PARANORMALE VERMOGENS

Paranormale vermogens bij kinderen en volwassenen en een plan van aanpak

door Anna Lamb-Janssen

Vermindering van angst voor paranormale waarnemingen.
Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest, die paranormaal begaafd waren. De dieperliggende betekenis van paranormale begaafdheid is de mensheid via deze paranormaal begaafden te helpen herinneren aan hun oorsprong.
Via de paranormaal begaafde mens wordt men in contact gebracht met verfijndere bestemmingsgebieden. Zo verhoogt de paranormaal begaafde mens het trillingsgetal op aarde.

De paranormaal begaafde mens, dus ook het kind, voelt verbindingen met etherische gebieden. Op zo’n moment van verbinding is deze mens, dit kind, in staat van een verhoogd bewustzijn. Oorspronkelijk is dit een zuivere gave, maar hij wordt niet altijd door paranormaal begaafden zuiver gebruikt.

Paranormale waarnemingen hebben in het algemeen tot doel de mensheid tot het overstijgen van het denken alléén te brengen. Hierdoor wordt de mensheid ook tot bewustzijn gebracht. Hierop moeten wij ons in ons onderzoek naar paranormale waarnemingen richten. Deze waarnemingen dienen de mens te helpen de werkelijkheid te verruimen. Aan dit weten kan men ervaringen in relatie met paranormaal begaafden steeds toetsen.

De paranormaal begaafde mens, dus ook het kind, ervaart direct verbindingen met etherische of wel fijnstoffelijke gebieden. Hieronder wordt verstaan de onzichtbare wereld, die in ons en ook om ons is. Voor mensen met paranormale vermogens is deze wereld voelbaar, zichtbaar en/of verstaanbaar.
Op zo’n moment van verbinding is dit kind, deze mens, afgestemd op een bepaald bewustzijnsniveau. Voor sommigen is dit blijvend door de dag heen, voor anderen is dit wisselend per moment of in een bepaalde periode in het leven.

Zo zijn er waarnemingen die zich alleen voor doen gedurende de prille jeugd of in de puberteit, maar ook kunnen deze vermogens zich pas later manifesteren bv. op middelbare leeftijd en zelfs op het sterfbed.
Zeer kleine kinderen hebben duidelijk nog contact met deze onzichtbare wereld. Een goede waarnemer kan zien hoe de blik van een baby zich gedurende langere tijd focust op iets buiten het gezichtsveld van andere aanwezigen.
Menig klein kind, onder de drie jaar of ook ouder, praat met speelvriendjes; noemt hen zelfs bij de naam.

In de veel gevallen treedt er na het zevende jaar een vermindering van paranormale waarnemingen op; niet omdat dan het vermogen verdwijnt, maar omdat het dagelijks leven meer en meer dwingend de aandacht vraagt.
Belangrijk is dat kinderen waarbij dit niet het geval is, gedurende de eerste periode zo vertrouwd zijn geraakt met deze waarnemingen dat zij ze daardoor een plek kunnen geven als zijnde een natuurlijk iets, dat bij hun leven hoort.
Dit is dikwijls niet het geval, doordat kinderen al jong alleen gelaten worden tijdens deze ervaringen. Ouders, opvoeders en hulpverleners voelen zich veelal onmachtig om deze kinderen te begeleiden doordat zij onvoldoende op de hoogte zijn van kenmerken van deze verschijnselen of omdat er angst voor is vanuit henzelf.

Er heerst bij ouders menigmaal de zorg, al of niet gestimuleerd door de houding van de maatschappij, dat er sprake is van psychiatrische problemen. Hierdoor kan men het kind dwingen deze ervaringen te ontkennen door ze b.v. fantasie te noemen of door het kind er toe aan te zetten deze ervaringen te onderdrukken. Ook worden paranormale waarnemingen onderdrukt door het toedienen van medicijnen.
Maar juist dan kunnen ze “een eigen leven“ gaan leiden doordat ze op onverwachte momenten naar boven komen; al of niet gekleurd door emoties als angst…

Anderen verliezen zich weer in hoogmoed. Zij ontlenen een vorm van zelfbevestiging door het hebben van paranormale vermogens van hun kind of van henzelf. Zij zien dit als een teken van een meer geestelijk ontwikkeld zijn.
Dit aanzien projecteren zij dan op hun kind waardoor het ego van het kind wordt vergroot. Dit kan weer tot sociale problemen leiden.
Juist in deze tijd waarin al veel aandacht is voor het nieuwe tijdskind; het zg. indigokind, dat in zo grote getale is geboren, is het belangrijk dat kennis rond paranormale waarnemingen wordt verspreid, omdat deze kinderen dikwijls ook paranormale vermogens hebben.

