NIEUWETIJDSKINDEREN

Kenmerken van kinderen van de nieuwe tijd

 • Zij hebben veel inlevingsvermogen.
 • Met tijd en ruimte hebben zij veel moeite.
 • Zij zijn duidelijk kind en volwassene tegelijkertijd.
 • Ook ondergaan ze alles universeel, als een totaliteit.
 • Vaak hebben zij paranormale vermogens.
 • Deze kinderen dienen een ieder die zich met hen ophoudt.
 • Zij vertegenwoordigen dienstbaarheid in grote mate. 
 • Opvoeders doen via hen veel kennis op over diepere waarheden.
 • Zij vertegenwoordigen het goede dat een ieder van ons in zich heeft en dat toch dikwijls niet herkend wordt.
 • Zelfs geven zij leiding aan hen die zich daarvoor openstellen.
 • Zij geven ook leiding doordat zij een appèl doen op onze goedheid. 
 • Ook al willen zij zich niet verbinden met aardse voorbeelden.
 • In de fricties die dan ontstaan komen de volwassenen tot meer wezenlijke inzichten.
 • Zo kunnen zij hun kind dan weer beter begeleiden.
 • Soms offeren deze kinderen zich op om de aarde en haar bewoners 
 • dienstbaar te zijn, soms zelfs inclusief de kans tot zelfvernietiging. 
 • Heel belangrijk en herkenbaar is dat zij de wereld intuitief ervaren.

( Uit de folder: nieuwetijdskinderen)

 • Intuïtie is niet aan taal gebonden.
 • Men ordent de wereld door een direct weten; ‘t gebeurt gewoon.
 • De informatieve weg van ervaring zoals ’t meestal gaat, is een veel langere weg.
 • Intuïtie slaat deze weg via de zintuigen over.
 • Intuitief ervaren is niet gebonden aan tijd (heden, verleden en toekomst.)
 • Intuitief ervaren is abstracter dan taal.
 • Door het zicht op de totaliteit worden meerdere verbanden gezien.
 • Ook worden ervaringen teruggebracht naar hun essentie. 
 • Complexe situaties worden snel overzien.
 • Deze kinderen kunnen verbanden ervaren die anderen ontgaan.
 • Zij maken gedachtensprongen die anderen niet zo snel maken. 
 • die voor anderen niets met elkaar lijken te maken te hebben.
 • Zij ervaren meerdere zaken tegelijk; deze werken op elkaar in en vormen zo een betekenisvol geheel.
 • Dikwijls is er sprake van een intense verbinding met, (identificatie van) steen, mens, dier.
 • Het wordt  ervaren als iets van zichzelf.
 • Zij zijn erg gevoelig. 
 • Zij hebben een overmaat aan energie.
 • Zij vervelen zich snel en hebben een korte concentratie.
 • Zij wensen andere manieren van leren bv. in rekenen en taal.
 • Zij raken gemakkelijk gefrustreerd, omdat zij grootse plannen hebben en niet de middelen of de mensen om hen te helpen die te verwezenlijken.
 • Zij leren proefondervindelijk.
 • Zij hebben een hekel aan alleen maar luisteren en aan mechanisch geheugen leren.
 • Zij.kunnen niet stilzitten; alleen wanneer iets zijn of haar belangstelling heeft.
 • Zij tonen veel medeleven.
 • Zij zijn voor veel dingen bang,  zoals de dood en verlies van ouders en geliefden.
 • Als zij in een vroeg stadium op school, een mislukking ervaren, kunnen zij  het opgeven en een blijvende blokkade voor leren ontwikkelen.
 • Zij kunnen zich terug trekken als ze zich bedreigd of vervreemd voelen.Maar ook kunnen zij hun creativiteit opgeven om er bij te horen.
 • Velen hebben een hoog IQ en groot gevoel voor eigenwaarde en integriteit.
 • Ze kunnen jou lezen als een open boek.
 • Ze zoeken dingen zelf uit.
 • Zij hebben emotioneel stabiele ouders nodig !
 • De school geeft de leerstof op basis van logisch-analytisch leren.
 • Het intuitieve kind leert analoog, het opnemen van informatie kost hierdoor dikwijls veel tijd en moeite, het aanbieden van opeenvolgende gegevens 
 • waarbij tempo en volgorde van belang zijn, is het kind wezensvreemd.
 • Hierdoor ontstaan veel lees- en spellingsproblemen (deze worden soms ten onrechte dyslectisch genoemd).
 • Men denkt dikwijls dat zij een leerstoornis hebben.
 • Ze hebben moeite met het leren van een vreemde taal.
 • Woorden als lidwoorden zijn beeldloos, geurloos enz. en brengen verwarring (zo ook namen).
 • Soms  verzinnen ze zelf woorden.
 • Gesprekken nemen zo soms een onverwachte wending (we kunnen hier hulp bieden door meer door te vragen).
 • Het zijn degenen die veel aandacht nodig hebben. 
 • De maatschappij verstikt de gaven die deze kinderen hebben.
 • Zij zijn geboren leermeesters. 
 • Adviezen bij het leren: 
 • Zij zouden zoveel mogelijk lichamelijk zaken moeten uitdrukken, b.v. door dingen hardop te laten herhalen bij het uit het hoofd leren.
 • Leren door rollenspellen zoveel mogelijk te spelen.
 • Leren door praktische ondervinding.
 • Als deze kinderen 26-27 jaar zijn komt er een ommezwaai.
 • Hun levensdoel wordt dan zichtbaar. (96 % van de kinderen die hier geboren worden zijn nieuwe tijdskinderen.)
 • De opvoeding die deze kinderen krijgen of gekregen hebben kan hen zodanig blokkeren, dat sommigen in extreem  gedrag kunnen vervallen.
 • Hun weg was dan duidelijk, maar hun opdracht raakte op de een of andere manier geblokkeerd. Zij willen uit de weg hebben, dat waarvan zij denken dat hen blokkeert.
 • Verschillende types nieuwetijdskinderen.

