boodschappers. De energieën die hen bereiken, sturen hen naar die gebieden waar er sprake zou kunnen zijn van ontvangst.

Zij zijn verbonden met één energiespoor en ontvangen de afstemming die zij distribueren naar gebieden op aarde, centra, mensen die hiervan kennis willen nemen.

Engelen bevinden zich in een niemandsland. Het gebied rond de aarde waar niemand aanwezig is en waar niemand wordt verstaan. Geen persoon, geen wezens met een persoonlijkheid, of die een persoonlijkheid gedragen hebben of gaan dragen en die nog restanten van een persoonlijkheid in zich dragen. Het is een totaal geestelijke wereld. Te vergelijken met de wind in onze wereld. De wind die onzichtbaar is maar wel aanwezig.

Engelen zijn dus eigenlijk niets. Ze worden datgene waardoor ze worden gestuurd. Ze hebben directe verbinding met de bron. Dus zij worden gevormd door een gestuurde energie vanuit de bron naar daar waar het nodig is.

Wij, mensen, kunnen geen engelen oproepen;. Een innerlijke oproep wordt a.h.w. ook innerlijk door hen verstaan.Zij worden door een innerlijke oproep aangetrokken en dat is dan de drijfveer en de sturing die ze ervaren van de energie die zij vertegenwoordigen om zo’n oproep als doel te ervaren. Zij drijven naar het doel toe. Er volgt dan een proces van aansluiting.

V.Onze engelen worden vaak afgebeeld als heilige wezens met

vleugels en prachtige gestaltes.

Hoe komt het dat de mens dit zo ervaart?

A.De energie die zij vertegenwoordigen ondergaat verdichting wanneer zij de aardse gebieden bereiken. En die verdichting krijgen zij de vorm op geestelijke wijze. De gestaltes die zij ontwikkelen beantwoorden aan vormen die wij innerlijk herkennen en het toont ons de vorm van datgene wat zij vertegenwoordigen.

Je zou kunnen zeggen. Er is een zeer hoge geestelijke energie en die energie wordt waargenomen door ons. Wij herkennen dit, wij geven daar onbewust vorm aan.Daarom zijn afbeeldingen bv van de engel Gabriël zo verschillend.

Een engel is geen wezen. Het is een goddelijke projectie. Het is een energie die iets kan bewerkstelligen. Het is een aspect van de totaliteit van Godzijn en zij/hij vertegenwoordigt hierin een plaats binnen de hiërarchie. De hiërarchie is het totaal van stralen vanuit het goddelijke.

De mens ontvangt een bundeling van energieën die ook afgestemd is op het geestelijk ontwikkelingsniveau van deze mens. Het thema daarvan komt overeen met de ontbrekende aspecten.

Maar de engelenstraal is alleen maar goddelijk, dus wordt niet gebroken maar is sturend naar de mensen toe om als het ware in hen wat zij vertegenwoordigen tot herkenning te brengen en  te versterken.

Voortgekomen uit de bron.

A.Ik zie de goddelijke vonk in ons als een kern. Een medium tussen onze wereld en hen. Maar ook niet meer. Wij worden meer goddelijk dan een engel doordat wij bewustzijn ontwikkelen.Wij zijn in oorsprong als engelen maar door onze evolutiesprong verstoffelijkt.

Toch zijn we wezenlijk verschillend.

De engel is in wezen goddelijk maar op een bepaald gebied, en daarin volledig goddelijk. De mens heeft al het goddelijke in zich maar zal dit goddelijke nog moeten verkennen en het zal zich in facetten tot engel verheffen. Je zou kunnen zeggen, t.z.t. worden we engelen maar alle aspecten tegelijkertijd. Dus met het totaal van aspecten die de engelen vertegenwoordigen. Je zou kunnen zeggen, je krijgt door hun aanwezigheid een injectie van het meest zuivere van het goddelijke op een bepaald gebied. En daarmee wordt dit specifieke aspect in je, in ons aangeraakt en bewust gemaakt. Het is de bedoeling dat we door alle engelen uit de hiërarchie geleid gaan worden. Om uiteindelijk als totaal, zoals een diamant met al zijn facetten, elk vlak zal uiteindelijk z’n goddelijkheid moeten tonen. En de engelen zijn ons hierbij behulpzaam. Het maakt ons daardoor meer goddelijk dan de engel.

Wij zullen ook groeien in de geestelijke wereld. Daar zullen vele levens op aarde aan vooraf gaan. Die weg maakt ons van mens tot bewuste engel. We zullen uiteindelijk dan niet meer op aarde komen. Wij zullen dan nog verder moeten groeien in de geestelijke wereld tot dat wat alle engelen tezamen vertegenwoordigen. Zij zijn een afsplitsing maar wel goddelijk in hun aspect.

Wordt vervolgd

LEVEN EN STERVEN

door Anna Lamb

(Gedeeltelijke herhaling van een artikel uit de nieuwsbrief van 2006)

Hoe ontstaat levenskracht?