Vandaar deze tekst…

Meer bekende vormen van paranormale waarnemingen:

Telepathie:
Telepathie is een van de meest voorkomende paranormale waarnemingen.
Hierbij is er sprake van het non-verbaal en op niet zichtbare wijze weet hebben van gedachten en gevoelens van anderen.
B.v.:
Je denkt aan iemand die je lang niet gezien hebt en de telefoon gaat en je hebt diezelfde persoon aan de lijn; maar ook …
Tegelijkertijd begin je te spreken over dezelfde persoon of over hetzelfde onderwerp.

Intuïtie:
In ieder kind, in ieder mens liggen impulsen die onstoffelijk zijn, dit zou je al paranormaal kunnen noemen; denk aan de intuïtie.

Wat is intuïtie?
Intuïtie is niet aan taal gebonden. Men ordent de wereld door een direct weten.
De informatieve weg van ervaring zoals ’t meestal gaat, is een veel langere weg.
Intuïtie slaat deze weg via de zintuigen over. Door het zicht op de totaliteit worden meerdere verbanden gezien. Ook worden ervaringen teruggebracht naar hun essentie. Complexe situaties worden snel overzien. Deze kinderen en volwassenen kunnen verbanden ervaren die anderen ontgaan. Zij maken gedachtesprongen die anderen niet zo snel maken, die voor anderen niets met elkaar lijken te maken te hebben. Zij ervaren meerdere zaken tegelijk; deze werken op elkaar in en vormen zo een betekenisvol geheel.

De informatie via het paranormale helder voelen gaat nog verder dan de intuïtie, want hierbij overschrijdt men ook nog ruimte en tijd.

Helder voelen:
De misschien wel minst opvallende, maar wel veel voorkomende paranormale waarneming is: het helder voelen.

Wat gebeurt er bij het helder voelend waarnemen?
Deze waarneming komt tot stand door een energie uitwisseling, zonder dat daar de zintuigen een rol in spelen.
Er vindt bij helder voelendheid een energetische overdracht plaats die binnen het totaal aan inzicht herkend wordt en vertaald op een individuele wijze als informatie in dit geval naar een bepaald gevoel.
Dit is fysiek mogelijk b.v. d.m.v. het gevoel met de handen maar is ook mogelijk door geestelijk voelen.

Kinderen op school laat ik kennis maken met een onzichtbare wereld en een dieper voelen door hen met de handen de energie van bomen te laten voelen. Dit is ook mogelijk door het laten voelen van de energie van een halfedelsteen. B.v. een amethist. Zo was het dat van een klas van 24 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 9 jaar, er 12 heel duidelijk de energie konden voelen..

Geestelijke heldervoelendheid kan actief en passief plaatsvinden.
Men spreekt van het actief gebruik maken van deze gevoeligheid wanneer men zich bewust richt op een persoon, dier of plaats om op deze wijze informatie te verkrijgen d.m.v. het gevoel.
Men spreekt van passieve heldervoelendheid wanneer ervaringen van heldervoelendheid onbewust en door toeval plaatsvinden.bv.

Problemen die voortkomen uit het vermogen tot helder voelen:
Een van de meest hinderlijke verschijnselen die verband houden met heldervoelendheid, is het overnemen van pijnen.
B.v.: Een paranormaal begaafde die een ruimte met mensen binnenkomt kan, wanneer hij of zij op een bepaalde wijze kwetsbaar is, pijnen in zijn eigen lichaam voelen die van een van de aanwezigen afkomt.

B.v.:  Michel van 8 gaat met zijn ouders naar een receptie. Kort na binnenkomst wordt Michel spierwit en grijpt kreunend naar zijn schouder. De beide ouders betasten hem en staan voor een raadsel. Zij ondervragen Michel naar zijn laatste activiteiten. Niets lijkt deze pijn veroorzaakt te kunnen hebben. De ouders besluiten naar huis te gaan.
Na enige tijd gedurende de terugrit lijkt de pijn steeds minder te worden om tenslotte geheel te verdwijnen. Ook de daarop volgende weken wijst niets erop dat Michel iets mankeert aan zijn schouder. 

De moeder van Michel blijft zich afvragen wat er aan  de hand geweest kan zijn met haar zoon. Na enige tijd ontmoet zij de gastheer en gastvrouw van de receptie. Terloops vertellen deze tijdens het gesprek dat er nog iemand ziek de receptie heeft moeten verlaten i.v.m.een acute zenuwontsteking in de schouder. Op dit moment  gaat bij de moeder een alarmbelletje rinkelen en herinnert zij zich meerdere soortgelijke voorvallen.

Het is ook mogelijk dat deze mensen de emoties voelen van de personen die b.v. eerder op eenzelfde zitplaats hebben gezeten. Dikwijls is men zich niet bewust dat en wanneer dit plaats vindt en beschouwt deze gevoelens van b.v. onbehagen als iets van zichzelf.

