ENGELEN EN GIDSEN

Engelen en gidsen

Wat zijn engelen?
Engelen zijn boodschappers, onderhevig aan invloeden /energieën die hen bereiken, die hen sturing geven naar die gebieden waar er sprake zou kunnen zijn van ontvangst. Zij bevinden zich op een energiespoor, ontvangen daarin een soort vertaling en die distribueren ze bij, zeg, maar gebieden op aarde, centra, mensen die hiervan kennis willen nemen. Engelen bevinden zich in een niemandsland. Het gebied rond de aarde waar niemand aanwezig is en waar niemand wordt verstaan. Geen persoon, geen wezens met een persoonlijkheid, die een persoonlijkheid gedragen hebben of gaan dragen en die nog restanten van een persoonlijkheid in zich dragen. Het is een geestelijke wereld. Ze zijn te vergelijken met de wind in onze wereld. De wind die onzichtbaar is maar wel aanwezig.
Engelen zijn eigenlijk niets. Ze worden datgene waardoor ze worden gestuurd. Ze hebben directe verbinding met de bron. Dus zij worden gevormd door een gestuurde energie vanuit de bron naar daar waar het nodig is.

Worden zij gestuurd door een oproep vanuit de mens?
Nee, wij kunnen geen engelen oproepen. Een oproep is verstaan door dat wat gaande is rond processen bijv. op aarde. Zij worden door zo’n oproep aangetrokken en dat is dan de drijfveer en de sturing die ze ervaren van de energie die zij vertegenwoordigen om zo’n oproep als doel te ervaren. Zij drijen naar het doel toe. Er volgt dan een proces van aansluiting.

Onze engelen worden vaak afgebeeld als heilige wezens met vleugels en prachtige gestaltes.
Hoe komt het dat de mens dit zo ervaart?

De energie die zij vertegenwoordigen ondergaat verdichting wanneer zij de aardse gebieden bereiken. En die verdichting krijgt zijn vorm op geestelijke wijze. De gestaltes die zij ontwikkelen beantwoorden aan vormen die wij innerlijk herkennen en het toont ons de vorm van datgene wat zij vertegenwoordigen.
Je zou kunnen zeggen. Er is een zeer hoge geestelijke energie, zeg maar vrouwelijke energie en die energie wordt waargenomen door ons. Wij herkennen dit, wij geven daar onbewust vorm aan.

Een engel is geen wezen. Het is een goddelijke projectie. Het is een energie die iets kan bewerkstelligen. Het is een aspect van de totaliteit van Godzijn en zij/hij vertegenwoordigt hierin een plaats binnen de hiërarchie. De hiërarchie is het totaal van stralen vanuit het goddelijke.
De mens ontvangt een bundeling van energieën die afgestemd is op het geestelijk ontwikkelingsniveau van deze mens. Het thema daarvan komt overeen met de ontbrekende aspecten.
Maar de engelenstraal is alleen maar goddelijk, dus wordt niet gebroken maar is sturend naar de mensen toe om als het ware in hen wat zij vertegenwoordigen tot herkenning te brengen en te versterken.
Voortgekomen uit de bron.

Ik zie de goddelijke vonk in ons als een kern. Een medium tussen onze wereld en hen. Maar ook niet meer. Wij worden uiteindelijk meer goddelijk dan een engel.
Wij zijn in oorsprong verstoffelijkte engelen.

Toch zijn we wezenlijk verschillend.
De engel is in wezen goddelijk op een bepaald gebied, maar daarin volledig goddelijk. De mens heeft al het goddelijke in zich maar zal dit goddelijke nog moeten verkennen en bewust worden. Het zal zich in facetten tot engel verheffen. Je zou kunnen zeggen, t.z.t. worden we engelen maar alle aspecten tegelijkertijd. Dus met het totaal van aspecten die de engelen vertegenwoordigen. Je krijgt door hun aanwezigheid een injectie van het meest zuivere van het goddelijke op een bepaald gebied. En daarmee wordt dit specifieke aspect in je, in ons aangeraakt en bewust gemaakt. Het is de bedoeling dat we door alle engelen uit de hiërarchie geleid gaan worden. Om uiteindelijk als totaal, zoals een diamant met al zijn facetten, elk vlak zal uiteindelijk z’n goddelijkheid moeten tonen maar dan bewust. En de engelen zijn ons hierbij behulpzaam. Het maakt ons daardoor meer goddelijk dan de engel.

Wij zullen ook groeien in de geestelijke wereld. Daar zullen vele levens op aarde aan vooraf gaan. Die weg maakt ons van mens tot engel. We zullen uiteindelijk dan niet meer op aarde komen. Wij zullen dan nog verder moeten groeien in de geestelijke wereld tot dat wat alle engelen tezamen vertegenwoordigen. Zij zijn een afsplitsing maar wel goddelijk in hun aspect.

Als je b.v. kijkt naar de engel Gabriel.
Wat bracht hij ons? Wat hij vertegenwoordigt is het kindzijn in de mens. Het kindzijn suggereert een mens die volledig vanuit z’n eigen primaire kenmerken leeft. Het is van wezenlijk belang dat in ieder mens dit bewust aanwezig zal zijn, daar hij pas volledig mens zal kunnen zijn als hij z’n eigen kenmerken verkent en vertegenwoordigt op aarde. En hierin heeft Gabriel zijn taak.

Het verschil tussen een engel en een begeleider

De begeleiding vindt plaats in relatie met levenden en stervenden vanuit een eerder contact.
De begeleiding is gebaseerd op een eenheid van ontwikkeling. Is verbonden in de geestelijke wereld met, zeg maar, wezens die identiek in ontwikkeling zijn aan henzelf.