De mens komt opnieuw naar de aarde om een bewustwordingsproces door te maken in zijn hele evolutionaire gang.Wanneer hij na een leven in de geestelijke wereld tot verwerking is gekomen van wat hij heeft ervaren  in dit leven ontstaat er op een bepaald moment opnieuw een gevoel of besef dat de evolutiegang nog niet voltooid is.Hij ervaart dit als een leegte in hem.(zoals bij honger) Deze leegte vraagt om invulling.Dit heeft een innerlijke drang om een evolutiereis dus een nieuw leven te maken tot gevolg. Wanneer de mens tijdens het aardse leven voelt of ervaart dat tijdens zijn proces er een vulling van deze leegte plaatsvindt, weet hij dit op diep niveau. Dit geeft hem de kracht

dwars door alle verdriet en lijden heen te gaan.Hij wil aan de drang om tot invulling van die leegte te komen, toegeven.Daardoor ervaart hij vervulling van zichzelf.Hij leert buiten zichzelf wat hij in zichzelf moet vinden.

Het leven is een uiterlijke weg, die naar binnen leidt.

Allereerst is het belangrijk te weten dat mensen zich niet identiek ontwikkelen.

Belangrijk voor elk mens is dat hij trouw is naar zichzelf toe; dat wil zeggen dat hij zich niet beter wil zien dan hij is of zichzelf niet onderwaardeert,waardoor hij zich minderwaardig voelt.

Door trouw aan zichzelf te zijn, krijgt men contact met wat men in dit leven wil doen; waarbij men zich richten wil op wat men zich innerlijk had voorgenomen te doen.Dit is geen egoïsme. Men moet de moed ontwikkelen zichzelf te worden pas dan kan men zich belangeloos inzetten voor de belangen die anderen aangaan.

Wat betekent de periode van ouderdom tijdens een leven?

In de tijd van nu worden ouderdom-verschijnselen vaak te eenzijdig negatief gekoppeld aan verval van geestelijke en lichamelijke mogelijkheden.

En hierbij wordt het spirituele vaak helemaal niet gezien.

De ouderdom is, gezien vanuit een spirituele achtergrond, een voorbereidende fase om te komen tot het opnieuw contact maken met de geestelijke wereld,

waar men oorspronkelijk van afkomstig is.Kleine kinderen komen van het licht en zij gaan zich langzaam verbinden met de stoffelijke wereld, maar de oudere mens gaat de weg weer terug dus juist over naar de geestelijke wereld toe.

Dit vindt plaats doordat men ervaringen krijgt via lichtende energieën die de grovere materie helpen af te breken om deze naar een verfijndere frequentie toe te brengen.

Want na 60 levensjaren ontstoffelijken we meer en meer.

Onze levensopdracht, dat wat we wilden leren in dit leven, gaat steeds fijngevoeliger doorwerken en wordt minder stoffelijk zichtbaar.

Het leven richt zich meer naar een innerlijk gericht zijn.

Grove structuren van bepaalde stoffen worden bij het ouder worden dan ook minder goed verdragen en verwerkt. De menselijke structuur verijlt bij het ouder worden steeds meer en steeds verder. Opgedane ervaringen bv. onverwerkte emoties, die in het lichaam als grove energieën liggen opgeslagen, moeten verwerkt worden, zodat zo min mogelijk onverwerkte zaken achter blijven.

Belangrijk is als we gaan doorzien dat het nodig is ons leeg te maken van herinneringen uit het verleden voordat we dood gaan zodat er zo min mogelijk bagage mee hoeft.

Na het 70e  levensjaar is het zelfaanzien in wijsheid groter geworden.Dat betekent dat men nu liefdevol tot zelfbeoordeling kan komen.Men overziet bewust het doel van zijn leven en wat men er van ontwikkeld heeft. Dit is tevens de aanzet tot het sterven, dat na verloop van tijd zich zal aandienen.Men heeft het zelfde overzicht dat na de dood onder geestelijke begeleiding nogmaals gezien zal worden. Het is de tijd van echt zichzelf aanzien.Men ziet ook wat men binnen zijn levensbestemming heeft laten liggen.

Deze fase is dus zeer belangrijk en kan verstrekkende gevolgen hebben.

Mensen die alles uit het leven gehaald hebben wat zij als hun levensopdracht in zich hadden, kunnen op die leeftijd sterven

In de fase na het 70ste jaar wordt de mens opnieuw herinnerd aan voorafgaande fases en krijgt hij de kans om stukken die niet zijn opgepakt als nog op te halen en te verdiepen.

Er wordt een langere levensduur genomen om ruimte te krijgen bepaalde levensprocessen die tijd behoeven te doorlopen. Zo is het niet nodig overhaast door processen heen te gaan.Ook is het mogelijk een opdracht te hebben

waarbij men als leermeester voor anderen functioneert.