Oorzaken van gevoeligheid voor onbewuste beïnvloedingen vanuit de materiële wereld:
Van belang is wel te weten dat dit veroorzaakt kan worden doordat op de een of andere wijze de eigen bescherming te kort schiet. B.v. door verzwakking van het auraveld na een ziekte of bij sterke vermoeidheid of na hevige emoties.

Positieve eigenschappen verbonden aan paranormale heldervoelendheid:
1e  Mensen met paranormale vermogens rond heldervoelendheid hebben dikwijls een sterk ontwikkeld empatisch (invoelend) vermogen. Zij kunnen de medemens hierdoor in diepte begrijpen en tot steun en troost zijn.

2e  Op latere leeftijd is men menigmaal instaat d.m.v. de gevoeligheid van de handen lichamelijke en/of geestelijke blokkades te lokaliseren bij anderen.

3e  Mensen als deze kunnen in een dieper contact komen met mensen die niet kunnen spreken zoals demente bejaarden, baby’s, mensen met een ernstige verstandelijke handicap en ook dieren.

4e  Zij zijn van nature sterk afgestemd op de natuur en kunnen vanuit hun invoelend vermogen vanuit diepte dit beleven.

Andere vormen van paranormale waarneming.
Het is ook mogelijk dat een energetische overdracht geïnterpreteerd wordt als een stem, een beeld, een reuk of een smaak of een plotseling weten.
Men noemt deze mensen dan:
   helder horend,
   helder ziend,
   helder ruikend,
   helder proevend,
   helder wetend.

Helder horen.
Het horen van stemmen vindt op verschillende wijzen plaats.
Een stem kan “gehoord” worden als een innerlijke stem; vergelijkbaar met woorden en zinnen die we denken.
Ook kan een stem uit de geestelijke wereld, die de mens via het oor bereikt.

Hoe werkt dit bij b.v. mystieke mediums?
Zo kan een mystiek medium zich beschikbaar stellen om direct geïnspireerd te worden vanuit de geestelijke wereld. Men opent zijn aura dan vrijwillig voor deze beïnvloeding. Wel heeft de tekst het geestelijk niveau van het medium en de “kleur” die deze in de vertaling van deze energetische boodschappen er aan geeft.
Er gaat een flinke periode van voorbereiding vooraf aan het ontwikkelen van dit vermogen tot het zuiver weergeven van deze “boodschappen uit de hemel”.
Voordat men zich hiervoor beschikbaar stelt is het goed van enkele voorwaarden op de hoogte te zijn.
Sommige mediums schrijven de ontvangen teksten op, anderen spreken deze uit naar anderen toe.
Maar houdt er dus rekening mee dat de inhoud van de teksten is afgestemd op het geestelijk bereik van het medium en dat kan zeer wisselend zijn wat betreft inhoudelijke wijsheid.

Hoe kan je je beschermen tegen het blindelings aannemen van voor jou onjuiste informatie via een mediamieke persoon?
Om je te beschermen tegen het verkrijgen van onjuiste informatie via een mediamieke persoon is het belangrijk dat men informatie als deze niet direct als waarheid aanneemt, maar toetst in het eigen diepere gevoel of dit ook innerlijk als waarheid herkend wordt. Zo ervaart men dan of deze kennis behoort tot het eigen tot dan toe nog onbewuste kennisgebied of niet. Dus of deze informatie ook jouw waarheid is…
Herken je het niet, d.w.z. komt er in je geen golf van herkenning naar boven, een vreugdevolle blijdschap of een gevoel van vervulling? Laat het dan los. De ontvangen teksten behoren dan niet tot jouw waarheid….

Problemen met het horen van stemmen:
Veel paranormaal begaafde kinderen en volwassenen hebben last van het “ongewild” horen van stemmen. Men kan onderscheid maken tussen een ongewilde aanwezigheid van stemmen die verband houdt met psychiatrische problematiek en met het ongewild horen van stemmen door paranormale helderhorendheid.

Wanneer het ongewild horen van stemmen door psychiatrische problemen veroorzaakt wordt, verdient dit een benadering en behandeling vanuit de psychiatrie.  (Zie het boek: Stemmen horen van Prof. Romme en Esser.)
Echter, vele paranormaal begaafden die last hebben van het ongewild horen van stemmen, belanden in de psychiatrie, waar zij zeker niet thuis horen. Toch is deze overheersing van stemmen niet ontstaan door de paranormale vermogens alleen. Er is zeker ook sprake van een psychische problematiek.

