Tagarchief: hogerbewustzijn

Wat is dat toch: Leven vanuit ons hoger bewustzijn?

Door Anna Lamb.

Ons Hoger bewustzijn is daar waar wij God zijn.

Is dit niet een ongehoorde hoogmoed om over ons Godzijn te spreken terwijl we onze schaduwkanten in onszelf en elkaar zo nabij weten?

Natuurlijk zijn we nog ver verwijderd van de totale eenwording met het Goddelijke in ons. Daarom zijn we immers hier op aarde.

Als door een transparante wand ontwikkelt zich ons goddelijkzijn tot bewustzijn totdat het eens ons totale wezen zal doorstralen.

Velen van ons hebben wel eens ervaren dat hij of zij in een diepe innerlijke verbinding min of meer bewust een verder reikend contact met zijn of haar Goddelijk zijn kregen.Hierbij steeg je uit boven jezelf en toch was je jezelf. De beslissingen die je toen nam spraken van een diepere wijsheid dan gewoon in het leven van alle dag.

Zo’n contact is er slechts een enkele keer. Min of meer toevallig lijkt het.

We zijn in het leven van alle dag grotendeels bezig ons ego te bevestigen., door “hogerop te willen komen” door ‘ons gelijk te willen halen” door de intelligentste, mooiste, rijkste, beroemdste te willen zijn.

En toch…als we ons hoger zelf zouden raadplegen dan zouden de antwoorden uit ons hoger zijn, op onszelf gestelde vragen ons op deze wijze niet die bevestiging geven waarnaar we in ons dagelijks bestaan op jacht zijn.

Het hoger bewustzijn geeft antwoorden waarin ons eigen belang overstegen wordt.Waarin geen sprake is van ik bevestiging.

Aan onze ervaringen van alle dag herkennen we de processen die nu aan de orde zijn binnen ons groeiproces. Als een verduisterde spiegel tonen onze dagelijkse ervaringen welke goddelijke antwoorden er op ons liggen te wachten om tot bewustzijnsherkenning gebracht te worden. De ervaringen zijn aanreikingen om

hiervan “kennis’ te nemen in dit leven. Onze ervaringen spiegelen ons dat we toegang zoeken door deze ervaring tot ons goddelijke zijn.

Maar nu kunnen we bewust kiezen: laten we ons nog steeds min of meer onbewust sturen door de drang uit ons ego of kiezen we voor een hogere vorm van leven door onze bewustzijnsgroei zelf ter hand te nemen?

Dit vindt nog maar weinig plaats op aarde. Toch doet de begeleiding zijn uiterste best om de mensheid te helpen los te komen uit de steeds terugkerend spiraal van herhaling van leven vanuit onze begeertes, waarin we lijken vast te lopen.

Immers nu zijn wij mensen er aan toe om de stap naar het goddelijke in ons te kunnen maken. Hier vinden we de werkelijke antwoorden op onze processen. Niet langer hoeven we het hogere buiten onszelf of boven onszelf te zoeken. In onszelf liggen de antwoorden.

De weg naar binnen is geen gemakkelijke weg. We lijken zo sterk naar buiten te zijn geprogrammeerd dat we de weg naar binnen bijna als tegennatuurlijk, als zwemmen tegen de stroom in, ervaren. Vooral ons denken trekt ons menigmaal weg bij een dieper contact en een meer leven vanuit de sturing vanuit onze goddelijke bron.

Door ons bewust af te stemmen bij onze dagelijkse processen op ons hogere zijn  kunnen we bv onze miskenning vaker stillen door wezenlijke zelfacceptatie; of onze angsten door overgave en loslating…enz. afhankelijk van ons bewustzijnsniveau tot nu toe.

Laten we nu ons groeiproces bewust ter hand gaan nemen. Laten we loskomen van de zich herhalende spiraal waarin we verstrikt geraakt zijn door ons verlangen naar een oppervlakkige bevrediging van bepaalde begeertes.

De Inwijdingsschool biedt daar een handreiking toe.

Natuurlijk kan niemand je inwijden. Je wijdt jezelf in tot het leven vanuit het goddelijke in jezelf.
Wij reiken je vanuit onze ervaringen onze hand om je te ondersteunen, bemoedigen, te spiegelen…
Allereerst zal er zijn de kennis; daarna de herkenning in jezelf; en dan de integratie en transformatie en dat in het gevoel en denken, het lichaam en het etherische gebied in 12 stappen.

Schenk dit jezelf….en de wereld!

Anna Lamb-Janssen

De nieuwe wereldorde

Door Anna Lamb

Wij zijn allen afkomstig uit de universele broederschap.

De universele broederschap is daar waar wij Geest zijn, daar waar ons Hogere zijn functioneert, daar waar ons Hogere zijn zich steeds meer verdicht door de sferen heen en een individu wordt totdat het uiteindelijk gekomen is in de stof.

Dat stoffelijk zijn is de materie.