Een lang leven kan ook bedoeld zijn om gedetailleerd terug te kunnen kijken op je leven.

Wanneer de geest helemaal tot “ aarde” is geworden,                                                                 is hij als het ware klaar met zijn bestemming; dan is het weer tijd  te vertrekken.

Lichamelijk verval

De mens die ouder wordt ondergaat geestelijk maar ook lichamelijk veranderingen. Naarmate de geest zich zuivert, trekt de geestelijke energie zich stelselmatig terug uit het fysieke lichaam.Het lichaam verstoffelijkt meer en meer. Dat heeft tot gevolg dat wanneer de geestkracht zich teruggetrokken heeft, er slechts wat stoffelijke resten overblijven. In aanvang van dit geestelijk terugtrekkingsproces zullen vele veranderingen het lichaam een stigma van verval geven. Echter het is belangrijk ons te realiseren wat zich lichamelijk onttrekt zich bij de ziel voegt. Immers vele lessen zijn geleerd, inzichten zijn doorzien….Maar de mens is meestal vervuld met weerzin tegen lichamelijk verval.Dit komt door het idee dat verval en vernietiging één zijn.Verval roept associatie op met minderwaardigheid. Dit geeft bij zowel de oude als de jonge mens, als zij met elkaar te maken krijgen, gevoelens van onbehagen, waarbij de oudere zich op deze lichamelijke beperkingen aangekeken voelt en de jongere zich afstandelijk gedraagt.

De oude mens zou zich kunnen realiseren wat het lichaam werkelijk is en

de jonge mens dient voorbereid te worden hoe hiermee nu en later om te gaan.

Het kruinchakra wordt een zeer open verbinding met de kosmos.

Stel je voor: een oude mens, kwetsbaar en teer, met een bijna vormloos lichaam:

maar…via de kruin is er sprake van een zeer open verbinding met de kosmos…

Het lichaam is uitgeput, ook innerlijk is deze persoon afgemat. Deze mens is niet meer in staat zich te verbinden met allerlei zaken, die buiten hem staan.

Het lichaam valt stil; de energieën trekken zich meer en meer terug en worden

naar de geestelijke gebieden getrokken en afgestaan.

maar……het kruinchakra wordt verbreed; wordt een lichtgloed.

Zo verteert de oude mens dan reeds de restanten van zijn aanwezigheid op aarde.

Dit heeft een zeer oplichtende werking voor de aarde, daar deze mens

zijn reiniging zelf ter hand neemt en dit hem een diep gevoel van vervulling geeft. Hij is zichzelf genoeg. Dan verlaat ’t leven deze mens…..

Geen stoffelijke en energetisch beperking blijft meer achter en zijn herinneringen neemt hij mee.Niets blijft achter; de organen zijn verteerd,

waarin wellicht nog negatieve trillingen heersten.Deze worden de aarde onthouden en zullen aarde en ether niet meer belasten.Het lichaam laat zo geen negatieve resten meer achter. De geestelijke bestemming wordt zo al voor men dood is moeiteloos ingegaan.

Lichtende gestaltes

De mens in deze fase kan zich moeizaam bewegen.Hiervoor wordt hij geholpen door lichtende gestaltes.Deze helpen de mens los te komen van het stoffelijk lichaam, door middel van allerlei zuiverende handelingen die het losmakingproces versneld op gang brengen. Deze persoon is reeds klaar om het geestelijk leven te betreden.Ook verkrijgt men uitleg en meer duidelijkheid door middel van inspiratieve influisteringen of verbindingen.

Het sterven: Wanneer deze mens overlijdt met zo min mogelijk resten van onverwerkte zaken, maakt men de overgang naar de geestelijke gebieden hierdoor gemakkelijker.

Het sterven is als het uittrekken van een te strak pak.Je gaat levend over de drempel van de dood. Er verandert niets aan je bewustzijn.Je komt in een reële werkelijkheid waar het groeiproces doorgaat. Sterven is meer een begin dan een einde. Je gaat het ware leven binnen. Door de geestelijk liefde die de mens zo ervaart, wordt hij gesterkt in het verlangen het aardse leven te verlaten en hierdoor haast vanzelfsprekend los te laten.

Als je van iemand houdt en hij ontvalt je

Door Bonhoeffer (Theoloog)

Als je van iemand houdt en hij ontvalt je kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.

Je moet dat ook niet proberen, je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.

Maar het is een grote troost want zolang de leegte werkelijk blijft, blijf je met elkaar verbonden

Hoe mooier en rijker de herinneringen des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn in stille vreugde.

De mooie dingen zijn geen doorn in het vlees maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.

Je moet zorgen dat je niet in je herinnering blijft graven en je erin verliest.

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor maar vooral op bijzondere momenten.

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.

Dan wordt verleden een blijvende bron van vreugde.

De geest van de overledene blijft daarbij levend.