Behandeling:
* Zij dienen te werken aan het ontwikkelen van een krachtig ik!!
* Zij geholpen te worden hun angsten terzijde te leggen.
* Ook bij bv. opdrachten van negatieve stemmen, deze niet uit te laten voeren. (Hierdoor kan men het kind; de volwassene laten ervaren, dat dreigementen slechts loze dreigementen zijn.)
* Men kan hen helpen te leren, onderscheid te maken in de toon en de inhoud van de taal van de stemmen.
(Een positieve begeleider zal nooit inbreuk doen op de vrijheid van de mens. Ook zal deze b.v. niet onder schooltijd of tijdens het autorijden storen.)

Belangrijk is te beseffen dat ervaringen met het horen van stemmen, behoren tot het leerproces dat deze persoon dient door te maken en dat dit een van de uitgangspunten bij het verlenen van hulp dient te zijn.
De persoon die stemmen hoort kan het beste gestimuleerd worden om te komen tot zelfhulp. Daar anders hulp slechts van tijdelijke aard zal zijn en deze persoon niet wezenlijk geholpen wordt Integendeel, somtijds nog verder van huis raakt. (B.v. door alleen de aangehechte entiteiten weg te halen.)
Laat onze hang naar perfectie, d.w.z. de behoeft om alles wat buiten onze veilige wereld lijkt te behoren te elimineren, niet ons handelen op onjuiste wijze gaan bepalen….

Psychokinese:
Er kan rond kinderen en volwassenen met paranormale vermogens soms sprake zijn van psychokinese; d.w.z het in beweging komen door zaken
anders dan door mechanische of spierkracht.
(bv. het heen en weer gaan van gordijnen; het horen van geluiden; boeken die door de kamer vliegen.)

Deze verschijnselen hebben meestal te maken met een bepaalde druk waaronder paranormaal begaafden, dus ook kinderen, vooral in de puberteit, kunnen staan.
Hierdoor vindt er vervorming van het energieveld plaats, waardoor er brokken energie loslaten. Deze energie balt zich samen en ontwikkelt zo een krachtenveld, waardoor zaken in de directe omgeving weggetrokken of bewogen worden, soms kan een entiteit hier in betrokken zijn.

Behandeling:
Neem de druk bij het kind weg en de entiteit zal zijn “grip” ook verliezen. Ook zal de energie niet langer ”zijn eigen weg” kunnen gaan.

Helder zien
Het zien van bekende gestaltes:
Veel paranormaal begaafde kinderen zien bekende gestaltes bv. bij hun bed. (Zoals een overleden opa; een vader; een vriendje… e.a..) Dit kan hen soms erg beangstigen….

Behandeling:
Begin geen machtsstrijd in de sfeer, waarin je een houding aanneemt van : ik ben toch niet bang, of ik ben sterker dan jij…
Door als ouder en/of opvoeder b.v. de overleden opa te vragen niet meer te komen op deze wijze en deze te adviseren naar de sferen te gaan, kan men op eenvoudige wijze deze contacten beëindigen. Want opa heeft meestal het beste met zijn kleinkind voor…..
Echter het is ook mogelijk dat het kind komt tot….:

Het zien van onbekende gestaltes:
Het kan ook zijn dat een gestalte van onbekende oorsprong zich zichtbaar in de omgeving van het kind bevindt.

Behandeling:
Ook met deze mensen kan men in contact treden b.v. via het kind maar ook zonder de nabijheid van het kind. Men kan dan deze persoon vriendelijk verzoeken naar de sfeer te gaan die voor hem of haar prettiger is dan deze aardse sfeer. Niet altijd heeft dit effect.

Tracht zelf eerst in je rust te blijven en je eigen eventuele angsten los te laten.
Help daarna het kind om deze personen te negeren. Nogmaals, benader hem niet vanuit macht, want dan is de kans groot dat de entiteit juist blijft in een behoefte naar aandacht, maar vanuit de stellige overtuiging dat dit het beste is voor zowel de entiteit als voor het kind.
Weet wel dat de levensopdracht ook te maken heeft met zulke ervaringen, dus maak er geen drama van.

Contacten met een spiritueel begeleider (of niet ?)
Er zijn ook kinderen die in een bepaalde periode van hun leven een direct zichtbaar of/en hoorbaar contact hebben met een spiritueel begeleider.
Deze kan b.v. helpen hun eenzaamheid te verminderen, om zo het kind, dat paranormaal begaafd is, zich in de voor hem vaak zeer vreemde wereld,toch thuis te laten voelen.
Aan de inhoud van de contacten herkent men of deze begeleider met goede bedoelingen komt.

Behandeling:
Kenmerken van contact met een positieve begeleider:

1) Een positieve begeleider behandelt het kind met hetzelfde respect als een volwassene. (Voor hen bestaan er eigenlijk geen kinderen want zij richten zich op de ziel.)

2) Een positieve begeleider behandelt iedereen met respect.

3) Een positieve begeleider zal nooit zijn wil opleggen.

4) Een positieve begeleider zal nooit dreigen of angst aanjagen en zal nooit opdrachten geven.