Dit is het evolutieproces waar wij inzitten; waar de hele mensheid in zit. Het betekent voor deze tijd dat de realisatie van Geest in de materie, steeds meer binnen ons bereik komt. We zullen hierdoor ook tot een steeds diepere verbinding met elkáár komen, waardoor we vanuit een grotere vrede en vreugde met elkaar kunnen leven. Dan is er geen wantrouwen meer, geen angst, geen schuld geen macht. We hebben wel nog een lange weg te gaan.

We zijn op weg naar de eigen en gezamenlijke vernieuwing.

Nieuwe inzichten geven ons steeds meer licht op ons pad. Een nieuw respect voor onszelf en dus ook voor de ander ontstaat. Zo kunnen we op weg gaan naar de eigen en gezamenlijke vernieuwing. Om dit te bereiken zullen we ons meer en meer dienen te verbinden met ons innerlijk hogere zijn en van daaruit met het hogere zijn van de ander. Hierdoor kunnen we samen, daadwerkelijk een gemeenschappelijk veld van licht zijn.

Laten we ons met aandacht te richten op subtiele veranderingen, vernieuwingen in ons.

Vernieuwing in jezelf ontstaat al door respect voor jezelf en de ander.Vanuit het Hogere zijn in jezelf daalt dan het licht in je, tot in het uiterste stoffelijke van je zijn.Door de transformatie die we dan laten plaatsvinden, verandert dit licht in goud door de liefde en keert zo weer terug naar dat Hoogste zijn.

Dankbaarheid voor het leven

Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat we op weg naar transformatie van al die processen, zaken die zich steeds weer en meer aandienen; lijden dat zich weer en meer aandient, waardoor we verward en soms stuurloos lijken te geraken, er toch dankbaar naar kunnen kijken.

Je bent nu niet langer alleen maar slachtoffer; je opent je opnieuw door de pijn heen voor de diepe transformerende processen die in je werkzaam zijn. Je wordt dan niet langer je lijden, de lijdende. Je identiteit is nu meer dan dat.

Het is onze eigen identiteit in zijn totaliteit die in het leven staat.

We verbinden ons daarna nog meer met Hogere gebieden in onszelf. We laten steeds meer grote oude dwingende emoties los. Niet dat we deze dan onder- drukken, verkleinen of ontkennen, maar we verliezen ons niet langer in de dwingende werking ervan. We herkennen de druk, de onderdrukking, maar wij wensen ons er niet meer door te laten bepalen. Telkens weer kiezen we voor de afstemming op een diepere zin, de diepere betekenis van onze ervaringen.

Wat is toch de drang in ons om ons als mens te vervolmaken?

In ons sluimert nog steeds de herinnering van een zeer lang verleden, waarin Lucifer besloot het Goddelijk bewustzijn in de stof te realiseren. Vanaf toen is de oerdrang in ons gekomen om ons als mens te vervolmaken. Deze hoogwaardige drang vertaalde zich in ons als begeerte.

BV De begeerte naar macht en aanzien, rijkdom, roem en opvallend uiterlijk vertoon.Bij al deze begeertes reiken we naar volmaking, maar op een oneigenlijke wijze, op een manier die er slechts zijdelings op lijkt.

We moeten natuurlijk niet van deze oerdrang afstappen, maar we begrijpen steeds meer dat wij deze oerdrang weer vanuit onze Hógere gebieden in de stof kunnen brengen en de lagere gebieden niet meer bepalend hoeven laten zijn.

Macht wordt dan kracht,

Kennis wordt dan wijsheid,

Rijkdom wordt vrijheid,

Erotiek, liefde,

Strijd, vrede,

IJdelheid, innerlijke schoonheid enz

We hebben nu, door de evolutie van ons denken, de mogelijkheid gekregen ons denken te sturen.

Wij kunnen ons denken immers gebruiken om de lagere gebieden te doorzien en hun werking zo te belichten.Dit heeft tot gevolg dat de universele broederschap van geest, van het volmaakte zijn, dat deze zich in de mens op hoog niveau van bewustzijn nu in de materie kan realiseren.

Hoe hoger het bewustzijn, hoe groter kracht die de mens in zich krijgt, dus in zijn stoffelijke gebieden om dit hoger bewustzijn te realiseren in zijn stoffelijk zijn.

Voor sommigen lijkt deze nieuwe manier van spiritueel bewustzijn zweverig. Maar als je het echt, werkelijk, gaat beleven zul je dit juist als zeer stoffelijk ervaren, maar op een hoogstaande wijze.

Hoe kunnen we de manier waarop we dit eerst realiseerden nu doorlichten met onze vernieuwing van inzichten en in de stof reëel laten worden?