Er zijn ook wezens/mensen die in voorgaande tijd banden hebben gehad met de persoon die nu overlijdt en deze wezens kunnen aanwezig zijn tijdens het sterven, maar zijn niet de begeleiders die verbinding hebben met de persoon daadwerkelijk. Dus als je oma komt dan is ze wel even bij je maar het is niet je begeleider.

Je hoort wel eens: Je oma beschermt je.
Hoe wordt dit gezien in de geestelijke wereld?
Oma dient zich te verdiepen in haar eigen innerlijke ontwikkelingsproces en dient niet aanwezig te zijn rond de mensen in hun aardse leven, indien zij niet gestuurd wordt vanuit de hiërarchieën om daadwerkelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van die persoon.
Ze kan ook wel eens gedag komen zeggen.

Is begeleider en gids hetzelfde ?
Er zijn vaak meerdere gidsen; er is één begeleider.
De gids is verbonden met bepaalde aspecten in de ontwikkeling van de mens.
Een begeleider is totaal het innerlijk van de persoon die leeft. Je zou het een beetje kunnen vergelijken (maar ’t is nog meer dan dat) met een identieke tweeling.
Ze zijn van hetzelfde niveau, soms ook in uiterlijke verschijning. Er zijn herkenbare aspecten in beiden. Ze hebben vaak verbinding met een totaalplan.

Gidsen zijn er voor meerdere personen. Ze zijn ook op andere plekken aanwezig bij mensen die dezelfde constructie van leven ondergaan en die voeding bieden aan het geheel van de totaliteit van de groep.

Tweelingzielen; zielsgenoten.
Er zou nog een persoon als jij kunnen zijn, elders. Deze ziet er misschien anders uit, maar is wel helemaal dezelfde persoon als jij die eenzelfde soort levensopdracht leeft als jij en ook begeleid wordt door ’n begeleider van dezelfde groep.
Het is een ziel uit één groep. Zielsgenoten, met eenzelfde groeiproces.

Een groepsziel
bestaat uit allemaal verschillende gelijksoortige delen die één totaal vormen b.v. de wereld van de dieren.

Je begeleider
is precies wat jij bent. Alleen is hij nog verbonden met zijn hogere bewustzijn. Jij, als mens bent daar grotendeels van afgesloten omdat je een aards lichaam hebt. Binnen de beperking van het aardse lichaam kun je sneller groeien.
Je begeleider probeert jou op het juiste pad te houden maar hij ondergaat dezelfde intense belevingen als er in jou gaande zijn. Het is een proces van twee kanten. Je verrijkt elkaar. Hij vanuit de geest en jij vanuit je beperking. Het is een gezamenlijk proces. Er is al een diepe verbinding tussen jou en je begeleider.

Een mens is in staat om ook getweeën het aardse leven te betreden. Dus samen met je begeleider en hierdoor vindt een verdieping van processen plaats. B.v. als deze ziel je partner wordt zal je dieper de liefde met elkaar kunnen incarneren. Met name op het gebied van de liefde.
Een mens is zelfstandig tot ontwikkeling in staat en binnen dat ontwikkelingsproces vinden er meerdere ïnvloeden plaats. Je begeleiding is alleen aanwezig om jou sturing te geven. Er moet soms ingegrepen worden vanuit hogere regionen.

De mens kan dus ook de ontwikkeling van beiden tegenhouden wanneer hij niet luistert naar de signalen die hij innerlijk krijgt. Hierdoor kan een innerlijk conflict zichtbaar worden in je aardse verschijningsvorm in de vorm van depressies, psychische problematiek en fysieke gebreken. Een bepaald soort ziekte kan dan aangeven dat men niet op het goede pad zit en met name ook psychische problematieken maken zo’n conflict zichtbaar al of niet voortkomend uit eerdere levens. (Let op: niet elke ziekte maakt een conflict zichtbaar.)
Dan rem je die ander ook in z’n ontwikkeling.

Hierdoor zal de wens tot groei weer versterkt worden daar de wens tot groei in de begeleiding identiek is als de wens tot groei in de mens zelf. En dit zal een sterkere drang tot verandering oproepen waardoor de aardse mens meer bewust is van het zijpad dat hij mogelijk is ingeslagen. Hierdoor zal hij dat ervaren als een meer zwaarte die eigenlijk niet te rijmen is met één persoon.
B.v. hoe kan ik me nu zo akelig voelen, zo afschuwelijk, terwijl alleen maar dat aan de hand is.

Dat is dan ook nog min of meer een last die vanuit de geestelijke wereld wordt versterkt om je het gevoel te versterken en mogelijk te keren. Een aansporing vanuit de geest. Dit is best heftig. Want als jij depressief bent, komt dit er nog eens bij. Dan wordt het meer zichtbaar, voelbaar en ervaarbaar. Dan moet je er wat aan doen. Ja, en als je er niets aan doet dan ondergaat de mens wisselende signalen van pijnervaringen tot botsingen in sociale contacten tot onverwachte wendingen in het dagelijks bestaan. Het leven zal zich tegen je keren, lijkt het dan totdat je weer gaande bent op de weg die door jou werkelijk gewenst wordt.

Het is een diepe sterke verbinding, ook energetisch, tussen je begeleider en jou. Je zit als het ware aan elkaar gekoppeld. Daarmee verzwaart je begeleider jouw gevoelens ook omdat er die koppeling is. De pijn wordt dan dus sterker.

Bewustwording en integratie van spiritualiteit