5) Ook zal deze geen complimenten geven in de sfeer van: je bent zo ver ontwikkeld of je bent de
mensheid ontgroeid.

6) Positieve begeleiding werkt meestal met energie en impulsen.

7) Ook via dromen.

8) Slechts in enkele gevallen zal deze direct inbreuk doen op de normale gang van zaken:
– b.v. als waarschuwing voor levensgevaar of
– bij niet paranormaal begaafden die b.v. een bepaalde dienstverlenende levensopdracht hebben.

9) Een sfeer van vrede, geluk en liefde is dan kenmerkend voor zo´n contact.

10) Is altijd gericht op het welzijn en de groei van de mens die hij benadert.

Het zien van wolven en “demonen”:
Er zijn paranormaal begaafde kinderen die spreken over het zien van demonen en/of wolven soms naast hun bed. Dikwijls geeft dit aan dat het kind dan innerlijke problemen heeft.

Behandeling:
Dit kind moet geholpen worden in het omgaan met zijn of haar emoties, die zich tegen henzelf keren wanneer zij niet
worden geuit. Hierdoor worden er in de etherische omgeving van het kind projecties waargenomen van deze emoties en paranormaal begaafden kunnen deze projectie als beelden zien.

Zo ook: het zien van gevoels- en gedachtevormen:
Een van de belangrijkste feiten die wij in omgang met paranormaal begaafde kinderen dienen te weten is dat voor hen wat hij voelt of ervaart zichtbaar kan zijn in het energieveld rondom hen heen. De energie (die velen dikwijls wel voelen bv. wanneer iemand kwaad is) kan vormen krijgen, kleuren, ook beelden. Je zou deze vormen ook gedachte- en/of gevoelsvormen kunnen noemen.

Er zijn natuurlijk ook hierin positieve en negatieve vormen te onderscheiden: b.v. demoonachtige vormen bij veel haat en angst, en lichtende beelden bij vormen van liefde. Onze ether zit vol met deze vormen.

Behandeling:
Het innerlijk van de paranormaal begaafde bepaalt welke vorm zichtbaar wordt!
Hier kan weer op gewerkt worden binnen de therapie.

Het hebben van bepaalde paranormale ervaringen vormt ook een deel van het bewustwordingsproces van de persoon die paranormaal begaafd is.

Binnen het hebben van paranormale ervaringen is er sprake van een bewustwordingsproces: je krijgt voelbaar, zichtbaar hoorbaar naar je toe wat ook in je is. Zo leer je jezelf kennen. (Houdt hier rekening mee in de therapie.)

Kijken we vanuit deze visie naar….

Het zien, voelen en horen van entiteiten of geesten.
Een van de vaak meest beangstigende ervaringen vindt men wel het zien, voelen, horen: het contact hebben met geesten, entiteiten of overledenen.
Zelfs kan er in een enkel geval sprake zijn van bezetenheid.

Geesten zijn feitelijk de geestelijke lichamen van mensen die overleden zijn en die nog niet tot een staat van verhoogd bewustzijn en het totale inzicht van hun bestaansituatie op dat moment zijn gekomen.

Deze mens vertoeft nog in schaduwsferen of in duisternis.
Deze sferen bevinden zich in de directe omgeving van de aarde.

Deze mens is dolende, vaak nog sterk verbonden met zijn eigen aardse processen, zoekt hij of zij contacten met op aarde levende mensen om deze processen te verlevendigen.
Deze mensen zijn niet in staat om zich buiten deze wereld in contact met geestelijk begeleiders en engelen te begeven, daar deze niet zichtbaar zijn voor hen, door de beperkte afstemming van hun innerlijk zijn.
Zij hebben het geloof in hun oorsprong verloren.

In de sferen is het wat het is…..
Het innerlijk van de mens is daar direct zichtbaar, ervaarbaar.
De contacten die voor deze mens wel te verkrijgen zijn bevinden zich in de directe omgeving van de aarde.

Paranormaal begaafde mensen hebben van nature een transparante verbinding met de geestelijke wereld. Rond de aarde is dit de astrale wereld.
Hier bevinden zich vele, min of meer onbewuste zielen, die zeer gebonden zijn aan de stof.
Zij zijn zoekende.

Kinderen en volwassenen met veel bewustzijn vormen een bron van helder licht en warmte in die grauwe wereld van het lijden die de lagere astrale wereld is.
Deze lichtende bronnen zijn zeer aantrekkelijk voor entiteiten.