(Uit het boek indigokinderen)

Er zijn 4 verschillende types nieuwetijdskinderen te onderscheiden elk met elk een eigen doel:

1e   de socialen: de toekomstige dokters,advocaten,verkopers, politici…

 • Zij dienen de massa.
 • Hyperactief,
 • Sociaal,
 • Aardig,
 • Altijd en met iedereen praten,
 • Uitgesproken mening.

2e   project gerichten: 

 • technici,astronauten,
 • piloten,
 • Autoriteitsproblemen,
 • Neigen naar verslavingen.

3e   artistieken:

 • leraren, kunstenaars,
 • Gevoeliger,
 • Creatief, kunstzinnig.

4e   meer spirituelen:

 • filosofen, 
 • godsdienstleraren,
 • Langer,
 • Een houding van : ik weet alles,
 • Horen er niet bij.
 • Vaak wordt op hen een adhd etiket geplakt en dan geeft men al snel kalmeringsmiddelen bv. Retalin.
 • Retalin stelt dikwijls het probleem tot opgroeien uit, en zo ook de wijsheid die daar het gevolg van is (bv.leren hoe de maatschappij in elkaar zit).
 • Hoe gaan we met hen om?
 • Behandel hen als kind en volwassene tegelijkertijd.
 • We kunnen via hen veel over onszelf leren want zij spiegelen gedrag met dubbele bodem terug.
 • Spreken je er op aan, als volwassene, als je onvoldoende je steentje bijdraagt in je beider relatie.
 • Manipuleren werkt niet meer bij hen.
 • Als ze voortdurend tegenstand bieden, kijk dan eerst bij jezelf.
 • Heel belangrijk voor hen is dat ze geaccepteerd worden door de omgeving dat ze het anders doen…..
 • Hun ongedwongenheid mag niet beïnvloed worden door ouderlijke macht en sociale verwarring.
 • Zij moeten leven in het hier en nu.
 • Zij brengen subtiele boodschappen. 
 • Zij worden of afgewezen of bewonderd.
 • Geef hen het respect dat ze verdienen: spreek hen aan zoals je je beste vriend of vriendin aanspreekt.
 • De stenen muur waar je als ouders tegen aan loopt is vaak het systeem niet de mensen.
 • Help hen bij het ontwikkelen van hun eigen disciplinaire oplossingen.
 • Geef hun bij alles een keuze mogelijkheid.
 • Kleineer hen nooit.
 • Leg uit waarom je hen opdrachten geeft; zeg bv. kijk er kritisch naar (nooit: omdat ik het zeg). 
 • Geef dus geen autoritaire, dictatoriale opdrachten zonder dat deze gefundeerd zijn.
 • Eerlijkheid is de oplossing.
 • Maak hen tot je metgezellen.
 • Leg ook aan hen als baby uit wat je doet en waarom; zij voelen de erkenning en de aandacht.
 • Laat hun zeker zijn van je steun.
 • Vermijd negatieve kritiek.
 • Dwing hun niet iets te presteren maar moedig hun aan.
 • Vertel hun niet wie ze nu zijn of wie ze later zullen zijn, ze weten wel beter.   
 • Gooi je totale gedachte structuur met betrekking tot opvoeden om.
 • Bescherm hun tegen de restanten van de oude vormen.
 • Help hen hun geestelijke oorsprong en levensdoel te herinneren.
 • Wees flexibel in je standpunten en je verwachtingen m.b.t.deze kinderen.
 • (Voor hen die in reïncarnatie geloven:) Realiseer je dat jouw ziel en de ziel van dit kind overeengekomen zijn samen te incarneren in deze tijd van verandering.
 • Je wist beiden dus waar je aan begon.
 • Bijzondere eigenschappen:
 • Zij steunen en helpen anderen zonder eigenbelang.
 • Zij hebben respect voor de eigenheid van anderen.
 • Deze kinderen zullen van nature anderen nooit iets opleggen.
 • Zij helpen vanuit innerlijke opdracht.
 • Zij hebben een open blik, met diepte.
 • Zij hebben een luisterende houding vanuit stilte in zichzelf.
 • Zij stellen zich naar volwassenen toe zeer gelijkwaardig op.