Waar het om gaat is de volgende werking:

  • De nieuwe inzichten rondom spiritueel bewustzijn worden opgevangen in het Hogere denken, het Hogere mentale.
  • Dit dient in ons gewone, dus lagere denken, geaccepteerd te worden. Dat kan door tot overgave te komen aan deze impuls van vernieuwende kennis, die ons bereikt.
  • Dan kan ons denken, de emoties waaraan we onderhevig zijn, deze zodanig gaan doorlichten dat wij ze kunnen reguleren, sturen.
  • Dan ontstaat al een verandering in ons menszijn.
  • Hierdoor krijgt ons Hoger mentale opnieuw een impuls enz..

We gaan het mannelijk en vrouwelijk aspect in ons steeds minder als een tegenstelling, een dualiteit, ervaren, maar als een eenheid: als twee aspecten van het Goddelijke in ons, die tezamen ons tot transformatie brengen.

Dus zullen we eerst veranderen, daarna weer vernieuwen en zo komen tot het overstijgen, het opheffen, waardoor we weer tot verdere vernieuwing kunnen komen.

Belangrijk is allereerst dat we het lagere denken vanuit overgave accepteren.

BV.(Door miskenning in mij heb ik de neiging mezelf te verrijken om zo meer aanzien te krijgen) Begin met deze herkenning te accepteren.

Pas dan kunnen en durven we de grenzen te verleggen. Herken hier in je eigen waarde; word je bewust van die waarde, van dat Hogere zijn in je; door die herkenning wordt je bewustzijn van die waarde weer groter. Hierdoor zal in je persoonlijkheid de versmelting van die twee aspecten een vonk tot realisatie gebracht worden in je bewustzijn. Dit zal in op allerlei verschillende niveaus plaatsvinden.

Zo ontstaat een kosmische trilling van energie in ons allen; een kettingreactie van vernieuwing.

Verruiming van bewustzijn die zich in de stof realiseert, dus ontvangen wordt, en zo tot versmelting komt, is in wezen herkenning van de waarheid. Dan heeft een nieuwe schepping plaats, met als gevolg vernieuwing en verhoging van bewustzijn; met als gevolg de integratie en realisatie hiervan in de stof.

Dit is de geboorte van een nieuwe Ik.

Men noemt dit een nieuwe Christus.Dit is dus bij ieder mens gaande; in ieder van ons wordt de nieuwe Christus dus de Kosmische Christus geboren Twee duizend jaar geleden heeft de historische Christus het Christusbewustzijn tot een totale integratie in de persoonlijkheid gebracht en verwerkelijkt. Zo werd via hem de liefde herkenbaar in het stoffelijk zijn van de mens. Wij hebben twee duizend jaar nodig gehad om tot dezelfde integratie in ons eigen wezen te kunnen komen. Steeds heeft de mensheid dit gebeuren gezien als los van zichzelf, als een gebeurtenis ver weg en niet in zichzelf. Nu komt de tijd dat wij de historische Christus in zijn essentie in onszelf herkennen en zo in ons eigen zijn gaan brengen.

Pas nu kunnen wij beseffen dat en hoe de historische Christus, dit Christusbewustzijn tot werkelijkheid heeft kunnen brengen; en dat dit behoort tot de mogelijkheden van elk mens, op ieders eigen niveau. We begrijpen nu hoe de historische Christus, dit Christusbewustzijn tot werkelijkheid heeft kunnen brengen en dit besef heeft verstrekkende consequenties.

BV. Het betekent dat we nu innerlijk werkelijk inzien dat niemand het recht heeft zijn medemens, man of vrouw, kind of volwassene, arm of rijk, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt of niet, vanuit de lagere emotiegebieden en lagere mentale gebieden, te overheersen, te beoordelen of te bekritiseren. Wij, die deze leringen ook werkelijk willen integreren, zullen dan nu zeer liefdevol, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, anderen in hun waarde laten. Dan zal in de ander en in ons het goddelijke herkenbaar worden.

Dat gaat niet zomaar.

We zullen ons in het dagelijks leven steeds weer dienen af te stemmen op de eigen bron, de eigen inspiratie.

Pas dan komen we tot een werkelijk beleven.Want deze kennis mag niet blijven steken op het niveau van het kennen, maar moet tot leven komen. En deze beleving zullen we moeten doorworstelen van niveau tot niveau, op alle aspecten in onszelf en zo komen tot integratie.( zie hier de inhoud van de IWS)

Nu is er in de mensheid dit verlangen, als een oproepende kracht, om tot nieuwe bewustwording te komen en deze inzichten tot een dagelijkse beleving te maken.

Deze vernieuwing van geestkracht is de impuls die de aarde nu bereikt heeft.

Niet dat we nu klaar zijn..

Maar nu kunnen we al bewust kijken naar wat ons weerhoudt dit goddelijke in ons tot werkelijkheid te maken door ons af te vragen: Wat doen we toch waardoor dit niet gebeurt? Wanneer we onszelf hier toe brengen komt uiteindelijk de totale mensheid tot vernieuwing. In onze persoonlijkheid kan deze enorme hoge, mystieke, esoterische, en materiële evolutie nu plaatsvinden.

* Mede vanuit Psychosofia