Behandeling:
Belangrijk is te weten dat de mens binnen zijn lichaam volledig beschermd is tegen indringers.
Doch de energielichamen van volwassenen en kinderen als deze zijn transparanter.
Zij hebben hierdoor ook sneller en directer contact met astrale wezens; dat wil dus niet zeggen dat deze hen kunnen gaan beheersen of overmacht kunnen krijgen.
De houding van deze kinderen kan overeenkomst vertonen met de volgende voorbeelden uit het dagelijks leven:
(Ik zit gezellig in mijn huis. De buurman is een boosaardig persoon en loopt enkele malen langs mijn raam met een gezicht van verwijt en woede. Wat gebeurt er nu in mij? Ga ik mijzelf nu ook verwijten maken en twijfelen aan mijzelf. Of distantieer ik mij van deze invloed en blijf ik bij mijzelf?)

Zoals de houding in het dagelijks leven zou moeten zijn, zo kan men die ook het beste in de situatie van confrontaties met entiteiten toepassen…..
Dus distantieer je van deze geestelijke wezens, negeer hen en blijf bij jezelf !

Wat jij wilt is van het eerste belang !

De mens die last van “lifters”heeft:

Het is in de astrale wereld net als op aarde:
Wanneer men zich langdurig openstelt voor bepaalde invloeden krijgen deze vat op je.
Alleen die entiteiten die overeenkomstige emoties bij zich dragen als de mens waarop zij zich richten, zullen deze mens emotioneel bereiken.

Dit komt meer en vaker voor dan men denkt.

Men noemt deze zielen wel: lifters.
Zij enteren zich aan het auraveld, dat als een gesloten op glas gelijkend omhulsel
ons stoffelijk lichaam omringt.

Maar net als bij bv.het zien van bepaalde beelden door een raam invloed op ons gemoed kunnen hebben, zullen impulsen die men via deze aangehechte “lifters” ervaart ook hun invloed kunnen uitbreiden afhankelijk of het innerlijk deze impulsen gelooft of niet.

B.v.:
Er is sprake van een entiteit die dicht in mijn omgeving aanwezig is.
Deze entiteit draagt veel eenzaamheid en angst in zich.
Ook ik heb veel van deze emoties in mij.
De trillingen die rond deze intelligenties aanwezig zijn zullen nu ook mijn energieveld bereiken en de aanwezige emoties versterken in een mate die wellicht niet meer te onderdrukken is.

Op deze wijze kunnen we ons bewust worden van bepaalde onderdrukte gebieden in onszelf want…

Wij mensen kunnen ons openen voor hun invloed of deze invloed negeren!

Wanneer deze impulsen met onze eigen geblokkeerde aspecten overeenkomen zullen deze versterkt worden. Angst, miskenning enz. worden dan nog meer vergroot. Dit geeft tevens aan waar de aanwezigheid van deze wezens in onze sferen toe dient. Zij versterken de in ons aanwezige negatieve aspecten en zo worden wij deze ons versneld bewust.

Behandeling:
Alleen het zo maar weghalen van deze “lifters” is dus niet goed genoeg; want in plaats van de een komt zo weer een ander. Wij kunnen beter werken aan de blokkades waarop deze wezens aan kunnen hechten.
Wanneer een mens zich zo´n aanhechting niet bewust is en zich verliest in de pijn van zijn of haar blokkades, zullen de wezens zich met deze processen verbinden en aanwezig blijven gedurende korte of langere tijd tot deze mens met vallen en opstaan zichzelf heeft veranderd.

Een paranormaal begaafd mens is voor aanhechtingen nog kwetsbaarder door de transparantie van het auraveld. Bovendien zijn paranormaal begaafde mensen dikwijls ook nog in staat deze wezens te horen, te zien of bewuster te ervaren. Het voordeel hiervan is dat men dan eerder en bewust aan zijn dan sterker ervaarbare blokkades kan werken.

Vormen van bezetenheid:
Verliest zo´n paranormaal begaafde zich hierin, d.w.z. stelt hij zich steeds meer afhankelijk van een beïnvloeding, dan zal zo´n entiteit zich gedurende enige tijd geheel of gedeeltelijk met het auraveld kunnen verbinden; afhankelijk de duur en van de mate van afhankelijkheid en van het transparant zijn van deze paranormaal begaafde.

Op den duur kan de indringer zo dominant worden, dat hij de persoonlijkheid van deze overschaduwt en men spreekt dan over bezetenheid, wel in allerlei gradaties.
Dit proces vindt niet in korte tijd plaats !!!

Behandeling:
Indringing kan voorkomen worden:
– Door bewustwording van wat er gaande is.
– Versterking van het ik.
– Door kennis van zijn/ haar blokkades en dus niet mee te gaan in zo’n beïnvloeding,
– Door eventuele hulp bij tijdige verdrijving van zo´n ziel en hulp bij de genezing van de blokkade als dit noodzakelijk is.
– Door zelfkennis en geestelijke bewustwording.

Wanneer een ziel zuiver leeft en zich bewust is van zijn schaduwkanten en deze accepteert, is hij gevrijwaard van deze ervaringen.
Richt je hierop bij de therapie.

