Tagarchief: wijsheid

Van weten naar bewustzijn is komen tot wijsheid

Door Anna Lamb

Het denken

In deze tijd wordt het denken vergroot en geactiveerd.
Hoewel velen daar bezwaren tegen hebben (zij wijzen het rationele af door de verarming die een te veel gericht zijn erop tot gevolg heeft) kunnen we dit toch zien als een noodzakelijk onderdeel binnen de hele evolutionaire ontwikkelingsweg die we gaan.
Een te sterke ontwikkeling van het analytisch denken alleen verhardt en sluit ons af. Het sluit ons af voor ons gevoel, waardoor bij velen het hart niet meer kan spreken.
Het zijn diepe angsten die ons analytisch denken zo doet beheersen. De angst in een diep gat te vallen, in een niets. Dit is een grote onvrijheid.

Maar weten is geen wijsheid, kennis is nog geen inzicht. De mens van nu dreigt overspoeld te raken door kennis, maar dan ook door kennis alleen. Gelet op de snelle ontwikkeling van computers en de daar aan gerelateerde werkvormen, zou men trots kunnen zijn op de ontwikkelingssnelheid, die de mensheid lijkt door te maken. Deze ontwikkeling is slechts gestoeld op kennis en kennisoverdracht en is verbonden aan een snelheid van denken, die zelfs bijna onmenselijk schijnt. Toch is de mens, die deze ontwikkeling mogelijk maakt en doormaakt, maar op een geestelijk zeer beperkte wijze bezig. Binnen de ontwikkelingsgang, die de mensheid dient te gaan, is deze overmaat aan ontwikkeling van het denken slechts een kleine sprong. De snelheid waarmee processen vorm gegeven worden in de computerwereld toont ons wat in de stof kan en dus ook mogelijk moet zijn op geestelijk niveau.
De vormgeving in onze computerwereld echter is zeer stoffelijk gericht met weinig begeestering, en hierdoor niet in staat verdergaande ontwikkelingen op te vangen, wanneer deze zich aandienen. Ook de technische kennis is gericht op lineaire kennis, d.w.z.kennis,die zich kenmerkt door een aaneenschakeling van processen. Spirituele kennis is overkoepelend; bestaat uit meerdere dimensies tegelijkertijd! Vooral  Nieuwe tijdskinderen en hun verontwikkelde intuïtie geven er blijk van deze vorm van ‘denken’ op een natuurlijke wijze te hanteren,  en dat op diverse niveaus en doordringend in alle delen. (Dit om enigszins aan te geven waarin deze tijd doorschiet op een wijze, die niet gericht is op de toekomst, omdat niet de stoffelijke resultaten toonaangevend zouden moeten zijn, maar geestelijke doelen.
Deze overmaat aan kennis zonder wijsheid is vooral een Westerse aangelegenheid. Andere volkeren leven vaak meer gevoelsmatig,maar worden steeds meer betrokken bij deze ontwikkelingsgroei.

In het westen bepaalt het rationeel denken ons leven in grote mate, maar wel los van het gevoel.
Het gevoel doet verbindingen ontstaan. Het denken onderscheidt het een van het ander, richt zich op de delen, kan de delen zelfs los van het geheel bezien, dus ook uit zijn verband gerukt.

We leven naar wat we weten. Natuurlijk zijn ontwikkelingsmomenten als deze noodzakelijk binnen het ontwikkelingsproces van de mensheid. De mens leefde voor deze periode hoofdzakelijk vanuit gevoelsimpulsen.
Maar dit veroorzaakte overal weer verwarring. Zo kon men bijv. niet loskomen van machtsstructuren. Het respect voor de mens, als uniek wezen, met een eigen identiteit en een eigen geestelijk niveau, kon zo geen vorm krijgen. De mensheid moest naar een hogere bewustwording gebracht worden. En dit vond en vindt plaats doordat het denken de mens bracht en brengt tot zeer uitdijende grenzen. Het proces van vergroting van het denkvermogen is dus een noodzakelijk en belangrijk proces, omdat de mens zo in staat wordt nog meer en dieper geestkracht te laten incarneren in de stof. We zijn net over de drempel van een nieuwe fase  in de evolutie van de mensheid als totaal gegaan. De eerste stappen naar een ruimer en meer overkoepelend inzicht zijn genomen. Het zelfbewustzijn van de mens wordt meer en meer tot ontwikkeling gebracht. Hij gaat zijn eigen innerlijk doorzien en zijn eigen bewustzijnsontwikkeling.

De laatste eeuwen heeft de mens zich in het westen daarom steeds meer gericht op een ontwikkeling die de mensheid brengt tot helderheid en begrip: nl. de ontwikkeling van het rationele!  Onderzoek, studie en zelfreflectie brachten onderscheid en grenzen aan. De ontwikkeling van de linkerhersenhelft vond plaats, steeds meer en steeds sneller. Wij zijn dan ook gekomen in een tijd waarin we zelfs overspoeld worden door kennis, technisch, economisch enz. Het is een explosie in de ontwikkeling van het lagere mentale binnen de evolutie van de mens tot aan de grens van zelfvernietiging toe. (Kijk naar onze omgang met bv. het milieu, de uitvinding van de atoombom.)
De rationele ontwikkeling is een belangrijk aspect  binnen onze evolutiegang, maar deze ontwikkeling lijkt te escaleren in zijn eenzijdigheid. Het strikt rationeel denken heeft ons denken beperkt  en verzakelijkt.
In deze nieuwe tijd zullen we niet langer het rationele denken naast het dieper voelen plaatsen, maar wij zullen ons denken steeds meer en directer gaan toetsen in ons gevoel, waardoor onze meningen,beslissingen en keuzes gebaseerd zullen zijn op de integratie van ons verstand en ons diepste gevoel. Hierdoor  komt  men in een steeds diepere verbinding met zijn innerlijk.

Het nieuwe bestaat hieruit, dat dit zich niet naast en buiten het bestaan zal ontwikkelen, maar dat deze ontwikkeling van binnenuit  zal plaats vinden, door een diepe, bewuste transformatie van het individu.

Dit is een van de redenen waarom er o.a. een stichting B.I.S. bestaat!