 • Zij zijn afwachtend in het spreken, vanuit respect naar de ander, waardoor zij diens gedachtegang niet onnodig willen onderbreken. 
 • Zij zijn zeer gevoelig voor onrecht.
 • Zij houden zichzelf terug om anderen voorrang te bieden en kans te geven zichzelf te zijn.
 • Zij voelen zich met anderen zeer verbonden. 
 • Zij hebben dikwijls verdriet omdat zij de ander niet kunnen bereiken daar deze afgesloten is van zijn eigen kern.
 • Zij hebben behoefte aan verbroedering op aarde.
 • Zij lijden aan ’t niet ervaren hiervan, omdat zij dit geestelijk wel ervaren.
 • Zij hebben ’t weten van dat wat buiten de aarde is weliswaar onbewust maar actief in zichzelf opgeslagen.
 • Zij lijken de mensen bewust te maken van hun onnatuurlijke omgang met zichzelf en met dat wat hen omringt. 
 • Dit is herkenbaar in gedrag en woorden.
 • Hoe gaan we verder met hen om?
 • Zij hebben behoefte aan standvastig gedrag. Dat geeft houvast (ook voor hun inlevingsvermogen).
 • Ook hebben juist zij behoefte aan structuur en ordenend handelen.
 • Want, zij nemen zoveel gedragingen waar.
 • Zij hebben behoefte aan een rustige omgeving om te verwerken wat hen is opgevallen (omdat zij zeer gedetailleerd waarnemen).
 • Zij hebben behoefte aan stilte (zij zijn uit zich zelf afgestemd op de natuur en de medemens).
 • Zij dienen voorzichtig te zijn met voedsel (allergieën enz.).
 • En wat henzelf betreft…
 • Zij moeten voor alles mogen zeggen wat zij denken. (Wij kunnen hen alleen richten op hoe ze iets zeggen.)
 • Zij dienen meer dan anderen leren om te gaan met aardse zaken. 
 • Zij moeten blij zijn met zichzelf waardoor zij minder eenzaam zullen zijn.
 • Wij moeten hen leren te luisteren naar de eigen innerlijke behoeftes.

KINDEREN VAN DE NIEUWE TIJD

Er wil iets gebeuren in ons…want
reeds gedurende een aantal jaren wordt er een ander soort kinderen geboren.
Deze kinderen zijn anders dan vroeger.
Wij spreken over kinderen van de nieuwe tijd.

Vaak lijken deze kinderen al veel kennis te bezitten van het wezenlijke in zichzelf; meer geestelijk gericht zijn. Zij leven in een wereld die steeds meer gericht is op materiële waarden en deze zijn vaak als belangrijkste doelen in de opvoeding gesteld (het behalen van hoge cijfers, diploma’s, een baan).

In veel mensen leeft er behoefte naar geestelijke waarden.
Daar bedoel ik mee: naar een werkelijke, ervaarbare innerlijke beleving van zichzelf.

In deze kinderen is er het bewustzijn een onafhankelijk, uniek en geestelijk wezen te zijn, sterk aanwezig. Zij ervaren dit in iedereen en in alles. Immers juist wij mensen zijn  geestelijke wezens en deze kinderen hebben daar een veel directere verbinding mee.Wanneer ouders het kind bewuster zouden ontvangen en bemoedigen, tijdens de zwangerschap, zouden de kinderen al met minder gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid geboren kunnen worden Nu zijn we dikwijls nog erg gericht tijdens de zwangerschap, op bv. de pijn bij de bevalling, de inrichting van de kinderkamer etc..

Daarnaast voelen veel ouders en opvoeders zich onmachtig, dikwijls schuldig zelfs, omdat zij zich diep in zichzelf niet toereikend achten kinderen op te voeden. Veel kinderen van nu vertonen chaotisch gedrag, zijn vaak niet of nauwelijks aanspreekbaar, ongeconcentreerd en weinig gemotiveerd om hun taken te volbrengen. Al heel vroeg zien wij bij een aantal van hen crimineel gedrag en vormen van verslaving b.v. aan alcohol en drugs maar ook aan computeren of TV kijken. Dikwijls zien wij bij hen ook passiviteit.