Herinneringen aan vorige levens:
Velen, vooral paranormaal begaafde kinderen, hebben een geheel of gedeeltelijke open verbinding naar herinneringen aan vorige levens.
Dikwijls herkennen zij mensen die zij in vorige levens hebben ontmoet.
Veel kinderen spreken al jong en gedetailleerd over hun vorige levens (zie boekje v.Johanna Klink: Vroeger toen ik groot was).

Behandeling:
Het is belangrijk in open aandacht naar hen te luisteren.
Ook hier geldt: dat het goed is deze kennis op te nemen in het huidige leven maar ons er niet in te verliezen.
B.v. door een vorm van grootheidswaanzin ten toon te spreiden.
B.v. bij de herinnering van een leven als een hoge adellijke persoon of een hoogwaardigheidsbekleder.

Uittredingen:
Tijdens onze slaap gaat ons energielichaam regelmatig buiten ons stoffelijk lichaam en is dan nog steeds verbonden met het lichaam via het levenskoord.
Wij komen dan dikwijls (niet altijd) in de ons omringende sferen.
Hier ontvangen we lessen die ons leven van nu verdiepen. Tijdens deze uittredingen ontmoeten wij onze begeleider(s) en soms overleden dierbaren (een enkele keer een nog in leven zijnde persoon).

Voor paranormaal begaafden is het mogelijk om vaker en min of meer bewust, het energielichaam, het stoffelijk lichaam te verlaten. Men spreekt dan over uittredingen.
Paranormaal begaafde kinderen doen dit soms ook onbewust tijdens het leven van alle dag.
B.v. tijdens de lessen moet de leerkracht hierbij herhaaldelijk roepen om het kind weer in het hier en nu te krijgen.

Behandeling:
Soms is er voorzichtig, lichamelijk contact nodig om het kind weer terug te doen keren in het lichaam.

Paranormale begaafdheid bij jonge kinderen en de oorzaak van problemen:
Over het algemeen is er sprake van paranormale begaafdheid bij veel kinderen tot 7 jaar.
Steeds vaker blijft de openheid naar hun paranormale vermogens in tact.

Wanneer er sprake is van een natuurlijke integratie van deze vermogens zullen zij een plek krijgen binnen de persoonlijkheid van deze mens. Ontkenningen, verdringingen, maar ook overdrijving of overaccentuering, vergroten de kans op problemen in de ontwikkeling van deze vermogens.
De ontwikkeling van de persoonlijkheid is van groot belang.
Wanneer er beschadigingen in de persoonlijkheid zijn opgetreden zullen deze ook tot uiting komen binnen de paranormale ervaringen.

Hoe komen we tot het ontwikkelen van paranormale vermogens bij het kind, op een wijze die hun leven zal verrijken en verdiepen?
Over het algemeen kunnen paranormale ervaringen een leven verrijken, en verdiepen, maar de ervaringen vragen om een goede begeleiding om te voorkomen dat het kind problemen krijgt.

Het sleutelwoord is eenvoud.

Handelingen die het kind op eenvoudige wijze bevestigen en het kind centraal zetten en niet zijn gave, helpen het zijn gave te ontwikkelen zoals hij heeft leren spreken. Het kind ervaart hierbij zijn gave als natuurlijk en dit biedt bovendien ook bescherming tegen negatieve invloeden.

Het kind moet zich krachtig en oprecht naar de buitenwereld kunnen richten vanuit een volledige acceptatie van o.a. zijn paranormale vermogens.

Wanneer er teveel accent gelegd wordt op zijn innerlijke begaafdheden zal het kind zich onvrij voelen en zijn eigen capaciteiten niet meer onder ogen kunnen zien.
Het zal dit dan ervaren alsof de buitenwereld bepaalt wat deze te betekenen hebben. Daarmee ontkracht het zijn innerlijke, zuiver gevoelde verbinding met zijn bron, omdat het zich afhankelijk gaat opstellen van bevestiging buiten zichzelf.
Wanneer wij dit kunnen voorkomen kan het zich op natuurlijke wijze ontwikkelen binnen de grens, die zijn eigen ontwikkeling aangeeft.

Ouders maken zich vaak onnodige zorgen.
Deze kunnen zij het beste uitspreken naar anderen, zodat zij het kind niet belasten; b.v. in gespreksgroepen over paranormaal begaafde kinderen.
Veel van hun zorgen zijn gebaseerd op eigen angstgedachten.

De basisrichtlijnen om tot een zuivere ontwikkeling van de
paranormale vermogens bij kinderen te komen.

* Het kind serieus te nemen in zijn of haar ervaringswereld is de basis om te komen tot zuivere ontwikkeling van paranormale vermogens.