Hierdoor denken ouders menigmaal dat zij tekort schieten in hun opvoeding,  maar de werkelijke reden is dat de kinderen van nu met een ander bewustzijn geboren worden. De opvoeding die wij kregen lijkt niet meer te werken bij deze kinderen.
Zij zetten ons aan, met hun “anders zijn“, tot verandering te komen.

Velen van hen zetten, met hun anders-zijn, de ouders, maar ook anderen als grootouders, leerkrachten, artsen etc. aan tot  verandering te komen, lijkt het. Hun anders-zijn dwingt ons ons op hen af te stemmen.Hierdoor brengen zij hun omgeving tot verandering.

Deze kinderen staan in een diepere verbinding met hun wezenskern. En wensen daar ook op aan gesproken te worden. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, zal het kind nog wel tot ontwikkeling en groei komen, maar zal het aan natuurlijke kracht inboeten. Dit is met ons allemaal  eigenlijk al in meer of mindere mate gebeurd.
Het kind heeft vooral hulp nodig bij zijn individuele processen (nu wijzen wij dit vaak af).
Het moet gerustgesteld worden, dat het dit leven aan kan en geholpen worden het eigen gedrag te accepteren.

Elk kind wil zich van nature binden met mensen om zich heen. Wanneer het zich teveel terugtrekt, of zich te sterk opdringt, ofwel niet luistert, is dat een signaal dat het zich ontheemd voelt.
Als ouders en of geen contact zoeken met het dieper liggende gevoel, zal het kind dat ervaren alsof de ouder gelijk dient te hebben en nog eenzamer worden.
Geen enkel kind is gelijk, behalve in zijn diepste wezen.
Het dient dus een individuele aanpak te krijgen. Menigeen ziet het kind niet voor vol aan. Dikwijls wordt het onvoldoende respectvol benaderd; er wordt  niet of nauwelijks  “actief” geluisterd.

Soms is het mogelijk het kind naar volwassen bewustzijn op te trekken want (het kind is eigenlijk kind en volwassene tegelijkertijd: kind als de mens die het nu is in deze omstandigheden, maar volwassen in het diepste van zijn wezen).
We zouden vanuit deze visie meer ruimte dienen te geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor wat het wezenlijk wenst. Dat betekent niet dat het overal zijn zin in moet krijgen.

Wat het wezenlijk wenst heeft betrekking op bv.
– het geven van zijn mening
– het maken van zijn keuzes,
– het mogen zeggen wat het denkt.
We kunnen dan steeds meer gaan ervaren dat onze kinderen, levenslustige kinderen worden.

Wat zijn kenmerken van levenslustige kinderen?
Levenslustige kinderen wachten niet op instemming van de ouders; zij handelen vanuit eigen kracht. Deze zou dan ook gestimuleerd moeten worden. Vele volwassenen zijn bang voor deze kinderen, bang hun overwicht te verliezen, terwijl deze kinderen juist heel aanspreekbaar zijn. Het kind wordt nu dikwijls niet aangesproken als zijnde een geestelijk wezen weliswaar in een stoffelijk lichaam, maar het is voor alles een geestelijk wezen.
Hierdoor ontbreekt voldoende individualiteitvorming, die het levenslustige kind juist wel gekregen heeft. Ouderen en opvoeders zijn dikwijls al bang het geestelijke in zichzelf te accepteren. Wij voelen ons zelf vaak niet waardig genoeg.
Hierdoor nemen ook wij eigenlijk afscheid van een wezenlijk iets in onszelf en dat spiegelen wij weer naar onze kinderen toe. Het gevolg is dat we ons vaak op een dieper niveau, mislukt voelen.

Kinderen moeten leren hun eigenheid te bevestigen. Het ontwikkelt zich via het voorbeeld van de ouders en andere opvoeders, dus…als het kind bescherming en aandacht ervaart vanuit belangeloosheid, leert het ook zelf belangeloze liefde te ontwikkelen. In het algemeen kunnen we dit nog weinig geven. Maar elk kind, zoals ieder mens, verlangt er naar dit te herkennen. Waarom zoekt men anders naar allerlei vormen van liefde?
En als we vanuit dit besef eens kijken naar de bijzondere kenmerken van deze kinderen van de nieuwe tijd?

*(De inhoud van deze tekst is mede tot stand gekomen in de toenmalige samenwerking (in 1990)  met de landelijke werkgroep spirituele pedagogie

ANNA LAMB

Bewustwording en integratie van spiritualiteit