* Richt het kind op zichzelf op de eigen mening.
(Liever een 6 van jezelf dan een 10 van een ander, d.w.z. liever een beperkte waarheid van uit je eigen persoonlijkheid dan een niet bewezen, hoge wijsheid die je napraat. )

* Breng het kind tot het authentieke – ik, door het te stimuleren te zeggen wat het denkt.
(Door niet te praten over maar vanuit zichzelf, ook door het zijn of haar keuzes te helpen maken.)

Reacties van de buitenwereld op paranormale vermogens:
Men moet nog lang rekening houden dat in de buitenwereld nog steeds obstakels zullen zijn naar paranormale vermogens toe.
De oorzaak ligt in de diepliggende angsten en het starre denken. Dit worden tegenkrachten die de mens zullen aanzetten tot afwijzing van paranormaal begaafde kinderen en volwassenen.

Inzichten, die u nu gegeven zijn, hebben een groot kosmisch belang, door de genezende kracht die zo naar de aarde toegaat.

… en de oorzaak van problemen

paranormale kinderen


Over het algemeen is er sprake van paranormale begaafdheid bij veel kinderen tot 7 jaar. Steeds vaker blijft de openheid naar hun paranormale vermogens intact. Wanneer er sprake is van een natuurlijke integratie van deze vermogens, zullen zij een plek krijgen binnen de persoonlijkheid van deze mens.

Ontkenningen, verdringingen, maar ook overdrijving of overaccentuering, vergroten de kans op problemen in de ontwikkeling van deze vermogens. De ontwikkeling van de persoonlijkheid is van groot belang.

Wanneer er beschadigingen in de persoonlijkheid zijn opgetreden, zullen deze ook tot uiting komen binnen de paranormale ervaringen.

Hoe komen we tot het ontwikkelen van paranormale vermogens bij het kind, op een wijze die hun leven zal verrijken en verdiepen?

Over het algemeen kunnen paranormale ervaringen een leven verrijken, en verdiepen, maar de ervaringen vragen om een goede begeleiding om te voorkomen dat het kind problemen krijgt.

Het sleutelwoord is eenvoud.

Handelingen die het kind op eenvoudige wijze bevestigen en het kind centraal zetten en niet zijn of haar gave, helpen het kind de gave te ontwikkelen zoals het heeft leren spreken. Het kind ervaart hierbij de gave als natuurlijk en dit biedt bovendien ook bescherming tegen negatieve invloeden.

Het kind moet zich krachtig en oprecht naar de buitenwereld kunnen richten vanuit een volledige acceptatie van o.a. zijn paranormale vermogens.

Wanneer er teveel accent gelegd wordt op zijn innerlijke begaafdheden zal het kind zich onvrij voelen en zijn eigen capaciteiten niet meer onder ogen kunnen zien.

Het zal dit dan ervaren alsof de buitenwereld bepaalt wat deze te betekenen hebben. Daarmee ontkracht het zijn innerlijke, zuiver gevoelde verbinding met zijn bron, omdat het zich afhankelijk gaat opstellen van bevestiging buiten zichzelf.

Wanneer wij dit kunnen voorkomen, kan het zich op natuurlijke wijze ontwikkelen binnen de grens die zijn eigen ontwikkeling aangeeft.

Ouders maken zich vaak onnodige zorgen.

Deze kunnen zij het best uitspreken naar anderen, zodat zij het kind niet belasten; b.v. in gespreksgroepen over paranormaal begaafde kinderen. Veel van hun zorgen zijn gebaseerd op eigen angstgedachten.

De basisrichtlijnen om tot een zuivere ontwikkeling van de paranormale vermogens bij kinderen te komen.

*   Het kind serieus te nemen in zijn of haar ervaringswereld is de basis om te komen tot zuivere ontwikkeling van paranormale vermogens.

*   Richt het kind op zichzelf op de eigen mening.
( liever een 6 van jezelf dan een 10 van een ander, d.w.z liever een beperkte waarheid van uit je eigen persoonlijkheid dan een niet bewezen, hoge wijsheid die je napraat. )

*    Breng het kind tot het authentieke – ik, door het te stimuleren te zeggen wat het denkt.      
(door niet te praten over maar vanuit zichzelf, ook door het zijn of haar keuzes te helpen maken)

Reacties van de buitenwereld op paranormale vermogens: Men moet er nog lang rekening mee houden dat in de buitenwereld nog  steeds obstakels zullen zijn naar paranormale vermogens toe.

De oorzaak ligt in de diepliggende angsten en het starre denken. Dit worden tegenkrachten die de mens zullen aanzetten tot afwijzing van paranormaal begaafde kinderen en volwassenen.

Inzichten, die u nu gegeven zijn, hebben een groot kosmisch belang, door de genezende kracht die zo naar de aarde toegaat.

Anna Lamb-Janssen

-/-

Bewustwording en integratie van spiritualiteit